ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 314

Дана: 28.05.2015.

Нови Сад

  

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.год.Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 28.05.2015. год. разматрала је Извештај и мишљењe независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год. о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину и једногласно донела

 

О Д Л У К У

 

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА ОД 15.04.2015.ГОД. О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 2. ИЗВЕШТАЈА.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Величковић Божана