У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује 

 

 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2015. ГОДИНУ

 

 

I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. годину

 

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају.

Напомена: финансијски извештаји за 2015.годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

 

 

 

II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2015. Годину

 

Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2015.годину од стране предузећа за ревизију ХЛБ  ДСТ-Ревизија из Новог Београда је прилог овом извештају.

Напомена:  Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

 

 

 

III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2015.годину

 

1. Организациона структура друштва

 

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991.године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп, те је то споредна делатност  дуги низ година, којом се остварује знатан приход.

 

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима, и то:

- служба за организацију и рад хотела

- служба за правно-економске и опште послове.

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

-          смештаја

-          кухиње

-          ресторана

-          одржавања хигијене

-          техничког одржавања.

2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима

 

 У друштву је запослено 52 запослена од чега су двоје запослених на одређено време, троје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник). просека, а према одредбама Колективног уговора.

Од укупног броја запослених жена је 33.

 

Квалификациона структура запослених је следећа:

Висока стручна спрема                                 9

Виша стручна спрема                                     2

Висококвалификован                                     1

Средња стручна спрема                             20

Квалификован                                                 13

Неквалификован                                              7

 

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.

 

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада).

22. јануара 2015.године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање) које важи за целу 2015. годину.

 

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 3%. Пораст зарада је одраз повећања основних зарада, а у односу на повећање минималне основице цене рада за 2015.годину.

Просечна бруто зарада у 2015.години износи 49.217 динара, а нето зарада 37.896 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одммор.

 

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

 

Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 3.336.124 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, поправке крова, замена подних облога,  доградње на бојлерима за загревање воде, прање и сушење веша. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

Такође улагања је било у пројекте и програме везане за безбедност на раду и противпожарну  заштиту

За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.131.844 динар.

 

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 766.440 динара.

Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 371.000 динара, њихова исправка вредности је 28.472 динара.Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.475 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 206.565.336 динара исправка вредности  114.083.370 динара. Тако да укупна садашња вредност нематеријалних улаганја, некретнине и опреме износи 92.212.265 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.011.258 динара, опреме 737.747 динара, нематеријалних улагања 16.885 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 3.765.890 динара.

 

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012.години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

Залихе материјала на дан 01.01.2015.године износе 257.386 динара, а на крају године 233.006 динара.

Дати аванси добављачима  износе 75.898 динара.

 

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2015.године износе 2.810.760 динара, сумњива и спорна потраживања износе  996.357 динара, потраживања од купаца из иностранства износе 64.057 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.439.440 динара.

Потраживања за пазар у готовини који је наплаћен 31.12.2015.године на рецепцији износи 314.151 динара.

 

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 333.833 динара.

 

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара, депозит као обезбеђење плаћања од закупаца износи 60.000 динара.

 

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 579.110 динара.

 

На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2015.године 3.854.876 динара, прерачунато по курсу еура од 121,6162 динара.

 

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи у 2014.години није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

 

Губитак текућег пословања износи 1.704.832 динара, тако да укупни губитак износи 41.077.569 динара. Губитак  из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011.и 2013.годину.

 

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.031.872 динара, а на крају године 1.971.776 динара.

 

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009.и 2010.године, која је те исте године и поништена.

 

Обавеза по основу краткорочне позајмице од  Дирекције за управљање одузетом имовином износе 200.000 динара.  У току 2015. године измирена је обавеза у износу од 445.000 динара.

Примљени аванси  на 31.12.2015.године износе 380.681 динар.

 

Обавезе према добављачима из земље износе 4.593.174 динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2015.године у износу од 10.103 динара.

 

Обавезе према запосленим  износе 2.965.201 динар и односе се на зараду за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2016.године, обавезе по основу уговора за повремене послове и уговора о раду неизвршних директора износе 186.133 динара.

 

Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец износи 563.062 динара.  Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.

 

Обавезе по основу осталих јавних прихода: боравишна такса,  порез на имовину накнада за уређење животне средине, комунална такса за истицање фирме  и слично износе  1.207.227 динара.

 

Пословањем у 2015.години остварен је укупан приход од 74.327.043 динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 33.150.101 динар и већи су за 7 % него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе 410.940 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 37.417.766 динара и мањи су за 7 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.647.577 динара .

Остали и финансијски приходи износе 700.658 динар, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза 591.015 динара.

 

Приходи од укидања резервисања за отпремнине запослених износе  60.096 динара.

 

Учешће прихода од основне делатности у укупном приходу износи 45 %, од издавања простора у закуп 54 % што је на истом нивоу као и претходне године.

Укупни приходи су  незнатно већи од прошле године.

 

Укупни расходи у 2015.години износе 76.031.872 динара, и већи су у односу на претходну годину за 3 %.

 

Према учешћу у укупних расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 54 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената  повећано је за 10 %.

Учешће осталих производних трошкова на истом је нивоу као и прошле године, али су мањи за 6 % него претходне године.

Трошкови зарада и осталих примања су за 3 % су већи од прошлогодишњих.

Остали нематеријални трошкови имају исто учешће у  укупним трошковима као и претходне године, али су за 10 % већи.

Као највеће ставке у расходима истичу се:

-          основне сировине и помоћни материјал    8.704.455 динара

-          електрична енергија   5.892.064 динара

-          грејање   3.723.305   динара

-          амортизација 3.765.890  динара

-          порез на имовину    2.249.288   динара

-          услуге на одржавању сталне имовине  1.131.844 динара.

Из овако исказаних података, резултат пословања за 2015.годину је губитак у износу од 1.704.830 динара.

 

Редовна скуштина друштва одржана је 28.05.2015.године на којој су усвојени Финансијски извештаји и ревизорски извештај  за 2014.годину, донета Одлука о расподели добити и Одлука о избору ревизорске куће HLB-DST Revizija за ревизора за 2015.годину.

 

4. Улагања у циљу заштите животне средине

 

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.

 

5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године

 

Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.

 

6. Планирани будући развој

 

Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета у протекле две године, као и у текућој нису дала очекиване резултате.

Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2015.години стагнира.

Интензивирање активности на презентацији хотела на сајамским промоцијама у региону у току 2015.године дале су тек мале назнаке за повећање обима пословања.

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста опада из године у годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.  

У 2015. години број ноћења је 11.719 и за  19 % је више него претходне године, али је на нивоу 2013.године. Искоришћеност смештаја је повећана на 32,76 %. Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости.

Просечно задржавање гостију   последњих година  износи   1,5 дан.

 

7. Активности истраживања и развоја

 

Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:

-          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми

-          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге

-          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге

-          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге

-          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора

-          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора

-          Supratravel, Словенија – за извршене хотелске услуге

 

8. Информације о откупу сопствених акција

 

Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја.

Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2015.години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010.године о привременом одузимању.

 

9. Постојање огранака

 

Друштво не поседује огранке

 

10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности

 

Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последње године и услуге смештаја.

Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.

Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.

 

11. Послови са повезаним лицима

 

Друштво нема послова са повезаним лицима

 

12. Кодекс корпоративног понашања

 

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012.године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање,равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

 

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

-              финансијским и пословним резултатима

-              бизнис плановима и постављеним циљевима

-              значајном власништву над акцијама и праву гласа

-              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора

-              предвидивим факторима ризика

-              питањима која се односе на запослене

-              политици управљања.

 

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.

 

 

13. Стратегија развоја за наредну годину

 

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:

-              Неадекватна противпожарна заштита:

1. треба увести потпуни видео надзор,

2. уклањање старог и израда новог громобрана

-              Старост грађевинског објекта:

1. потребно је реновирање свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе,

2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.

-              Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.

                Старосна структура запослених јако висока и да је услед болести већи број радника смањене радне способности или су на боловању.

                Због већ великог броја запослених нисмо у могућности да доведемо млађе кадрове, а стати нису у могућности да раде. То представља проблем у појединим секторима. Тек у 2017. години очекују се одласци у пензију.

 

 

 

Нови Сад, 04.03.2016.године                                                                                   Извршни директор

                                                                                                                                                 Војводина ад

 

 

                                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                 Стеван Рајић

 

 

 

IV   ИЗЈАВА  ЛИЦА  ОДГОВОРНИХ ЗА  САСТАВЉАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА

 

Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

 

 

 

Лице одговорно за састављање                                                         Законски заступник

Годишњег  извештаја

 

Шеф   рачуноводства                                                                             Извршни   директор

 

___________________                                                                            _________________

Снежана Алемпијевић                                                                                  Стеван Рајић

 

 

 

 

V   ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

(напомена)

 

 

Годишњи извештај адруштва у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.

 

 

 

 

VI   ОДЛУКА  О  РАСПОДЕЛИ  ДОБИТИ  ИЛИ  ПОКРИЋУ  ГУБИТКА

(напомена)

 

Одлука о покрићу губитка друштва за 2015.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку скупштине друштва о покрићу губитка.

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, 04.03.2016.године                                                                                   Извршни директор

                                                                                                                                                 Војводина ад

 

 

                                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                 Стеван Рајић

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                   

        

 

                                                                                                                                                      

         

IZVEŠTAJ O REVIZIJI

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ZA 2015. GODINU

VOJVODINA AD, NOVI SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOGRAD, APRIL 2016. GODINE

 

 

SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva Vojvodina AD, Novi Sad                                    1

Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2015. godine                                                      4

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine                                                                                  8

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01. do 31.12.2015. godine                              14

Izveštaj o tokovima gotovine za 2015. godinu                                                                          16

Izveštaj o promenama na kapitalu                                                                                             18

Napomene uz finansijske izveštaje                                                                                            28

 

 

Iz­ve­štaj nezavisnog revizora vlasnicima društva Vojvodina AD, Novi Sad

Iz­vr­ši­li smo re­vi­zi­ju pri­lo­že­nih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja pri­vred­nog dru­štva Vojvodina AD, Novi Sad, ko­ji ob­u­hva­ta­ju bi­lans sta­nja na dan 31. de­cem­bra 2015. go­di­ne i od­go­va­ra­ju­ći bi­lans uspe­ha, izveštaj o ostalom rezultatu, iz­ve­štaj o pro­me­na­ma na ka­pi­ta­lu i iz­ve­štaj o to­ko­vi­ma go­to­vi­ne za go­di­nu ko­ja se za­vr­ša­va na taj dan, kao i pre­gled zna­čaj­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i na­po­me­ne uz fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je.

 

Od­go­vor­nost ru­ko­vod­stva za fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je

Ru­ko­vod­stvo Dru­štva je od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje ovih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma fi­nan­sij­skog iz­ve­šta­va­nja, kao i za one in­ter­ne kon­tro­le ko­je ru­ko­vod­stvo od­re­di kao neo­p­hod­ne u pri­pre­mi fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ko­ji ne sa­dr­že ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze, na­sta­le usled kri­mi­nal­ne rad­nje ili gre­ške.

 

Od­go­vor­nost re­vi­zo­ra

Na­ša od­go­vor­nost je da iz­ra­zi­mo mi­šlje­nje o fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma na osno­vu re­vi­zi­je koju smo izvršili. Re­vi­zi­ju smo iz­vr­ši­li u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma re­vi­zi­je. Ovi stan­dar­di na­la­žu da se pri­dr­ža­va­mo etič­kih zah­te­va i da re­vi­zi­ju pla­ni­ra­mo i iz­vr­ši­mo na na­čin ko­ji omo­gu­ća­va da se, u ra­zum­noj me­ri, uve­ri­mo da fi­nan­sij­ski iz­ve­šta­ji ne sa­dr­že ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze.

Re­vi­zi­ja uklju­ču­je spro­vo­đe­nje po­stu­pa­ka ra­di pri­ba­vlja­nja re­vi­zij­skih do­ka­za o iz­no­si­ma i obe­lo­da­nji­va­nji­ma da­tim u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma. Oda­bra­ni po­stup­ci su za­sno­va­ni na re­vi­zor­skom pro­su­đi­va­nju, uklju­ču­ju­ći pro­ce­nu ri­zi­ka po­sto­ja­nja ma­te­ri­jal­no zna­čaj­nih po­gre­šnih is­ka­za u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma, na­sta­lih usled kri­mi­nal­ne rad­nje ili gre­ške. Pri­li­kom pro­ce­ne ri­zi­ka, re­vi­zor sa­gle­da­va in­ter­ne kon­tro­le re­le­vant­ne za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ra­di osmi­šlja­va­nja re­vi­zij­skih po­stu­pa­ka ko­ji su od­go­va­ra­ju­ći u da­tim okol­no­sti­ma. Re­vi­zi­ja ta­ko­đe uklju­ču­je oce­nu ade­kvat­no­sti pri­me­nje­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i oprav­da­no­sti ra­ču­no­vod­stve­nih pro­ce­na iz­vr­še­nih od stra­ne ru­ko­vod­stva, kao i oce­nu op­šte pre­zen­ta­ci­je fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja.

