ВОЈВОДИНА АД NOVI SAD

Број: 320

Дана: 28.05.2015. године

Нови Сад

 

ЗАПИСНИК

 

Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг sлободе 2, одржане дана 28.05.2015. године у хотелу “ПУТНИК” са почетком у 13,00 часова.

 

Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 154 акционара присутно 6 са укупно 59.568 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,52 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању ванредне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 35873/2015 од 30.04.2015. год. о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде и државне управе, Дирекције за управљање одузетом имовином,(која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.124), бр.46-00-160/12-02 од 22.05.2015.год. за Величковић Божану, коју овлашћује да у име дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.

 

Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директорДруштва и члан Одбора директора, Александра Папић, председник Одбора директора и Алемпијевић Снежана, шеф рачуноводствено финансијских послова.

 

Констатује се да је акционар Павлов Аница у току тачке 3. дневног реда напустила седницу.

 

 

Рајић Стеван, извршни директор, пре почетка рада скупштине по утврђеном дневном реду, дао је уводну реч, наводећи да је наставио започету политику претходника и у принципу је задовољан са зпосленим, сем неколико њих који су се након упозорења поправили. Сматра да запослених има више него што је потреба, али да је то затечено стање, и да се рачунало на смањење броја запослених природним одливом односно одласком у пензију.Међутим измене Закона о пензијско инвалидском осигурању, због померања услова за пензију одласци у пензију тих запослених је померен.У радном односу са половином радног времена има троје запослених и троје на одређено време.У току 2014. год. исплатиле су се две отпремнине запосленим због одласка у пензију и исплаћен заостали регрес запосленим из ранијих година. Оно што га брине је старост објекта, честе хаварије као и безбедност запослених и гостију хотела, као и обавезе које призилазе из нових измена Закона о заштити од пожара, по којем смо у обавези да израдимо План заштите од пожара што је и учињено, а према којем имамо доста обавеза које изискују велика средства, нпр. немамо противпожарно степениште у поткровљу хотела итд. Ове активности око реализације Плана заштите од пожара, по договору са инспектором одложиће се за септембар месец. Остатак дуга према Дирекцији по основу кредита почели смо отплаћивати.Што се тиче већих закупаца уз њихову молбу за одређени период коригована им је закупнина, што нам утиче и на смањење месечног прихода. Закупац МОНА најавила је отказ уговора за август месец.Обавезе према јавним предузећима су нам велике и њих треба решити што је могуће пре.Добро би било да, ако буде могуће да добијемо средства од Дирекције, којим би решили наше обавезе по питању заштите од пожара.Оно што га брине је и висок порез на имовину, са чијим измирењем каснимо. По овом питању треба да се види да ли треба радити процену имовине, да би видели да ли је добро обрачунат порез на имовину.

 

Након уводне речи извршног директора Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.

 

Д н е в н и р е д

 

I. Предходни поступак:

 

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Именовање председника Скупштине акционара

3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

 

ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

 

Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 154 акционара присутно 6 са укупно 59.568 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,52 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Након тога донела је

ОДЛУКУ

 

Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.

 

 

ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара

 

Величковић Божана изнела је, да је Одбор директора у предлогу одлука за ову скупштину, предложио да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана. Присутни акционари једногласно су прихватили предлог и једногласно донели

 

ОДЛУКУ

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.

 

ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.

 

Након тога предложила је, да се именује записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда, коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели

 

ОДЛУКУ

 

  1. .ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ СИМИЋ ЕНЕЗА.

 

  1. .У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР И ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА.

     

 

Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи

 

Редовни поступак:

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 

  1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 404 od 27.06.2014.год.

  2. Доношење Одлуке о именовању неизвршног директора

  3. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2014. год.

  4. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању ВОЈВОДИНА АД Нови Сад

  5. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину

  6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015.годину

 

 

ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 404 od 27.06.2014.год.

 

Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.404 од 27.06.2014. ГОД. , БЕЗ ПРИМЕДБИ.

