ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 312

Дана: 28.05.2015.

Нови Сад

 

 У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.год., Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 28.05.2015. год. разматрала је Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину и једногласно донела

 

О Д Л У К У

 

 I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011, 83/2014 И 5/2015) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2014. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА:

БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 

II. ДОБИТ ИСКАЗАНА У БИЛАНСУ СТАЊА НА ДАН 31.12.2014. ГОД. У ИЗНОСУ 477.681,42 ДИНАРА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 18. СТАВ 1. ТАЧКА 1. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИСКАЗАНИХ РАНИЈИХ ГОДИНА

 

III. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Величковић Божана