 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

 

Osnova za mišljenje sa rezervom

1) 1. U okviru pozicije Dugoročne obaveze, Društvo je iskazalo obavezu i klasifikovalo je kao obavezu koja se  može konverotvati u kapital, u ukupnom iznosu od 48.754 hiljada dinara.

2) Po tužbi naslednika pokojnog Lazara Dunđerskog kod Osnovnog suda u Novom Sadu od 2003. godine u toku je postupak protiv Republike Srbije, APV, Grada Novog Sada i "Vojvodina" A.D. radi poništaja Ugovora o poklonu zaključenog u Novom Sadu 16.12.1947. godine kojim je Lazar Đunđerski poklonio svoju nepokretnu imovinu koja se nalazi u Novom Sadu, Trg Slobode br. 2 gradu Novom Sadu. Pomenuti spor je i dalje u toku. Revizorski tim nije mogao da proceni uticaj ovog spora na buduće poslovanje "Vojvodina" AD, Novi Sad.

 

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Vojvodina AD, Novi Sad na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan,  u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije.

 

Skretanje pažnje

1) Nezavisnim konfirmacijama utvrđeno je veće neslaganje na kontu 2040 - potraživanja od kupaca-privrednih društava u zemlji. Kod kupca VANJA PAVLOVIĆ PR. SAMOSTALNA ELITE Lady, saldo na kontu 2040 u poslovnim knjigama je iskazan u iznosu od 229 hiljada dinara, dok je na konfirmaciji  iskazan iznos od 134 hiljada dinara;

Do dana izveštaja revizorski tim nije dobio konfirmacije od sledećih komitenata:  Mirko Džunja pr. Trgovinska, Trgovinska radnja Status plus, Noćni Bar Lunavip, Omega tours doo, Komercijalna banka ad Beograd, Beo-sport sistem doo, SUR Kosmosapiens art kafe, Arriva litas doo Požarevac, Dane Tours doo.

2) Nezavisnim konfirmacijama utvrđeno je veće neslaganje na kontu 4350 - dobavljači u zemlji. Kod dobavljača EPS SNABDEVANJE DOO, saldo na kontu 4350 u poslovnim knjigama iskazan je u iznosu od 635 hiljada dinara, dok je na konfirmaciji iskazan iznos od 1.244 hiljada dinara.

3) Društvo nije formiralo Komisiju za reviziju (odbor za praćenje poslovanja) u skladu sa čl. 43. stav 1. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013). Revizorski tim preporučuje rukovodstvu da uskladi unutrašnju organizaciju sa zakonskim propisima u Republici Srbiji.

4) Revizorski tim smatra da društvo ''Vojvodina'' a.d. Novi Sad, treba da donese Pravilnik o internim kontrolama koje će se primenjivati u poslovanju, odnosno kojim će se sistematizovati i upotpuniti dosadašnji postupci i procedure interne kontrole u poslovanju društva.

 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim finansijskim izveštajima

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2013).

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

S obzirom na činjenicu da godišnji izveštaj o poslovanju Društva, nije sastavljen do dana revizije, nismo bili u mogućnosti da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beograd,

 

OVLAŠĆENI REVIZOR

08.04.2016. godine

 

Prof. dr Srbobran Stojiljković

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ

 

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ZA 2015. GODINU

 

VOJVODINA AD NOVI SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVI SAD, mart 2016.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 

 

1.1  OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

 

 

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam ( u daljem tekstu: društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.

Poreski identifikacioni broj: 100277703

PDV broj: 132705482

Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009.godine i upisano u registar kod  Agencije za privredne registre 28.04.2009.godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84464 akcija, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma 59.123 akcija.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010.godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otudjenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010.godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

 

21.02.2013.godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

 

Prema Statutu, organi društva su:

-       Skupština akcionara

-       Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

 

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor. Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.

 

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010.godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije.

 

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

-       ERSTE BANK

-       KOMERCIJALNA  BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

 

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu i reviziji, društvo je za 2015. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih u 2015.godini je 53.

Prosečan broj zaposlenih u 2014.godini je bio 54. Na kraju godine broj zaposlenih je 52.

 

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2015.godine:

-       visoka stručna sprema                                       9

-       viša stručna sprrema                                          2

-       visokokvalifikovani                                            1

-       srednja stručna sprema                                    20

-       kvalifikovani radnici                                         13

-       niža stručna sprema                                           7

 

 

 

1.2     OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

 

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2015.-31.12.2015. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će VOJVODINA AD NOVI SAD nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

 

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije, koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 29.01.2016. godine usvojio.

 

U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima  2250 (bolovanja preko 30 dana),  na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja obaveza za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2015.godine.

Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS  nisu bila izvršena do tog trenutka.

Takodje postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, kupaca i dobavljača u zemlji i ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa.

Obaveze za PDV su posle popisa korigovane za razliku Izmenjene PDV prijave (5.060,00 dinara).

 

Za finansijske izveštaje VOJVODINA AD NOVI SAD odgovorna su sledeća lica:

-       Stevan Rajić, izvršni direktor društva

-       Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija

-       Aleksandra Papić, neizvršni direktor

-       Milan Stamenić, neizvršni direktor.

 

 

1.3.         USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

 

 

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

 

 

1.3.1       Nematerijalna ulaganja

 

Nematerijalna ulaganja početno se vrednuju na osnovu nabavne cene ili cene koštanja. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec u kojem se nematerijalno ulaganje aktivira. Otpisuju se putem proporcionalne metode.

 

 

1.3.2. Nekretnine, postrojenja, oprema

 

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke. Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

 

 

1.3.3. Zalihe

 

U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina, potrošnog materijala, kao i radna odeća i sitan inventar koji se jednokratno stavlja u upotrebu.

 

1.3.4. Kratkoročna potraživanja i plasmani

 

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

 

1.3.5. Prihodi i rashodi

 

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

 

 

1.3.6. Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

 

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i nerasporedjene dobiti prethodnih godina.

 

 

1.3.7. Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

 

Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka odobravanja finansijskih izveštaja naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 86.111,64 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2014.godine.

 

 

BILANS STANJA

 

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja

 

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju u toku korisnog veka primenom proporcionalnog metoda amortizacije.

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.

                                                                                        u rsd hiljada

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Ostala nematerijalna ulaganja

387

28

359

Ukupno:

387

28

359

 

 

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima

                                                                                          u rsd hiljada

Red.

broj

Opis dinamike

promena

Ostala nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja u pripremi

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

 

1.

Stanje 1.01.2015.

16

0

16

2.

Nova ulaganja

 

 

 

3.

Aktiviranje

 

 

 

4.

Stanje31.12.2015.

387

0

387

II

Ispravka vrednosti

 

 

 

1.

Stanje 1.01.2015.

11

0

11

2.

Amortizacija

17

0

17

3.

Stanje31.12.2015.

28

0

28

III

Sadašnja vrednost

359

0

359

 

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Osnovna sredstva popisana su na kraju godine.

 

Rashodovana je dotrajala oprema: sobni ležaji, ormani, noćni ormarići, restoranska kolica, restoranski stolovi, pečnice, televizor, klima komore, štampač. Manjka osnovnih sredstava nije bilo.

 

Tokom godine izvršena su ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 2.965.123 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na:elektro instalacije, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, sanacija krova, zamena podnih obloga, dogradnja na bojlerima za zagrevanje vode, pranje i sušenje veša, sistem za protivpožarnu zaštitu.

 

Obračunata amortizacije gradjevinskih objekata iznosi 3.011.258 dinara, a opreme iznosi 737.747 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 3.765.890 dinara.