 

 

ТАЧКА 2.Доношење Одлуке о именовању неизвршног директора

 

Величковић Божана изнела је предлог Одбора директора да се досдашњи вршилац дужности неизвршног директора Милан Стаменић, који је именован кооптацијом до именовања недостајућег директора од стране скупштине, именује за неизвршног директора на мандатни период од 28.05.2015. год . до истека мандата директорима именованим на ванредној Скупштини акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 14.03.2014.год. односно до 14.03.2018.год.

 

Како примедби на предлог није били председник скупштине изнети предлог дао је на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 384. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “ БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014 И 5/2015 )ЗА НЕИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛАН СТАМЕНИЋ ЈМБГ: 1112955710130 ДОСДАШЊИ ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НЕИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА КОЈИ ЈЕ ИМЕНОВАН КООПТАЦИЈОМ ДО ИМЕНОВАЊА НЕДОСТАЈУЋЕГ ДИРЕКТОРА ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ.

 

II.ИМЕНОВАНИ СЕ ИМЕНУЈЕ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 28.05.2015. ГОД . ДО ИСТЕКА МАНДАТА ДИРЕКТОРИМА ИМЕНОВАНИМ НА ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД 14.03.2014.ГОД. ОДНОСНО ДО 14.03.2018.ГОД.

 

III. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ СА НЕИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД УРЕДИЋЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА.

 

IV. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД СА НЕИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ ЗАКЉУЧИ УГОВОР ИЗ ТАЧКЕ III. ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

V.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 3.Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2014. год.

 

Величковић Божана предложила је да се тачке дневног реда 3,4, и 5 разматрају заједно јер се надовезују једна на другу и уско су повезане. Шеф рачуноводства ће укратко дати информације по наведеним тачкама дневног реда.

 

Алемпијевић Снежана изнела је, да је да су на Одбору директора разматрана и прихваћена сва три документа и као таква су достављена скупштини на усвајање.На седници Одбора директора је усвојен и предат АПР-у складу са новим Законом о рачуноводству чланом 35. за статистичке и друге потребе: Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај за пословну годину која је једнака календарској.Војводина АД као јавно акционарско друштво има и обвезе у складу са Законом о тржишту капитала да наведене извештаје достави Београској берзи и Комисији ХОВ до 30.априла 2015.што је и учињено.

Резултат пословања за 2014. год. је добит у износу од 477.681,42 динара. Укупни расходи у 2014. год. су 73.815.983,00 динара и у односу на претходну годину су манји за 7%. Као најкрупније ставке у расходима истичу се расходи за основне сировине и помоћни материјали, електричну енергију, грејање, амортизацију, порез на имовину и услуге на одржавању сталне имовине. Због промена прописа везаних за порез на имовину у 2014. год. по том основу знатно су нам порасли трошкови, а што ће се и у 2015. год. исто десити или еветуално да се изврши процена имовине и видети да се на основу ње утврдити порез.Дугорочна резервисања се односе на резервисања по основу примања запослених по основу отпремнина за одлазак у пензију по основу МРС 19 и она су у 2014 год. умањена, јер су два запослена отишла у пензију. Остале дугорочне обавезе које се могу конвертовати у капитал односе се на уплате “ПАЛИЋ” АД из Суботице , као члана Конзорцијума који је по основу Уговора о купопродаји са агенцијом за приватизацију уплатио за улагања у субјект приватизације и за одржавање континуитета пословања. Краткорочне финансијске обавезе односе се на позајмицу коју је ВОЈВОДИНА АД примила од Дирекције за управљање одузетом имовином 27.11.2012. год. Један део ове позајмице је отплаћен тако да је остало још 645.000,00 динара.Пословни приходи у 2014. год. су мањи за 3,4 %; трошкови материјала су у 2014. год. исказали смањење у односу на 2013. год. за 15,5%; трошкови зарада, накнада и осталих примања у 2014 су повећани за 2%. Трошкови амортизације су у односу на 2013. год. повећани за 5% што је резултат улагања у опрему и реновирање хотела. Што се тиче извештаја о пословању он садржи обавезне елементе утврђене Законом о рачуноводству и Законом о тржишту капитала и садржи податке који су исказани и у финансијским извештајима за 2014. год. па је укратко изнела и указала на одређене делове наведеног извештаја.

