На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011) и одредбама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС бр. 14/2012 и 5/2015.), ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам из Новог Сада објављује следећи:

 

 

 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЈАВНОГ  ДРУШТВА

 

 

 

Период извештавања :  01.01.2014. до 31.12.2014.године

 

ПОСЛОВНО ИМЕ

ВОЈВОДИНА   АД  НОВИ САД

УЛИЦА И БРОЈ

ТРГ СЛОБОДЕ 2

ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО

21000   НОВИ САД

МАТИЧНИ БРОЈ

08240540

ПИБ

100277703

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

vojvodina.sluzba@gmail.com

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

www.hotelvojvodina.rs

ДЕЛАТНОСТ

5510 – хотели и сличан смештај

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

54

КОНСОЛИДОВАНИ/ПОЈЕДИНАЧНИ

појединачни

УСВОЈЕН

не

РЕВИЗОРСКА  КУЋА

ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА

НАЗИВ ОРГАНИЗОВАНОГ ТРЖИШТА АКЦИЈА

Београдска берза

ТЕЛЕФОН

021  6622-547

ФАКС

021  6615-445

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ

СТЕВАН  РАЈИЋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњава правно лице - предузетник

 
 

Матични број

0

8

2

4

0

5

4

0

Шифра делатности

5

5

1

0

ПИБ

1

0

0

2

7

7

7

0

3

 

Назив   Bojводина  ад за угоститељство и туризам  Нови Сад

 

Седиште   Нови Сад, Трг Слободе 2

 

 

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 2014. године

                                             - у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

1

2

3

4

5

6

7

 

АКТИВА

 

 

 

 

 

00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002

 

 

92658

 

94940

99342

 

 

01

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

 

5

8

12

 

 

010 и део 019

1. Улагања у развој

0004

 

 

     

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

 

 

5

8

12

013 и део 019

3. Гудвил

0006

 

 

     

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

 

 

 

     

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

                                                

 

     

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

 

 

     

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

 

 

 

92653

94932

99330

020, 021 и део 029

1. Земљиште

0011

 

 

 

2217

2217

2217

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

 

 

64963

67399

68978

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

 

 

 

8333

8022

6551

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

 

 

17082

17294

17499

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

 

 

     

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

 

 

58

   

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

 

 

 

     

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0018

 

 

   

4085Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

1

2

3

4

5

6

7

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

 

 

 

     

030, 031 и део 039

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

 

 

 

     

032 и део 039

2. Основно стадо

0021

 

 

 

     

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

 

 

 

     

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

 

 

 

     

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

 

 

 

     

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0025

 

 

 

     

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

 

 

 

     

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

 

 

 

     

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

0028

 

 

 

 

     

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

0029

 

 

 

     

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

 

 

 

     

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

 

 

 

     

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

0032

 

 

 

     

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0033

 

 

 

     

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

 

 

 

     

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

0035

 

 

     

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

0036

 

 

 

     

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

0037

 

 

     

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

 

 

 

     

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

 

 

 

     

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

 

 

 

     

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

 

 

 

     

288

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

 

 

4481

4940

 

 


Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

1

2

3

4

5

6

7

 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043

 

 

8732

5731

6655

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

 

 

359

483

626

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0045

 

 

257

311

243

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

0046

 

 

 

     

12

3. Готови производи

0047

 

 

     

13

4. Роба

0048

 

 

 

     

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

 

 

 

     

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

 

 

 

102

172

383

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051

 

 

2304

1508

2876

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

0052

 

 

 

     

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

0053

 

 

     

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

0054

 

 

 

     

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

0055

 

 

     

 

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

 

 

2304

1508

2876

205 и део

209

6. Купци у иностранству

0057

 

 

 

     

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

 

 

     

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

 

 

     

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

 

 

 

481

425

169

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

 

 

 

     

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

 

 

 

     

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

0063

 

 

 

     

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

0064

 

 

     

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

 

 

 

     

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

 

 

 

     

 


Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

1

2

3

4

5

6

7

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

0067

 

 

     

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0068

 

 

5570

3078

2940

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

 

 

 

10

101

 

28 осим 288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0070

 

 

 

8

136

44

 

 

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

 

 

105871

105611

105997

88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

 

 

 

     

 

ПАСИВА

 

 

 

 

     

 

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)

0401

 

 

45462

45443

43995

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

 

 

84464

84464

84464

300

1. Акцијски капитал

0403

 

 

 

84464

84464

84464

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

 

 

     

302

3. Улози

0405

 

 

 

     

303

4. Државни капитал

0406

 

 

 

     

304

5. Друштвени капитал

0407

 

 

 

     

305

6. Задружни удели

0408

 

 

 

     

306

7. Емисиона премија

0409

 

 

 

     

309

8. Остали основни капитал

0410

 

 

 

     

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

 

 

 

     

047 и 237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

 

 

 

     

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

 

 

 

     

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

 

 

     

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

 

 

     

 


Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

1

2

3

4

5

6

7

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

 

 

     

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

 

 

478

4742

702

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

 

 

 

4742

702

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

 

 

 

478

   

 

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

 

 

     

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

 0421

 

 

39480

43763

41171

350

1. Губитак ранијих година

0422

 

 

39480

41171

41171

351

2. Губитак текуће године

0423

 

 

 

 

2592

 

 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

 

 

50786

51806

51400

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

 

 

 

2032

3052

2646

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

 

 

     

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

 

 

     

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

 

 

 

     

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

 

 

 

2032

3052

2646

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

 

 

 

     

402 и 409

6. Остала дугорочна резервисања

0431

 

 

     

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

 

 

 

48754

48754

48754

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

 

 

48754

48754

48754

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

 

 

 

     

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

 

 

 

     

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

 

 

 

     

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

 

 

     

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

 

 

 

     

 


Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

1

2

3

4

5

6

7

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

 

 

 

     

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

 

 

 

     

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

 

 

 

     

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

 

 

 

9623

8362

10602

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

 

 

 

683

825

1500

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

 

 

     

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

 

 

     

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

 

 

 

     

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

 

 

 

     

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

 

 

     

424, 425, 426 и 429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

 

 

683

825

1500

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

 

 

24

105

252

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

 

 

4602

2224

1716

431

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

0452

 

 

     

432

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

0453

 

 

     

433

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

0454

 

 

     

434

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

0455

 

 

     

435

5. Добављачи у земљи

0456

 

 

 

4582

2216

1697

436

6. Добављачи у иностранству

0457

 

 

20

8

19

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

 

 

     

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

 

 

3463

4317

6177

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

 

 

 

597

590

651

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

 

 

254

301

306

49 осим 498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

 

 

     

 


 

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

 

 

Текућа година

Претходна година

 

 

Крајње стање 31.12.2013.

Почетно стање 01.01.2013.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0

0463

 

 

 

     

 

 

 

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464

 

 

 

105871

105611

105997

 

 

89

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

 

 

     

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

У     Новом Саду

 

Законски заступник

 

 

   

М.П.

_____________________________

 

дана   ____марта 2015.године

       

 

                                       

 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњава правно лице - предузетник

 
 

Матични број

0

8

2

4

0

5

4

0

Шифра делатности

5

5

1

0

ПИБ

1

0

0

2

7

7

7

0

3

 

Назив   Војводина ад за угоститељство и туризам Нови Сад

 

Седиште  Нови Сад, Трг Слободе 2

 

 

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

 

                                 - у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

 

 

   

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

    (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

 

 

 

 

73214

75758

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

 

 

0

0

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1003

 

 

 

   

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1004

 

 

 

   

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

 

 

   

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1006

 

 

   

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

 

 

 

   

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

 

 

   

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009

 

 

30805

31526

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1010

 

 

   

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1011

 

 

 

   

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1012

 

 

   

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1013

 

 

   

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

 

 

30805

31526

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

1015

 

 

   

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

 

 

136

185

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

 

 

 

42273

44047

 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

 

 

 

   

 

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

 

 

73303

74336


 


Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

 

 

   

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

 

 

 

136

129

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

 

 

   

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

 

 

   

51 осим 513

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

 

 

 

9534

12138

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

 

 

8635

9358

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

 

 

40059

39353

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

 

 

 

5336

5980

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

 

 

4693

4476

541 до 549

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

 

 

 

676

55

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

 

 

 

5182

2484

 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

 

 

 

1422

 

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

 

 

89

 

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

 

 

164

122

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

 

 

   

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

 

 

   

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

 

 

   

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

 

 

   

669

4. Остали финансијски приходи

1037

 

 

   

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

 

 

11

89

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039

 

 

153

33

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

 

 

179

199

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

 

 

   

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

1042

 

 

   

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

 

 

   

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

 

 

   

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

566 и 569

4. Остали финансијски расходи

1045

 

 

   

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

 

 

176

195

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

 

 

3

4

 

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)

1048

 

 

   

 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)

1049

 

 

 

15

77

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

 

 

   

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

 

 

   

67 и 68, осим 683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

 

 

781

380

57 и 58, осим 583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

 

 

199

4587

 

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054

 

 

 

478

 

 

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

 

 

 

2862

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

 

 

   

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

 

 

   

 

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)

1058

 

 

478

 

 

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)

1059

 

 

 

2862

 

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

 

 

 

   

721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

 

 

   

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

 

 

   

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

 

 

 

271

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

     

 

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1064

 

 

478

 

 

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

 

 

 

2591

 

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

 

 

   

 

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

 

 

   

 

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

 

 

 

 

 

 

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

 

 

 

 

 


Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

 

 

 

 

 

 

 

1. Основна зарада по акцији

1070

 

 

 

 

 

 

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

 

 

   

 

У    Новом Саду 

 

Законски заступник

 
   

М.П.

_____________________________

дана  ___марта 2015.године

       
           

 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњава правно лице - предузетник

 
 

Матични број

0

8

2

4

0

5

4

0

Шифра делатности

5

5

1

0

ПИБ

1

0

0

2

7

7

7

003

0

 

Назив   ВОЈВОДИНА   АД  НОВИ САД

 

Седиште    Нови Сад, Трг Слободе

 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

 

за период од  01.01. до 31.12. 2014. године

 

 

                                 - у хиљадама динара -

Позиција

АОП

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001

 

90986

91904

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси

3002

 

90975

91798

2. Примљене камате из пословних активности

3003

 

11

106

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

 

 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

 

86876

88265

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

 

32110

37490

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

 

42838

40512

3. Плаћене камате

3008

 

13

94

4. Порез на добитак

3009

 

 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

 

11915

10169

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

 

3639

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

 

 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013

 

 

 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

 

 

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

 

 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

 

 

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

 

 

5. Примљене дивиденде

3018

 

 

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

 

1587

2754

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

 

 

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

 

1587

2754

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

 

 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

 

 

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)

3024

 

1587

2754

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025

 

 

 

I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала

3026

 

 

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

   

Позиција

АОП

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

 

 

4. Остале дугорочне обавезе

3029

 

 

5. Остале краткорочне обавезе

3030

 

 

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

   

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

   

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

   

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

 

180

776

4. Остале обавезе (одливи)

3035

 

 

5. Финансијски лизинг

3036

 

 

6. Исплаћене дивиденде

3037

 

 

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

 

 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

 

180

776

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

 

90986

91904

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

 

88643

91795

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

 

2343

109

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

 

 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

 

3078

2940

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

 

152

33

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

 

3

4

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047

 

5570

3078

 

У   Новом Саду

 

Законски заступник

 
   

М.П.

_____________________________

дана ____март  2015. године

       
           

 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попуњава правно лице - предузетник

 
 

Матични број

0

8

2

4

0

5

4

0

Шифра делатности

5

5

1

0

ПИБ

1

0

0

2

7

7

7

0

3

 

Назив    ВОЈВОДИНА   АД   НОВИ  САД

 

Седиште    Нови Сад, Трг Слободе 2

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од  01.01. до 31.12. 2014. године

                                 - у хиљадама динара -

Група

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена

Износ

рачуна, рачун

број

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

 

 

 

 

 

 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

 

 

 

478

 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

 

 

 

2591

 

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

 

 

 

 

   

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

 

 

 

   

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

 

 

 

 

   

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

 

 

 

   

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

 

 

 

   

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

 

 

 

 

   

а) добици

2005

 

 

 

   

б) губици

2006

 

 

   

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

 

 

 

 

   

а) добици

2007

 

 

   

б) губици

2008

 

 

   

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

 

 

 

 

   

а) добици

2009

 

 

   

б) губици

2010

 

 

   

 

 

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

 

 

 

 

   

334

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

 

 

 

   

а) добици

2011

 

 

   

б) губици

2012

 

 

   

 


Група

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена

Износ

рачуна, рачун

број

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање

 

 

 

   

а) добици

2013

 

 

   

б) губици

2014

 

 

 

   

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

 

 

 

 

   

а) добици

2015

 

 

 

   

б) губици

2016

 

 

 

   

337

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају

 

 

 

 

   

а) добици

2017

 

 

 

   

б) губици

2018

 

 

 

   

 

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

 

 

   

 

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

 

 

   

 

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

 

 

 

   

 

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0

2022

 

 

   

 

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0

2023

 

 

 

   

 

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

 

 

 

   

 

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0

2024

 

 

478

 

 

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0

2025

 

 

 

 

2591

 

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0

2026

 

 

 

478

2591

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

 

 

 

   

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

 

 

 

   

 

У    Новом Саду

 

Законски заступник

 
   

М.П.

_____________________________

дана ____март  2015. године

       
           

 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

 

 

Попуњава правно лице - предузетник

 

Матични број

0

8

2

4

0

5

4

0

Шифра делатности

5

5

1

0

ПИБ

1

0

0

2

7

7

7

0

3

 

Назив     ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД

 

Седиште    Нови Сад, Трг Слободе  2

                          

 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

                                             за период од  01.01. до 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара –

                                                 

Редни

број

ОПИС

 

 

Компоненте капитала 

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

1

2

 

3

 

4

 

5

1.

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

 

 

 

 

а) дуговни салдо рачуна

4001

 

4019

 

4037

 

б) потражни салдо рачуна

4002

 

84464

4020

 

4038

 

2.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

 

4021

 

4039

 

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

 

4022

 

4040

 

3.

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4005

 

4023

 

4041

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4006

84464

4024

 

4042

 

4.

Промене у претходној 2013. години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

 

4025

 

4043

 

б) промет на потражној страни рачуна

4008

 

4026

 

4044

 

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2013.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4009

 

4027

 

4045

 

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4010

 

84464

4028

 

4046

 

6.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

 

4029

 

4047

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

 

4030

 

4048

 

7.

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.2014.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4013

 

4031

 

4049

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4014

 

84464

4032

 

4050

 

8.

Промене у текућој 2014. години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

 

4033

 

4051

 

б) промет на потражној страни рачуна

4016

 

4034

 

4052

 

9.

Стање на крају текуће године
31.12
.2014.

 

 

 

 

 

 

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4017

 

4035

 

4053

 

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4018

 

84464

4036

 

4054

 

Редни

Број

ОПИС

 

Компоненте капитала 

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

 

2

 

6

 

7

 

8

1.

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

 

 

 

 

а) дуговни салдо рачуна

4055

 

41171

4073

 

4091

 

б) потражни салдо рачуна

4056

 

4074

 

4092

702

2.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

 

4075

 

4093

628

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

 

4076

 

4094

4668

3.

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2013.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4059

 

41171

4077

 

4095

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4060

 

4078

 

4096

4742

4.

Промене у претходној  2013.  години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

 

2863

4079

 

4097

 

б) промет на потражној страни рачуна

4062

 

271

4080

 

4098

 

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2013.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4063

 

43763

4081

 

4099

 

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4064

 

4082

 

4100

4742

6.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

 

4083

 

4101

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

 

4084

 

4102

 

7.

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4067

 

43763

4085

 

4103

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4068

 

4086

 

4104

4742

8.

Промене у текућој  2014.  години

           

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

 

459

4087

 

4105

4742

б) промет на потражној страни рачуна

4070

 

4742

4088

 

4106

478

9.

Стање на крају текуће године
31.12.
2014.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4071

 

39480

4089

 

4107

 

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4072

 

4090

 

4108

478

 

Редни

број

ОПИС

 

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или губици

Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

1

2

 

9

 

10

 

11

1.

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

 

 

 

 

а) дуговни салдо рачуна

4109

 

4127

 

4145

 

б) потражни салдо рачуна

4110

 

4128

 

4146

 

2.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

 

4129

 

4147

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

 

4130

 

4148

 

3.

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4113

 

4131

 

4149

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4114

 

4132

 

4150

 

4.

Промене у претходној 2013.  години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

 

4133

 

4151

 

б) промет на потражној страни рачуна

4116

 

4134

 

4152

 

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2013.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4117

 

4135

 

4153

 

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4118

 

4136

 

4154

 

6.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

 

4137

 

4155

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

 

4138

 

4156

 

7.

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4121

 

4139

 

4157

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4122

 

4140

 

4158

 

8.

Промене у текућој 2014. години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

 

4141

 

4159

 

б) промет на потражној страни рачуна

4124

 

4142

 

4160

 

9.

Стање на крају текуће године
31.12.
2014.

           

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4125

 

4143

 

4161

 

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4126

 

4144

 

4162

 

 

 Редни

број

 

 ОПИС

 

 

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава

Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја

Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока

1

2

 

12

 

13

 

14

1.

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

 

 

 

 

а) дуговни салдо рачуна

4163

 

4181

 

4199

 

б) потражни салдо рачуна

4164

 

4182

 

4200

 

2.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4165

 

4183

 

4201

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4166

 

4184

 

4202

 

3.

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4167

 

4185

 

4203

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4168

 

4186

 

4204

 

4.

Промене у претходној 2013. години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

 

4187

 

4205

 

б) промет на потражној страни рачуна

4170

 

4188

 

4206

 

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2013.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4171

 

4189

 

4207

 

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4172

 

4190

 

4208

 

6.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4173

 

4191

 

4209

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4174

 

4192

 

4210

 

7.

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4175

 

4193

 

4211

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4176

 

4194

 

4212

 

8.

Промене у текућој 2014.  години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

 

4195

 

4213

 

б) промет на потражној страни рачуна

4178

 

4196

 

4214

 

9.

Стање на крају текуће године
31.12.
2014.

           

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4179

 

4197

 

4215

 

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4180

 

4198

 

4216

 

 

Редни

број

 

 

 ОПИС

 

 

Компоненте осталог резултата

АОП

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

Губитак изнад капитала [∑(ред 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају

1

2

 

15

 

16

 

17

1.

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

 

 

 

 

а) дуговни салдо рачуна

4217

 

4235

 

4244

 

б) потражни салдо рачуна

4218

 

43995

2.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

           

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

 

4236

 

4245

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4220

 

4040

3.

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4221

 

4237

 

4246

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4222

 

48035

4.

Промене у претходној 2013

. години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

 

4238

 

4247

 

б) промет на потражној страни рачуна

4224

 

 

2592

5.

Стање на крају претходне године 31.12.2013.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

4225

 

4239

 

4248

 

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0

4226

 

45443

6.

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

 

 

       

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

 

4240

 

4249

 

б) исправке на потражној страни рачуна

4228

 

 

7.

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.

 

 

       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4229

 

4241

 

4250

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4230

 

45443

8.

Промене у текућој 2014.  години

 

 

       

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

 

4242

 

4251

 

б) промет на потражној страни рачуна

4232

 

19

9.

Стање на крају текуће године
31.12.
2014.

 

 

       

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

4233

 

4243

 45462

4252

 

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4234

 

 

У   Новом Саду 

 

Законски заступник

 
   

М.П.

_____________________________

дана_____марта 2015. године

       
           

 

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ

 

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ZA 2014. GODINU

 

VOJVODINA AD NOVI SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVI SAD, februar 2015.godine

 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 

 

1.1  OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

 

 

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam ( u daljem tekstu: društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.

Poreski identifikacioni broj: 100277703

PDV broj: 132705482

Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009.godine i upisano u registar kod  Agencije za privredne registre 28.04.2009.godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84464 akcija, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma 59.123 akcija.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010.godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otudjenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010.godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

 

21.02.2013.godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

 

Prema Statutu, organi društva su:

-       Skupština akcionara

-       Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

 

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor. Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.

 

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010.godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije.

 

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

-       ERSTE BANK

-       KOMERCIJALNA  BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

 

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu i reviziji, društvo je za 2014. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih u 2014.godini je 53, a na kraju godine 54 zaposlenih.

Prosečan broj zaposlenih u 2013.godini je bio 53, a broj zaposlenih na kraju godine je bio 55.

 

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2014.godine:

-       visoka stručna sprema                                     10

-       viša stručna sprrema                                          1

-       srednja stručna sprema                                    19

-       kvalifikovani radnici                                         15

-       polukvalifikovani radnici                                                1

-       niža stručna sprema                                           8

 

 

 

 

 

1.2     OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

 

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2014.-31.12.2014. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će VOJVODINA AD NOVI SAD nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

 

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije, koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 26.01.2015. godine usvojio.

 

Za finansijske izveštaje VOJVODINA AD NOVI SAD odgovorna su sledeća lica:

-       Stevan Rajić, izvršni direktor društva

-       Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija

-       Aleksandra Papić, neizvršni direktor

-       Milan Stamenić, neizvršni direktor.

 

 

1.3.         USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

 

 

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

 

 

1.3.1       Nematerijalna ulaganja

 

Nematerijalna ulaganja početno se vrednuju na osnovu nabavne cene ili cene koštanja. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec u kojem se nematerijalno ulaganje aktivira. Otpisuju se putem proporcionalne metode.

 

 

1.3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema

 

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke. Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

 

 

1.3.3. Zalihe

 

U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina, potrošnog materijala, kao i radna odeća i sitan inventar koji se jednokratno stavlja u upotrebu.

 

1.3.4. Kratkoročna potraživanja i plasmani

 

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

 

1.3.5. Prihodi i rashodi

 

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

 

 

1.3.6. Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

 

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i nerasporedjene dobiti prethodnih godina.

 

 

1.3.7. Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

 

Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka odobravanja finansijskih izveštaja naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 86.111,64 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2014.godine.

 

 

BILANS STANJA

 

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja

 

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju u toku korisnog veka primenom proporcionalnog metoda amortizacije po stopi od 20%.

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera.

                                                                                        u rsd hiljada

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Ostala nematerijalna ulaganja

16

11

5

Ukupno:

16

11

5

 

 

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjim

                                                                                          u rsd hiljada

Red.

broj

Opis dinamike

Promena

Ostala nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja u pripremi

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

 

1.

Stanje 1.01.2014.

16

0

16

2.

Nova ulaganja

 

 

 

3.

Aktiviranje

 

 

 

4.

Stanje31.12.2014.

16

0

16

II

Ispravka vrednosti

 

 

 

1.

Stanje 1.01.2014.

8

0

8

2.

Amortizacija

3

0

3

3.

Stanje31.12.2014.

11

0

11

III

Sadašnja vrednost

5

0

5

 

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Osnovna sredstva popisana su na kraju godine.

 

Rashodovana je dotrajala tenda iz hotelske bašte (koja je u potpunosti otpisana) bez sadašnje knjigovodstvene vrednosti. Bojler za zagrevanje tople vode snage 36 KW (popustio na spojevima, popravke nisu davale trajni rezultat i pristupljeno je izradi novog) čija je sadašnja knjigovodstvena vrednost 17.748,32 dinara. Isknjižena je vrednost lap-top računara koja je ukradena sa recepcije od strane gosta hotela, čija je sadašnja vrednost 18.782,38 dinara. Manjka osnovnih sredstava nije bilo.

U toku godine bilo je nabavke nove opreme u vrednosti od 1.723.054 dinara, kancelarijske opreme u iznosu od 97.044 dinara, krupnog inventara u iznosu od 103.826 dinara i adaptacije na zgradi objekta u iznosu od 464.464 dinara. Sva ulaganja su finansirana iz sopstvenih sredstava.

 

Obračunata amortizacije gradjevinskih objekata iznosi 2.901.282 dinara, investicione nekretnine  211.761 dinara, a opreme iznosi 1.576.257 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 4.692.610 dinara.

 

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010.godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013.godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u medjuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak)  društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih  razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

 

 

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme  odnosi se na:

                                                                                              u rsd hiljada

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Zemljište

2.217

0

2.217

Građevinski objekti

134.034

69.071

64.962

Postrojenja I oprema

19.499

11.108

8.391

Investicione nekretnine

41.470

24.388

17.082

Avansi

4.085

4.085

0

Ukupno:

201.305

108.652

92.652

 

 

Struktura sadašnje vrednosti osnovnih sredstava

                                                  u rsd hiljada

OPIS

Iznos 2014.

Struktura (%)

Iznos 2013.

Struktura (%)

Zemljište

2.217

2,4

2.217

2,3

Građevinski objekti

64.963

70,1

67.399

71,0

Oprema

8.391

9,1

8.021

8,5

Investicione nekretnine

17.082

18,4

17.294

18,2

Avansi

0

0

0

0

Ukupno:

92.653

100,0

94.931

100,0

 

 

Primenjene stope amortizacije  (najvažnije grupe)

 

Gradjevinski objekti                                         1,8%

Ugostiteljska oprema                                     10%

Postrojenja i instalacije                                     8%

Ugostiteljski nameštaj                                    11%

Ostala oprema za ugostiteljstvo                                  15%

Televizori                                                       20%

Računari                                                        20%

 

 

Dinamika promena na osnovnim sredstvima

                                                                                                                                     u rsd hiljada

Red.

broj

Opis dinamike

Promena

Zemljište

Građevinsk

objekti

Oprema

Oprema van upotrebe

Investicione nekretnine

Avansi

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

1.

Stanje1.01.2014.

2.217

133.569

20.193

302

41.470

4.085

201.836

2.

Nova ulaganja

 

464

1.982

 

 

 

2.446

3.

Otuđenja i rashod.

 

 

-859

 

 

 

-859

4.

Ispravke i usaglašavanje vrednosti

 

 

-2118

 

 

 

-2118

 

Stanje31.12.2014.

2.217

134.033

19.198

302

41.470

4.085

201.305

II

Ispravka vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

1.

Stanje1.01.2014.

 

66.170

12.171

302

24.176

4.085

106.904

2.

Amortizacija

 

2.901

1.576

 

212

 

4.689

3.

Rashodovanje

 

 

-822

 

 

 

-822

4.

Ispravke i usaglašavanja

 

 

-2118

 

 

 

-2118

 

Stanje 31.12.2014.

 

69.071

10.807

302

24.388

4.085

108.653

III

Sadašnja                                vrednost

2.217

64.962

 

8.391

 

0

17.082

0

92.652

 

 

Zalihe

 

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj nabavnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu.

Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu 31.12.2014.godine ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana u iznosu od 5.441,53 dinara.  Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 2.897,96 dinara. U Šanku restorana konstatovan je i višak u iznosu od 2.382,45 dinara.

Ukupne zalihe sirovina i pomoćnog materijala na 31.12.2014.godine iznose 257.386 dinara.

 

Struktura zaliha na dan 31.12.2014. godine je sledeća:

                                                                                 u rsd hiljada

Opis

2014.

2013.

Zalihe materijala

257

311

Dati avansi

102

172

Ispravke vrednosti

0

0

Ukupno:

359

483

 

Dati avansi

 

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 102.226 dinara. U narednim tabelama data je struktura ovih avansa.

                                                                     

 

                                                                          rsd hiljada

R.b.

Naziv pravnog lica

Mesto

Iznos

Godina uplate

1.

Pro-soft doo

Subotica

11

2014.

2.

Tiploman SZR

Novi Sad

3

2014.

3.

CHW

Novi Sad

4

2014.

4.

Nis gasprom neft

Beograd

2

2014.

5.

AP Sport doo

Novi Sad

1

2013.

6.

Institut za javno zdravlje

Novi Sad

9

2014.

7.

Sons CTD

Novi Sad

20

2011.

8.

Metro cash and carry

Beograd

46

2014.

9.

Nera promet

Novi Sad

4

2014.

10.

Moje lane doo

Beograd

1

2014.

11.

Forum shop

Novi Sad

1

2013.

 

Ukupno

 

102

 

 

 

STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

                                                                         rsd hiljada

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Dati avansi u tekućoj godini

80

78

2.

Dati avansi stari od 1 do 2 godine

2

2

3.

Dati avansi stari od 2 do 3 godine

20

20

4.

Dati avansi stariji od 3 godine

 

 

 

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

102

100

 

Kratkoročna potraživanja i plasmani

 

Kratkoročna potrašivanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2014. godine iznose 12.602.827 dinara i odnose se na:

 

                                                                           rsd hiljada

OPIS

2014. 

2013.

Kupci u zemlji

3752

2.825

Ispravka vrednosti kupaca u zemlji

-1.478

-1.316

Kupci u inostranstvu

64

64

Ispravka vrednosti kupaca iz inostranstva

-64

-64

Potrživanja od zaposlenih za predaju pazara

218

223

Potraživanja od fondova za bolovanja

263

202

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

5570

3078

Porez na dodatu vrednost

10

102

Aktivna vremenska razgraničenja

7208

7489

UKUPNO:

15.543

12.603

 

 

Kupci u zemlji i iz inostranstva

 

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 3.751.532 dinara. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 1.477.501 dinar. Izvršeno je otpisivanje potraživanja u iznosu od 1.550 dinara.. Potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 64.057 dinara, ispravka vrednosti ovih potraživanja je takodje 64.057 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je uglavnom sa 31.10.2014.godine.

Od ukupnog broja poslatih obrazaca IOS

-       usaglašeno je 17, odnosno  36 %

-       nije usaglašeno 1, odnosno  2%.

-       na 30 poslatih IOS-a nismo dobili odgovor što čini 62 %.

-       za potraživanja od 10 kupaca koja su iskazana kao sporna nisu vršena usaglašavanja, jer i prethodne godine nismo uspeli da dobijemo odgovor na poslati IOS obrazac.

 

 

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom:

                                                                                                            u rsd hiljada

Red. broj

Na­ziv kup­ca i me­sto

Iz­nos

Usa­gla­še­no

Ne­usaglašeno

1.

Metrico DOO Beograd

226

 

226

2.

Dvor  Novi Sad

116

 

116

3.

SUR Kosmosapiens Novi Sad

320

 

320

4.

Mač – Prentović Milan

157

 

157

5.

Dance sport Novi Sad

183

 

183

6.

Tim kuća DOO Novi Sad

166

 

166

7.

Vanja Pavlović – Elite lady

363

 

363

8.

Pivnica steiger DOO Zrenjanin

145

145

 

9.

Mirko Džunja – Hunter

397

 

397

10.

Status plus – Tamara Pavlović

265

 

265

11.

Alko doo – Ruma

204

 

204

 

UKUPNO

2.542

145

2.397

 

 

STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

                                                                                                            u rsd hiljada

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu

387

10

2.

Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca

1.931

51

3.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci

291

8

4.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine

96

2

5.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine

174

5

6.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine

203

6

7.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine

669

18

 

UKUPNO

3.752

100

 

Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti  i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.

 

 

Potraživanja od kupaca iz inostranstva

                                                                                                            u rsd hiljada

Red. broj

Na­ziv kup­ca i me­sto

Iz­nos

Usa­gla­še­no

Ne­u­sa­glaše­no

1.

Supra travel –Kranj Slovenija

51

 

51

2.

SP Loka turist

13

 

13

 

UKUPNO

64

 

64

 

Od roka naplate ovih potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu ovih potraživanja.

 

 

 

Potraživanja od zaposlenih

 

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije od 31.12.2014.godine sa koji je predat  05.01.2015.godine i iznose 208.252 dinara.

 

 

Ostala potraživanja

 

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 262.573 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je i depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 10.000 dinara.

 

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

 

                                                u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Prelazni račun

0

0

Sredstva na tekućem računu

2.225

1.326

Blagajna

0

0

Čekovi gradjana

0

5

Devizni račun

3.345

1.747

Ukupno:

5.570

3.078

 

Stanje na deviznom računu na 31.12.2014.godine iznosi 27.551,67 eura i 150 AUD. Obračun je vršen po srednjem kursu za euro od 120,9583 i za AUD 81,4644.

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

 

                                                                                  u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Porez na dodatu vrednost

10

102

Unapred plaćeni troškovi

8

135

Ukupno:

19

237

 

Porez na dodatu vrednost u iznosu od 10.427 dinara odnosi se na račune iz 2014.godine kod kojih se  PDV priznaje u narednom periodu odnosno u januaru 2015.godine. Unapred plaćeni troškovi se odnose na troškove prevoza dvoje zaposlenih za januar mesec 2015.godine koji su plaćeni u decembru mesecu 2014.godine.

 

Odložena poreska sredstva

                                                                       u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Odložena poreska sredstva

7.201

7.354

Ukupno

7.201

7.354

 

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2018.godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013.godine.

 

 

                                   KAPITAL

 

Osnovni i ostali kapital

 

Struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je sledeća:                           

                                 rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Akcijski kapital KONZORCIJUM

59.124

59.124

Akcijski kapital MALI AKCIONARI

25.340

25.340

U K U P N O:

84.464

84.464

 

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, 

od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,7%, a ostali mali akcionari

čine 17,3% u ukupnom akcijskom kapitalu.

 

Neraspoređena dobit

                                                                                       u rsd hiljada

OPIS

         2014.

2013.

Neraspoređena dobit ranijih godina

 

702

Ispravka početnog stanja

 

-627

Ostala smanjenja-ispravke

 

4669

Neraspoređena dobit tekuće godine

478

0

Ukupno

478

4.743

 

Gubitak

                                                                                       u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Gubitak ranijih godina

43.763

41.170

Ispravka početnog stanja

-4.283

 

Gubitak tekuće godine

0

2.592

Ukupno:

39.480

43.763

 

Na osnovu razlike odloženih poreskih sredstava i obaveza na teret gubitka  knjižen je iznos od 459.307 dinara. U toku godine iz nerasporedjene dobiti pokriven je gubitak iz ranijih godina u iznosu od  4.742.473 dinara. Ukupni gubitak na kraju 2014.godine iznosi 39.479.730 dinara.

 

 

                                              OBAVEZE

 

Dugoročna rezervisanja

 

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po osnovu MRS 19. Početno stanje ovih rezervisanja iznosilo je 3.051.912 dinara. Ova rezervisanja su u 2014.godini umanjena za 725.678 dinara i umanjena za ukinuta rezervisanja po osnovu odlaska u penziju u toku 2014.godine za dvoje zaposlenih – Mešanović Osman i Šatara Slavica u iznosu od 269.812 dinara. Stvarno isplaćen iznos otpremnine iznosi 369.782 dinara.

 

Ostale dugoročne obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

 

                                                                                                           u rsd hiljada

OPIS

2014.

    2013.

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g

18.754

18.754

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g

30.000

30.000

Ukupno:

48.754

48.754

 

Obaveze se odnose na uplate „Palić“ AD iz Subotice, kao člana Konzorcijuma koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010.godine.

 

Kratkoročne finansijske obaveze

 

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na pozajmicu koju je subjekt primio od Direkcije za

upravljanje oduzetom imovinom 27.11.2012.godine u iznosu od 1.500.000 dinara. Otplata ove obaveze

počela je 15.04.2013.godine i tokom te godine i početkom 2014.godine otplaćeno je 855.000 dinara. Stanje na kraju 2014.godine iznosi 645.000 dinara.

Obaveza po osnovu kamate na pozajmicu za 2014.godinu iznosi 37.646 dinara.

 

Obaveze iz poslovanja

 

                                                                                  u rsd hiljada

OPIS

       2014.

2013.

Primljeni avansi

24

105

Dobavljači u zemlji

4.581

2.216

Dobavljači iz inostranstva

20

8

Ukupno:

4.625

2.329

 

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 23.785,30 dinara.

 

PREGLED PRIMLJENIH AVANSA (značajniji iznosi)  

                                                                                                u rsd hiljada

R.b.

Naziv pravnog lica

Mesto

Iznos

Godina uplate

1.

Panoramik travel

Beogarad

2

2014.

2.

Bečej prevoz

Bečej

5

2014.

3.

Fakultet tehničkih nauka

Novi Sad

3

2013.

4.

Palma doo

Celje

2

2013.

 

Ukupno

 

12

 

 

STAROSNA STRUKTURA PRIMLJENIH AVANSA

 

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Primljeni avansi u tekućoj godini

13

54

2.

Primljeni avansi stari od jedne do dve godine

11

46

3.

Primljeni avansi stari od dve do tri godine

 

 

4.

Primljeni avansi stariji od tri godine

 

 

 

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

24

100

 

 

Dobavljači u zemlji

 

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.581.515 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema Javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode i to u iznosu od 2.741.443 dinara što čini 60%. Sve ove obaveze su usaglašene sa dobavljačima.

                                              

Dobavljači sa   najvećim saldom

                                                                                                          u rsd hiljada

R.br.

Naziv dobavljača

Mesto

Iznos

1.

NOVOSADSKA TOPLANA  JKP

Novi Sad

1.192

2.

VODOVOD I KANALIZACIJA JKP

Novi Sad

1.012

    3.

JP SNABDEVANJE

Beograd

538

4.

GM SECURITY DOO

Novi Sad

184

5.

ČISTOĆA JKP

Novi Sad

181

6.

DDOR Novi Sad

Novi Sad

140

7.

FRIKOM DOO

Beograd

132

 

UKUPNO

 

3.379

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

 

Red. broj

Pozicija starosne strukture dobavljača

Iznos

% učešća

1.

Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele

1.232

27

2.

Neisplaćene obaveze do tri meseca

2.349

51

3.

Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana

1000

22

 

UKUPNO

4581

100

 

 

Dobavljači iz inostranstva

 

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 20.045 dinara za proviziju iz decembra meseca 2014.godine. Ove obaveze nisu usaglašene.

 

Ostale kratkoročne obaveze

 

                                                                                                          u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Obaveze za neto zarade i naknade

1.808

2.199

Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.

726

920

Doprinosi na zarade na teret poslodavca

470

611

Ostale obaveze koje se refundiraju

24

45

Obaveze prema članovima upravnog odbora

346

466

Obaveze prema zaposlenima

 

 

Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima

 

 

Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave

90

77

Ukupno:

3.464

4.318

 

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na decembar mesec 2014.godine, a što je isplaćeno u januaru 2015.godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora.

 

 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

 

                                                                             u rsd hiljada

OPIS

     2014.

    2013.

Obaveze za porez na dodatu vrednost

599

590

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima upravnog odbora

196

259

Obaveze za ostale poreze i takse

58

42

Ukupno:

853

891

 

Obaveza za PDV iznosi 601.596 dinara. Od ovog iznosa decembarska obaveza je 599.214 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove 2.382 dinara. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti tražen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa 54.530 dinara za period 16.-31.12. naknada za unapredjenje životne sredine 6.233 dinara za decembar mesec.

Po sravnjenju sa gradskom poreskom upravom na 31.12.2014.godine imamo pretplatu po osnovu uplaćenog poreza na imovinu u iznosu od 1.443 dinara i taksa za isticanje firme u iznosu od 1.686 dinara.

 

 

 

Odložene poreske obaveze

 

Odložene poreske obaveze u iznosu od 2.720.327 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika izmedju računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12)

 

 

 

BILANS USPEHA

 

Poslovni  prihodi

 

                                                                                                             u rsd hiljada   

OPIS

2014.

   2013.

Prihodi od prodaje proizvoda  i usluga

30.809

31.568

Prihodi od prefak. troškova smeštaja i osiguranja

136

40

Prihodi od sporednih usluga u hotelijerstvu

32

40

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina

99

7

Prihodi od izdavanja u zakup

40.149

41.750

Prihodi od prefaktur. troškovi vezanih za zakup

2.124

2.297

Ostali poslovni prihodi – naknada štete

 

185

Ukupno:

73.349

75.887

 

U 2014.godini iskazano je smanjenje poslovnih prihoda u iznosu   3,4 %.

 

 Troškovi materijala

                                                                                  u rsd hiljada        

OPIS

       2014.

2013.

Troškovi osnovnih sirovina

6.528

7.180

Troškovi pomoćnog materijala

2.293

2.387

Troškovi materijala za održavanje opreme

113

604

Troškovi sitnog inventara i radne odeće i obuće

567

1.716

Troškovi ostalog materijala

32

251

Troškovi goriva i energije

8.635

9.358

UKUPNO:

18.168

21.496

 

Troškovi materijala su u 2014.godini iskazali smanjenje u odnosu na 2013.godinu za  15,5 %.

 

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

                                                                                   u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Troškovi bruto zarada I naknade zarada

30.886

30.506

Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac

5.520

5.466

Troškovi na osnovu ugovora

120

132

Troškovi naknada članovima upravnog odbora

1.134

1.107

Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih

2.399

2.142

UKUPNO:

40.059

39.353

 

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2014.godini su povećani  za   2 %.

 

  Troškovi amortizacije i rezervisanja

                                                                                 u rsd hiljada

OPIS

2014.

2016.

Amortizacija nem.ulaganja, nekretnine i opreme

4.693

4.476

Rezervisanja za otpremnine zaposlenih

0

676

UKUPNO:

4.693

5.152

 

Troškovi amortizacije su u odnosu na 2013.godinu povećani za  5  %, što je rezultat ulaganja u opremu i renoviranje hotela.

 

Ostali poslovni rashodi

                                                                                                            u rsd hiljada

OPIS

2014.

20123

Troškovi transportnih usluga

707

617

Troškovi održavanja objekata i opreme

1.001

2.306

Troškovi reklame i propagande

158

29

Troškovi vode

1.644

1.417

Troškovi pregleda i zaštite na radu

732

606

Troškovi komun. usluga

514

663

Troškovi ostalih proizvodnih usluga

579

342

Troškovi neproizvodnih usluga

1.286

630

Troškovi reprezentacije

174

163

Troškovi osiguranja

587

505

Troškovi platnog prometa

280

245

Troškovi članarina komorama

 

 

Troškovi poreza

2.228

527

Troškovi doprinosa,taksi i naknada

628

415

UKUPNO:

10.518

7.465

 

Ova grupa troškova iskazala je  izrazit  porast od  41 %, na čega je najveći uticaj imalo uvećanje iznosa poreza na imovinu koji je trostruko uvećan u odnosu na 2013.godinu i prethodne godine.

 

Finansijski prihodi

 

                                                                                  u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Prihodi od zatezne kamate

11

89

Pozitivne kursne razlike

152

33

UKUPNO:

163

122

 

Finansijski prihodi u 2014.godini su povećani za   33 % u odnosu na prethodnu godinu.

 

Finansijski rashodi

                                                                                                             u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Rashodi kamata

38

102

Rashodi zateznih kamata

138

93

Negativne kursne razlike

3

4

UKUPNO:

179

199

 

Finansijski rashodi su umanjeni za  10 % u odnosu na 2013.godinu.

 

Ostali prihodi

                                                                                    u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Prihodi od naplaćenih garancija

 

137

Viškovi

 

1

Prihodi od naplaćenih penala

45

43

Prihodi po osnovu otpisanih obaveza

9

186

Ostali nepomenuti prihodi

 

13

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja

726

 

UKUPNO:

780

380

 

U ovoj kategodiji prihoda, pojavili su se prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, po osnovu MRS-19 za primanja zaposlenih za otpremnine pri odlasku u penziju, na čega je uticala promena propisa iz oblasti radnih odnosa, odnosno iznos otpremnine je umanjen sa tri prosečne zarade na dve prosečne zarade. Kako je primena novog Zakona o radu nastupila u toku godine, samim tim je ovo rezultiralo umanjenje već iskazanih rezervisanja za jednu trećinu.

 

Ostali rashodi

 

                                                                                    u rsd hiljada

OPIS

2014.

2013.

Manjkovi

8

27

Rashodi sredstava

36

 

Rashodi po osnovu otpisa potraživanja

133

4.527

Popusti i zaokruženja na računima

9

 

Ostali nepomenuti rashodi

13

33

UKUPNO:

229

4.587

 

Odraz ovako velike razlike u ovoj grupi rashoda u odnosu na prethodnu godinu je veliki iznos ispravke vrednosti potraživanja za date avanse za osnovna sredstva u iznosu od 4.085.442 dinara koji su knjiženi prethodne godine.

 

 

Rezultat poslovanja - gubitak ili dobitak

 

 

OPIS

2014.

2013.

Dobitak

478

0

Gubitak

 

2.592

 

 

Poreski bilans

 

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2014.godinu zbog prava na pokriće dobiti iz gubitka iz ranijih perioda. Ukupno ovo pravo zaključno sa 2013.godinom (u svrhe utvrdjivanja obaveze poreza na dobit) iznosi  45.974.382 dinara i može se iskoristiti do 2018.godine, a do kraja 2015.godine može se iskoristiti 14.892.229 dinara.

Po obrascu PK, postoji pravo za oslobadjanje od plaćanja poreza na dobit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 10.880.654 dinara iz 2010.godine, 447.674 dinara iz 2011.godine, 492.168 dinara iz 2012.godine i 239.677  dinara iz 2013.godine. Ukupan iznos ovog oslobadjanja može se iskoristiti do 2023.godine.

 

Sredstva obezbedjenja plaćanja

 

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbedjenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2014.godine kod Vojvodina ad je:

-       JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga

-       DOO Univerexport – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa

-       Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici

-       EPS Snabdevanje – 4 menice po ugovoru o snabdevanju

-       Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava

-       Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe

-       Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji

 

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, kao sredstvo obezbedjenja plaćanja primljeno je 30 menica od 15 zakupaca, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga zaprimljeno je 40 menice po osnovu 34 ugovora. Postoje još 5 zaprimljenih menica po osnovu 3 ugovora koji su prestali da važe.

 

Sudski sporovi

 

Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:

 

1.Vojvodina AD tuženi

 

Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003.godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013.kada je nastavljen.

 

Pred Prekršajnim sudom u Novom Sadu Broj 1-3523/10 vodi se postupak zbog korišćenja prava na odbitak prethodnog poreza, a da za to nije postojala potrebna dokumentacija.

 

2. Vojvodina AD tužilac

 

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

-  Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi.

 

3. Vojvodina AD tužilac

Pred sudom u Nišu vodi se krivični postupak protiv Dodić Sladjana za neizmirene obaveze kao vlasnik privrednog subjekta Collonia doo Niš.

 

 

U Novom Sadu, 26.02.2015.                                                            

  Izvršni direktor

VOJVODINA AD Novi Sad

 

 

 

_________________

                                                                                                          Stevan Rajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, 06.03.2015.године

Број: 138

 

ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2014.годину

 

1.

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991.године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп, те је то споредна делатност  дуги низ година, којом се остварује знатан приход.

 

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима, и то:

- служба за организацију и рад хотела

- служба за правно-економске и опште послове.

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

-          смештаја

-          кухиње

-          ресторана

-          одржавања хигијене

-          техничког одржавања.

 

2.

 У друштву је запослено 54 запослена од чега су троје запослених на одређено време, троје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник). Током године двоје запослених је отишло у пензију, за које су издвојена средства за исплату отпремнина у износу тромесечног просека, а према одредбама Колективног уговора.

Од укупног броја запослених жена је 35.

 

Квалификациона структура запослених је следећа:

Висока стручна спрема                              10

Виша стручна спрема                                   1

Средња стручна спрема                           19

Квалификован                                                15

Неквалификован                                            8

Полуквалификован                                       1

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природних одливом и захтевима који проистекну применом прописаних норми закона и дргугих прописа.

 

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада).

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 2%. Пораст зарада није одраз повећања основних зарада, већ због односа броја новозапослених и смањења оних којима је престао радни однос.

Просечна бруто зарада у 2014.години износи 48.562 динара, а нето зарада 37.384 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одммор.

 

3.

Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 2.306.410 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту, електро инсталацијама и крупној опреми и то:

-          Разводни ормар електро инсталација за нове клима уређаје                            131.000 дин

-          Разводни ормар за велики бојлер за загревање воде                                            111.030 дин

-          Разводни ормар за мали бојлер за загревање воде                                                                  77.450 дин

-          Клима уређај у локалу за издавање                                                                                   69.576 дин

-          Клима уређаји у хотелским собама (16 комада)                                                        337.080 дин

-          Вентилација у ресторану хотела                                                                                          76.250 дин

-          Велики бојлер (3000) за загревање воде                                                                       672.868 дин

-          Мали бојлер (1000) за загревање воде                                                                           247.800 дин

-          Систем противпожарних клапни – 1.фаза                                                                     144.500 дин

-          Грађевински радови на санацији крова (део крова)                                                319.965 дин

-          Пројекат дојаве пожара у згради депаданса                                                                  58.000 дин

-          Крупни инвентар (ел.бушилица, индикатор)                                                                                37.224 дин

-          Штампачи (2 комада)                                                                                                                 23.667 дин

За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.130.051 динар. У оквиру ових трошкова изведени су радови на ограђивању паркинг простора хотела,  сређивање улазног хола хотела и степеништа, објекат мењачнице. За текуће одржавање објекта издвојено је 407.542 динара. Ови расходи су учињени углавном из разлога санације кварова насталих услед хаварија на водоводној и канализационој инсталацији у хотелским собама, заједничком санитарном чвору за госте, у подрумским просторијама и у делу дворишта хотела (башта).

 

Током године спроведене су мере увођења професионалног обезбеђења објекта. Такође је урађен нови сајт хотела.

 

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 566.911 динара.

 

Набавна вредност основних средстава, нематеријалних улагања и аванса на почетку године износи 201.852.420 динара, исправка вредности 106.912.809 динара. У току године извршена су улагања у  опрему у износу од 1.723.054 динара, канцеларијску опрему од 97.044 динара, крупног инвентара у износу од 103.826 динара и адаптације на згради објекта хотела у износу од 464.464 динара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 2.901.282 динара, инвестиционе некретнине 211.761 динар, а опреме 1.576.257 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.692.610 динара.

 

На контима опреме у угоститељству извршена је исправка у набавној вредности и исправци вредности опреме по основу сравњења стања између аналитичке евиденције опреме и стања на финансијским картицама у износу од 2.118.163 динара, што не ремети садашњу вредност опреме са стањем на 31.12.2014.године.

 

4.

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.

 

5.

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012.години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

Садашња вредност нематеријалних улагања, некретнина, опреме и аванса на 31.12.2014. године износи  92.656.860 динара.

 

Залихе материјала на дан 01.01.2014.године износе 311.404 динара, а на крају године 257.386 динара.

Дати аванси добављачима  износе 102.226 динара.

 

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2014.године износе 2.755.175 динара, сумњива и спорна потраживања износе  996.357 динара, потраживања од купаца из иностранства износе 64.057 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.511.558 динара. По годишњем попису искњижена су потраживања у износу од 1.550 динара, која због мале вредности нису исплатива да се наплате судским путем.

 

Потраживања за пазар у готовини који је наплаћен 31.12.2014.године на рецепцији и уплаћен 05.01.2015.године износи 208.252 динара.

 

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 262.573,20 динара.

 

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 10.000 динара.

 

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 2.225.144 динара и то у Ерсте банци 2.221.029 динара, а у Интеса банци 4.115 динара.

 

На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2014.године било је 27.551,67 еура  и 150 АУД што износи 3.344.822 динара, прерачунато по курсу еура од 120,9583 динара и 81,4644 динара за аустралијски долар.

 

Порез на додату вредност у примљеним рачунима који терете трошкове пословања 2014.године, а односе се на наредни порески период (јануар 2015.) износе 10.427 динара (рачуни Телекома, Центросинергије и СОКОЈ за децембар месец).

 

Разграничени трошкови у износу од 7.554 динара односе се на путне трошкове запослених за јануар месец 2015.године за двоје запослених које су исплаћене и подигнуте у децембру месецу.

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи у 2014.години није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

 

Нераспоређена добит по почетном стању 2014.године у износу од 4.742.473 динара Одлуком Скупштине Војводина ад  искоришћена је за покриће губитка из претходних година.

Нераспоређена добит текућег периода износи  477.681 динар.

 

Губитак из претходних година износи 39.479.730 динара. Овај губитак потиче из 2007., 2008., 2010., 2011.и 2013.године.

 

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетном стању су износиле 3.051.912 динара. До смањења износа резервисања дошло је из два разлога: укидањем резервисања за запослене који су отишли у пензију и због смањења износа отпремнине (са 3 просечне зараде на 2 просечне зараде), која је уследила због доношења новог Закона о раду и Колективног уговора Војводина ад, тако да је стање на крају године 2.031.872 динара.

 

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009.и 2010.године, која је те исте године и поништена.

 

Обавеза по основу краткорочне позајмице од  Дирекције за управљање одузетом имовином износе 645.000 динара, као и обрачуната камата за 2014.годину у износу од 37.647 динара. 

 

Примљени аванси  на 31.12.2014.године износе 23.785 динара.

 

Обавезе према добављачима из земље износе 4.581.515 динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање у износу од 2.741.443 динара. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2014.године у износу од 20.045 динара.

 

Обавезе према запосленим  износе 3.028.016 динара и односе се на децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2015.године, и то:

-          Нето зараде запослених 1.808.264 динара

-          Порез на зараде запослених 204.145 динара

-          Допринос за пензијско осигурање из зарада  367.405 динара

-          Допринос за здравствено осигурање  из зарада135.153 динара

-          Допринос за осигурање од незапослености  из зарада 19.683 динара

-          Допринос за пензијско осигурање  на зараду 314.918 динара

-          Допринос за здравствено осигурање  на зараду 135.153 динара

-          Допринос за осигурање од незапослености  на зараду 19.683 динара

-          Нето накнада боловања преко 30 дана  14.701 динар

-          Порез на накнаде боловања 1.284 динара

-          Доприноси из накнаде боловања 4.016 динара

-          Доприноси на накнаду боловања  3.612 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец износи 599.214 динара. Обавеза ПДВ по основу мањка по годишњем попису који је обрачунат у јануару месецу износи 2.382 динара. Обе обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.

 

Обавезе по основу осталих јавних прихода: боравишна такса, накнада за уређење животне средине, комунална такса за истицање фирме износе  57.633 динара.

 

Пословањем у 2014.години остварен је укупан приход од 74.293.664  динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 30.940.449 динара и мањи су за 2 % него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе 136.182 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 40.148.645 динара и мањи су за 4 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.124.345 динара и мањи су за 7% него претходне године.

Остали и финансијски приходи износе 244.741 динар, од чега највећи део чине позитивне курсне разлике од 152.554 динара.

 

Приходи од укидања резервисања за отпремнине запослених износе  725.678 динара.

 

Учешће прихода од основне делатности у укупном приходу износи 42 %, од издавања простора у закуп 54 % што је на истом нивоу као и претходне године.

Укупни приходи су за 2,7 % мањи него прошле године.

 

Укупни расходи у 2014.години износе 73.815.983 динара, и мањи су у односу на претходну годину за 7 %.

 

Према учешћу у укупних расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 54 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената смањено је за 2 % односно укупно су умањени у односу на прошлу годину за 15,5 %.

Учешће осталих производних трошкова на истом је нивоу као и прошле године, али су мањи за 10,8 % него претходне године.

Трошкови зарада и осталих примања су повећали учешће у укупним трошковима за 4 %, односно  за 2 % су већи од прошлогодишњих.

Трошкови амортизације већи су за 5 % у односу на претходну годину.

Остали нематеријални трошкови повећали су учешће у укупним трошковима за  4 % и дупло су већи од оних исказаних претходне године из разлога драстичног повећања трошкова пореза на имовину који су за читавих 340 % већи. Овом увећању условила је измена прописа који регулишу ову област, а који су ступили на снагу  01.јануара 2014.године. Уједно треба нагласити да је ово наметнуло додатне напоре за обезбеђење ликвидности у периодима када доспевају обавезе плаћања пореза на имовину јер се они поклапају и са роковима за измирење обавеза по основу пореза на додату вредност.

Као најкрупније ставке у расходима истичу се:

-          основне сировине и помоћни материјал    8.878.054 динара

-          електрична енергија   5.019.486 динара

-          грејање   3.375.383   динара

-          амортизација   4.692.612  динара

-          порез на имовину   2.318.870   динара

-          услуге на одржавању сталне имовине  1.388.422 динара.

Из овако исказаних података, резултат пословања за 2014.годину је добит у износу од 447.683 динара.

 

6.

Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета у протекле две године, као и у текућој нису дала очекиване резултате.

Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2014.години стагнира.

Интензивирање активности на презентацији хотела на сајамским промоцијама у региону у току 2014.године (сајам туризма у Бечу,  Софији, Солуну, Скопљу) дале су тек мале назнаке за повећање обима пословања.

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста опада из године у годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.

Просечно задржавање гостију  у последње две године износи   1,5 дан.

 

7.

Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:

-          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми

-          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге

-          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге

-          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге

-          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора

-          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора

-          Supratravel, Словенија – за извршене хотелске услуге

 

8.

Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2014.години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010.године о привременом одузимању.

 

9.

Привредно друштво је 14.03.2014.године одржало ванредну скупштину на којој је разрешен дотадашњи Одбор директора  (Лалић Живорад, извршни директор и неизвршни директори Соња Дуганџија и Луткић Срђан) и именовани нови чланови Одбора директора (Рајић Стеван, извршни директор и неизвршни директори Папић Александра и Иван Радојковић).

Неизвршног директора Ивана Радојковића одлуком замењује Милан Стаменковић као нови члан Одбора директора.

Редовна скуштина друштва одржана је 27.06.2014.године на којој су усвојени Финансијски извештаји и ревизорски извештај  за 2013.годину, усвојен нови Статут друштва, донета Одлука о расподели добити и Одлука о избору ревизорске куће HLB-DST Revizija за ревизора за 2014.годину.

 

 

 

10.

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012.године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање,равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

-              финансијским и пословним резултатима

-              бизнис плановима и постављеним циљевима

-              значајном власништву над акцијама и праву гласа

-              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора директора

-              предвидивим факторима ризика

-              питањима која се односе на запослене

-              политици управљања.

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.

 

11.

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:

-              Неадекватна противпожарна заштита:

1. треба увести потпуни видео надзор,

2. урадити противпожарне клапне у хотелу,

3. уклањање старог и израда новог громобрана

4. израда плана и програма противпожарне заштите друштва

-              Старост грађевинског објекта:

1. потребно је реновирање свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе,

2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.

-              Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела.

 

 

Извршни директор

                                                                                                                                                             Војводина ад

 

 

_________________

                                                                                                                                                             Стеван Рајић

“VOJVODINA” AD Novi Sad

Broj: 134

Novi Sad, 06.03.2015. god.   

 

 

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam Novi Sad | Trg Slobode 2 | 021/66-22-122 Matični broj: 08240540 | PIB: 100277703 Tekući račun: Erste  bank: 340-2808-42 | APR BD: 42220/09  xxxxxxxxxxxxxxx        

 

 

 

Na osnovu člana 50. stav 2. tačka 3.Zakona o tržištu kapitala ( “Službeni glasnik R. Srbije”, br.31/2011) 

dajem

 

I Z J A V U

 

Na osnovu člana 50. stav 2. tačka 3.Zakona o tržištu kapitala ( “Službeni glasnik R. Srbije”, br.31/2011) 

kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja za “VOJVODINA” AD NOVI SAD izjavljujem da je godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu “Vojvodina” AD Novi Sad sastavljen uz puno poštovanje važećih propisa, primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, te da isti izveštaj daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobiti i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu predmetnog privrednog društva.     

 

 

 

 

 

Šef  računovodstveno – finansijskih poslova 

Alempijević Snežana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ВОЈВОДИНА“ AД Нови Сад

Број: 136

Датум: 06.03.2015. god.

Нови Сад 

 

Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Нови Сад Трг Слободе  2 | 021/66-22-122 Mатични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 Tекући рачун:  Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09  xxxxxxxxxxxxxxx        

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 34. Закона о рачуноводству  ( Сл.Гласник 62/2013.) и Правилником Агенције за привредне регистре)   дајем следећу: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014.годину

ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

 

 

Напомињем да, надлежни орган “ВОЈВОДИНА” AД НОВИ  САД,  Скупштина акционара није донела Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину. Усвајање финансијских извештаја за 2014.годину уследиће  у јуну месецу у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству.

 

 

 

 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

“ВОЈВОДИНА” AД НОВИ САД

Рајић Стеван

 

 

______________________

 

 

 

 

 

“ВОЈВОДИНА“ AД Нови Сад

Број: 137

Датум: 06.03.2015. god.

Нови Сад 

 

Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Нови Сад Трг Слободе  2 | 021/66-22-122 Mатични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 Tекући рачун:  Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09  xxxxxxxxxxxxxxx        

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 34. Закона о рачуноводству  ( Сл.Гласник 62/2013.) и Правилником Агенције за привредне регистре)   дајем следећу: 

 

 

 

ИЗЈАВУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014.годину

ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

 

 

Напомињем да, надлежни орган “ВОЈВОДИНА” AД НОВИ  САД,  Скупштина акционара није донела Одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка по завршном рачуну за  2014. годину. Доношење Одлуке  уследиће  у јуну месецу  на редовној скупштини на којој ће се усвојити финансијски извештаји за 2014.годину у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству.

 

 

 

 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

“ВОЈВОДИНА” AД НОВИ САД

Рајић Стеван

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O REVIZIJI

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ZA 2014. GODINU

"VOJVODINA" AD, NOVI SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOGRAD, APRIL 2015. GODINE


  1. 1.  Iz­ve­štaj nezavisnog revizora vlasnicima društva "VOJVODINA" AD, Novi Sad

Iz­vr­ši­li smo re­vi­zi­ju pri­lo­že­nih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja pri­vred­nog dru­štva "VOJVODINA" AD, Novi Sad, ko­ji ob­u­hva­ta­ju bi­lans sta­nja na dan 31. de­cem­bra 2014. go­di­ne i od­go­va­ra­ju­ći bi­lans uspe­ha, izveštaj o ostalom rezultatu, iz­ve­štaj o pro­me­na­ma na ka­pi­ta­lu i iz­ve­štaj o to­ko­vi­ma go­to­vi­ne za go­di­nu ko­ja se za­vr­ša­va na taj dan, kao i pre­gled zna­čaj­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i na­po­me­ne uz fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je.

 

Od­go­vor­nost ru­ko­vod­stva za fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je

Ru­ko­vod­stvo Dru­štva je od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje ovih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma fi­nan­sij­skog iz­ve­šta­va­nja, kao i za one in­ter­ne kon­tro­le ko­je ru­ko­vod­stvo od­re­di kao neo­p­hod­ne u pri­pre­mi fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ko­ji ne sa­dr­že ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze, na­sta­le usled kri­mi­nal­ne rad­nje ili gre­ške.

 

Od­go­vor­nost re­vi­zo­ra

Na­ša je od­go­vor­nost da iz­ra­zi­mo mi­šlje­nje o fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma na osno­vu iz­vr­še­ne re­vi­zi­je. Re­vi­zi­ju smo iz­vr­ši­li u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma re­vi­zi­je. Ovi stan­dar­di na­la­žu da se pri­dr­ža­va­mo etič­kih zah­te­va i da re­vi­zi­ju pla­ni­ra­mo i iz­vr­ši­mo na na­čin ko­ji omo­gu­ća­va da se, u ra­zum­noj me­ri, uve­ri­mo da fi­nan­sij­ski iz­ve­šta­ji ne sa­dr­že ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze.

Re­vi­zi­ja uklju­ču­je spro­vo­đe­nje po­stu­pa­ka ra­di pri­ba­vlja­nja re­vi­zij­skih do­ka­za o iz­no­si­ma i obe­lo­da­nji­va­nji­ma da­tim u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma. Oda­bra­ni po­stup­ci su za­sno­va­ni na re­vi­zor­skom pro­su­đi­va­nju, uklju­ču­ju­ći pro­ce­nu ri­zi­ka po­sto­ja­nja ma­te­ri­jal­no zna­čaj­nih po­gre­šnih is­ka­za u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma, na­sta­lih usled kri­mi­nal­ne rad­nje ili gre­ške. Pri­li­kom pro­ce­ne ri­zi­ka, re­vi­zor sa­gle­da­va in­ter­ne kon­tro­le re­le­vant­ne za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ra­di osmi­šlja­va­nja re­vi­zij­skih po­stu­pa­ka ko­ji su od­go­va­ra­ju­ći u da­tim okol­no­sti­ma, ali ne u ci­lju iz­ra­ža­va­nja mi­šlje­nja o de­lo­tvor­no­sti in­ter­nih kon­tro­la prav­nog li­ca. Re­vi­zi­ja ta­ko­đe uklju­ču­je oce­nu ade­kvat­no­sti pri­me­nje­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i oprav­da­no­sti ra­ču­no­vod­stve­nih pro­ce­na iz­vr­še­nih od stra­ne ru­ko­vod­stva, kao i oce­nu op­šte pre­zen­ta­ci­je fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja.

 


 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja sa rezervom.

 

MIŠLJENJE

Osnova za mišljenje sa rezervom

                                                                                                                                                                                                            

  1. Nekretnine, postrojenja i oprema na dan bilansiranja iznosi 92,653 hiljada dinara neto, a odnosi se delom na građevinsko zemljište u iznosu 2.217 hiljada dinara, građevinske objekte u iznosu od 64.963 hiljada dinara neto i opremu u iznosu od  8.333 hiljada dinara neto. U svojim računovodstvenim politika Društvo se opre­de­li­lo da ovu imovinu vrednuje po na­bav­noj vred­no­sti, ta­ko da se na­kon po­čet­nog pri­zna­va­nja ne­kret­ni­ne, postro­je­nja i opre­ma iskazuje po na­bav­noj vred­no­sti uma­nje­noj za ukup­nu is­prav­ku vred­no­sti po osno­vu amorti­za­ci­je, odnosno gu­bit­ka zbog obezvređiva­nja. Smatramo da vrednosti imovine koja je utvrđena na prethodno navedeni način ne predstavlja objektivnu vrednost imovine na dan bilansa, posebno imajući u vidu da je tržišna cena znatno ispod knjigovodstvene vrednosti te smatramo da je potrebno preispitati ovu poziciju i uskladiti sa stvarnim stanjem, odnosno sa tržišnom vrednošću. Revizija nije u mogućnosti da utvrdi potencijalne korekcije koje bi mogle proizaći iz ponovnog vrednovanja ove imovine i njihov uticaj na finansijske izveštaje.
  2. Društvo je tužena strana u nekoliko sudskih sporova i sudski spor po pitanju građevinskog objekta,  za šta nisu izvršena obelodanjivanja, niti rezervisanja u skladu sa MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Na bazi informacija pribavljenih u postupku revizije, nismo u mogućnosti da se izjasnimo o potencijalnom ishodu sudskih sporova i o njihovom uticaju na finansijske izveštaje i rezultat poslovanja. 
  3. U okviru pozicije Dugoročne obaveze, Društvo je iskazalo obavezu i klasifikovalo je kao obavezu koja se  može konverotvati u kapital, u ukupnom iznosu od 48,754 hiljada dinara.
  4. Ukupne obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2014. godine sa saldom iznosile su 4.581 hiljade dinara. Do dana revizije je izmireno 1.302 hiljade dinara, što čini 28,42% ovih obaveza i utvrdili smo da se obaveze prema dobavljačima ne izmiruju redovno i da postoji docnja kod izmirenja ovih obaveza, odnosno da postoji potencijalna mogućnost obračuna zateznih kamata po ovom osnovu.

 

Mišljenje sa rezervom

 

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj “VOJVODINA” A.D. NOVI SAD,  na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.

 

 

 

 

 

Beograd,

 

OVLAŠĆENI REVIZOR

15.04. 2015. godine

 

Prof. dr Srbobran Stojiljković