 

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010.godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013.godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u medjuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak)  društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih  razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

 

 

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme  odnosi se na:

                                                                                              u rsd hiljada

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Zemljište

2.217

0

2.217

Građevinski objekti

138.825

90.050

48.775

Postrojenja I oprema

18.668

12.295

6.373

Investicione nekretnine

41.528

7.040

34.488

Avansi

4.085

4.085

0

Ukupno:

205.323

113.470

91.853

 

Struktura sadašnje vrednosti osnovnih sredstava

                                                  u rsd hiljada

OPIS

Iznos 2015.

Struktura (%)

Iznos 2014.

Struktura (%)

Zemljište

2.217

2,4

2.217

2,3

Građevinski objekti

48.775

53,2

64.962

71,0

Oprema

6.373

6,9

8.391

8,5

Investicione nekretnine

34.488

37,5

17.082

18,2

Avansi

0

0

0

0

Ukupno:

91.853

100,0

92.652

100,0

 

Dinamika promena na osnovnim sredstvima

                                                                                                                                     u rsd hiljada

Red.

broj

Opis dinamike

promena

Zemljište

Građevinsk

objekti

Oprema

Oprema u pripremi

Investicione nekretnine

Avansi

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

1.

Stanje1.01.2015.

2.217

134.033

19.441

58

41.470

4.085

201.305

2.

Nova ulaganja

 

1.526

1.439

 

 

 

2.965

3.

Otuđenja i rashod.

 

 

-629

 

 

 

629

4.

Ispravke ps.

 

1133

-1133

-58

58

 

0

5.

Usaglašav.vredn.

 

2.132

 

 

 

 

1.681

 

Stanje31.12.2015.

2.217

138.825

18.668

 

41.528

4.085

205.323

II

Ispravka vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

1.

Stanje1.01.2015.

 

69.071

11.108

 

24.388

4.085

108.653

2.

Amortizacija

 

2.814

738

 

197

 

3.749

3.

Rashodovanje

 

 

-614

 

 

 

-614

4.

Ispravke i usaglašavanja

 

18.165

1.061

 

-17.546

 

1.680

 

Stanje 31.12.2015.

 

90.050

12.295

 

7.039

4.085

113.470

III

Sadašnja                                vrednost

2.217

48.775

6.373

0

34.488

0

91.853

 

 

Zalihe

 

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj nabavnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu.

Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu 31.12.2015.godine ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana u iznosu od 1.282,49 dinara.  Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 823,01 dinara. Ukupne zalihe sirovina i pomoćnog materijala na 31.12.2015.godine iznose 233.006 dinara.

 

Struktura zaliha na dan 31.12.2015. godine je sledeća:

                                                                                 u rsd hiljada

Opis

2015.

2014.

Zalihe materijala

233

257

Dati avansi

76

102

Ispravke vrednosti

0

0

Ukupno:

309

359

 

 

Dati avansi

 

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 75.898 dinara. U narednim tabelama data je struktura ovih avansa.

                                                                     

                                                                          rsd hiljada

R.b.

Naziv pravnog lica

Mesto

Iznos

Godina uplate

1.

Pro-soft doo

Subotica

11

2014.

2.

Tiploman SZR

Novi Sad

3

2014.

3.

CHW

Novi Sad

4

2014.

4.

Nis gasprom neft

Beograd

10

2015.

5.

AP Sport doo

Novi Sad

1

2013.

6.

Institut za javno zdravlje

Novi Sad

3

2015.

7.

Sons CTD

Novi Sad

20

2011.

8.

Metro cash and carry

Beograd

9

2015.

9.

Autoprevoz Čurug

Novi Sad

8

2015.

10.

Moje lane doo

Beograd

1

2014.

11.

Avalon EC

Novi Sad

4

2015.

12.

Radić klanica

Ruma

1

2015.

13.

Forum shop

Novi Sad

1

2013.

 

Ukupno

 

76

 

 

 

STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA

                                                                         rsd hiljada

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Dati avansi u tekućoj godini

35

46

2.

Dati avansi stari od 1 do 2 godine

19

25

3.

Dati avansi stari od 2 do 3 godine

2

3

4.

Dati avansi stariji od 3 godine

20

26

 

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

76

100

 

 

Kratkoročna potraživanja i plasmani

 

Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2015. godine odnose se na:

 

                                                                           rsd hiljada

OPIS

2015. 

2014.

Kupci u zemlji

3807

3752

Ispravka vrednosti kupaca u zemlji

-1375

-1.478

Kupci u inostranstvu

64

64

Ispravka vrednosti kupaca iz inostranstva

-64

-64

Potrživanja od zaposlenih za predaju pazara

314

218

Potraživanja od fondova za bolovanja

334

263

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

4494

5570

Ostala kratkoročna potraživanja

9

 

Porez na dodatu vrednost

 

10

Aktivna vremenska razgraničenja

7130

7208

UKUPNO:

14.713

15.543

 

 

Kupci u zemlji i iz inostranstva

 

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 2.810.760 dinara.Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 996.357,01 dinar. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 1.375.383 dinar. Potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 64.057 dinara, ispravka vrednosti ovih potraživanja je takodje 64.057 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je uglavnom sa 31.10.2015.godine.

 

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom:

                                                                                                            u rsd hiljada

Red. broj

Na­ziv kup­ca i me­sto

Iz­nos

1.

Metrico DOO Beograd

226

2.

Balkanik doo Valjevo

117

3.

Dejan Lončar Metraža Novi Sad

103

4.

Mač – Prentović Milan

137

5.

Dance sport Novi Sad

183

6.

Tim kuća DOO Novi Sad

166

7.

Vanja Pavlović – Elite lady

229

8.

Pivnica steiger DOO Zrenjanin

145

9.

Mirko Džunja - Hunter

299

10.

Status plus – Tamara Pavlović

374

11.

LunaVIP noćni bar Rastik Djordje Novi Sad

147

12.

Omega tours doo Kragujevac

202

 

UKUPNO

2.328

 

STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

                                                                                                            u rsd hiljada

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu

2.159

77

2.

Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca

287

10

3.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci

61

2

4.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine

126

4

5.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine

146

5

6.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine

21

1

7.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine

10

1

 

UKUPNO

2.811

100

 

Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti  i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.

 

 

Potraživanja od kupaca iz inostranstva

                                                                                                            u rsd hiljada

Red. broj

Na­ziv kup­ca i me­sto

Iz­nos

Ne­u­sa­glaše­no

1.

Supra travel –Kranj Slovenija

51

51

2.

SP Loka turist

13

13

 

UKUPNO

64

64

 

Od roka naplate ovih potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu ovih potraživanja.

 

 

Potraživanja od zaposlenih

 

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije od 31.12.2015.godine a koji je predat  u januaru 2016.godine i iznose 314.151 dinar.

 

Ostala potraživanja

 

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 333.834 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je i depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

 

                                                u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Prelazni račun

33

0

Sredstva na tekućem računu

546

2.225

Blagajna

60

0

Čekovi gradjana

0

0

Devizni račun

3.855

3.345

Ukupno:

4.494

5.570

 

Stanje na deviznom računu na 31.12.2015.godine iznosi 31.694,48 eura. Obračun je vršen po srednjem kursu za euro od 121,6162 dinara.

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

 

                                                                                  u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Porez na dodatu vrednost

 

10

Unapred plaćeni troškovi

 

8

Ukupno:

 

19

 

 

Odložena poreska sredstva

                                                                       u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Odložena poreska sredstva

7.130

7.201

Ukupno

7.130

7.201

 

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2018.godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013.godine.

 

 

                                   KAPITAL

 

Osnovni i ostali kapital

 

Struktura kapitala na dan 31.12.2015. godine je sledeća:                           

                                 rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Akcijski kapital KONZORCIJUM

59.124

59.124

Akcijski kapital MALI AKCIONARI

25.340

25.340

U K U P N O:

84.464

84.464

 

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, 

od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,7%, a ostali mali akcionari

čine 17,3% u ukupnom akcijskom kapitalu.

 

 

Neraspoređena dobit

                                                                                       u rsd hiljada

OPIS

         2015.

2014.