 

Што се тиче Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2014.год. о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину мишљење је дато са резервом као што је дато и за 2013.год. Као разлоге за то наводе:

1.да вредност имовине која је утврђена не представља објективну вредност имовине на дан биланса јер је тржишна цена знатно испод књиговодствене вредности, те сматрају да је потребно преиспитати ову позицију и ускладити са стварним стањем, односно са тржишном вредношћу;

2. због судских спорова где је тужена ВОЈВОДИНА који се води по питању грађевинског објекта за шта нису извршена резервисања у складу са МРС 37- Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, па нису у могућности да се изјасне опотенцијалном исходу судских спорова и о њиховом утицају на финансијске извештаје и резултат пословања;

3.због тога што је у оквиру дугорочне обавезе, исказа обавеза и класификована је као обавеза која се може конвертовати у капитал, у укупном износу од 48,754 хиљада динара;

4.укупне обавезе према добављачима у земљи на дан 31.12.2014. год. са салдом износиле су 4.581 хиљаду динара до дана ревизије измирено је 2.799 хиљада динара, што чини 61,10 % ових обавеза.

 

 

Чланови Одбора поставили су неколико питања везаних за појашњење одређених ставки из материјала који су им доставњени за ову седницу, а на која је Алемпијевић Снежана дала додатно објашњење.

 

Величковић Божана читајући предлог одлуке за ревизорски извештај предложила је да се у одлуци наведе да је мишљењу са резервом.

 

Након датих образложења по наведеним тачкама приступило се читању предлога одлука за наведене тачке дневног реда и гласање по истим.

 

 

Након изнетог Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

 

ОДЛУКА

 

I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011, 83/2014 И 5/2015) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2014. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА:

БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 

II. ДОБИТ ИСКАЗАНА У БИЛАНСУ СТАЊА НА ДАН 31.12.2014. ГОД. У ИЗНОСУ 477.681,42 ДИНАРА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 18. СТАВ 1. ТАЧКА 1. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИСКАЗАНИХ РАНИЈИХ ГОДИНА

 

III. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

 

ТАЧКА 4.Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању ВОЈВОДИНА АД Нови Сад

 

Информацијa за ову тачку дневног реда дата је у претходним тачкама које су уско повезане.Констатује се да Годишњи извештај о пословању чини саставни део овог записника.

 

Након изнетог Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I.УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “ БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014 И 5/2015 ) САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

 

 

 

ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину

 

Информацијa за ову тачку дневног реда дата је у оквиру тачке 3. дневног реда.

 

Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2015.год.о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину саставни део овог записника.

 

Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда од 15.04.2014.год. о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014. годину, није било, Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

 

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА ОД 15.04.2015.ГОД. О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 2. ИЗВЕШТАЈА.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

 

ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015.годину

 

Симић Енеза изнела је, да је Одбор директора на својој седници разматрао понуду независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда, који нам је до сада радио ревизију финансијских извештаја, и исту прихватио јер је повољна у погледу цене и рокова плаћања, с обзиром да је задржана на истом нивоу као и за ревизију за 2014. год. Одбор је предложио Скупштини, да се за ревизора за ревизију Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2014.годину изабере ревизор ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда.

 

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали,

након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013)ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА

 

 

Седница је закључена у 14,15 часова.

 

 

ЗАПИСНИК ВОДИЛА: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

СИМИЋ ЕНЕЗА ВЕЛИЋКОВИЋ БОЖАНА

Комисија за гласање:

 

АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА

 

МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

 

ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА