ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 318

Нови Сад, 28.05.2015. год.

 

 

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011 )

 

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,

ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

 

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ

РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 28.05.2015.год.у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 13,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно , донете следеће

 

ОДЛУКЕ

 

I. Предходни поступак:

 

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара

3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање

 

II. Редовни поступак:

 

  1. Одлука о усвајању записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 404 od 27.06.2014.год.

  2. Одлука о именовању неизвршног директора

  3. Одлука о усвајању финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2014. год.

  4. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању ВОЈВОДИНА АД Нови Сад

  5. Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину

  6. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015.годину

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Величковић Божана