Neraspoređena dobit tekuće godine

 

478

Ukupno

 

478

 

Gubitak

                                                                                       u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Gubitak ranijih godina

39.480

43.763

Ispravka

371

-4.283

Pokriće gubitka

-478

 

Gubitak tekuće godine

1.705

 

Ukupno:

41.078

39.480

 

Na osnovu razlike odloženih poreskih sredstava i obaveza na teret gubitka  knjižen je iznos od 370.688 dinara. U toku godine iz nerasporedjene dobiti pokriven je gubitak iz ranijih godina u iznosu od  477.681 dinar. Ukupni gubitak na kraju 2015.godine iznosi 41.077.569 dinara.

 

 

                                              OBAVEZE

 

 

Dugoročna rezervisanja

 

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po osnovu MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2015.godine 3.020.780 dinara.

 

Ostale dugoročne obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

 

                                                                                                           u rsd hiljada

OPIS

2015.

    2014.

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g

18.754

18.754

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g

30.000

30.000

Ukupno:

48.754

48.754

 

Obaveze se odnose na uplate „Palić“ AD iz Subotice, kao člana Konzorcijuma koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010.godine.

 

 

Kratkoročne finansijske obaveze

 

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na pozajmicu koju je subjekt primio od Direkcije za

upravljanje oduzetom imovinom 27.11.2012.godine u iznosu od 1.500.000 dinara

Stanje na kraju 2015.godine iznosi 200.000 dinara.

 

Obaveze iz poslovanja

 

                                                                                  u rsd hiljada

OPIS

       2015.

2014.

Primljeni avansi

381

24

Dobavljači u zemlji

4.593

4.581

Dobavljači iz inostranstva

10

20

Ukupno:

4.984

4.625

 

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 320.682 dinara.

Primljeni depoziti kao obezbedjenje plaćanja zakupca Brice Derochette pr. iz Novog Sada zaprimljeni su u iznosu od 60.000 dinara

 

PREGLED PRIMLJENIH AVANSA (značajniji iznosi)  

                                                                                                u rsd hiljada

R.b.

Naziv pravnog lica

Mesto

Iznos

Godina uplate

1.

SP Lasta  ad

Beogarad

27

2015.

2.

Europa tours

Paraćin

45

2015.

3.

Collegium mondial travel

Slovenia

121

2015.

4.

Palma doo

Celje

11

2015.

5.

Zavod za spodbujanje turizm

Slovenia

91

2015.

 

Ukupno

 

295

 

 

 

STAROSNA STRUKTURA PRIMLJENIH AVANSA

 

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Primljeni avansi u tekućoj godini

295

100

 

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

295

100

 

 

Dobavljači u zemlji

 

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.591.065 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema Javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.                                      

Dobavljači sa   najvećim saldom

                                                                                                          u rsd hiljada

R.br.

Naziv dobavljača

Mesto

Iznos

1.

NOVOSADSKA TOPLANA  JKP

Novi Sad

1.229

2.

VODOVOD I KANALIZACIJA JKP

Novi Sad

555

    3.

JP SNABDEVANJE

Beograd

634

4.

GM SECURITY DOO

Novi Sad

340

5.

ČISTOĆA JKP

Novi Sad

111

6.

DDOR Novi Sad

Novi Sad

113

7.

FRIKOM DOO

Beograd

115

8.

M-S Hermes

Novi Sad

106

9.

Institut Vatrogas

Novi Sad

130

10.

Corp.jv.jv. doo

Novi Sad

128

 

UKUPNO

 

3.461

 

 

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

 

Red. broj

Pozicija starosne strukture dobavljača

Iznos

% učešća

1.

Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele

461

10

2.

Neisplaćene obaveze do tri meseca

3.524

77

3.

Neisplaćene obaveze od tri meseca do 1 godine

545

12

4.

Obaveze prema dobavljačima preko godinu dana

61

1

 

UKUPNO

4.591

100

 

 

Dobavljači iz inostranstva

 

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 10.103 dinara za proviziju iz decembra meseca 2015.godine.

Ostale kratkoročne obaveze

 

                                                                                                          u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Obaveze za neto zarade i naknade

1.725

1.808

Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.

698

726

Doprinosi na zarade na teret poslodavca

451

470

Ostale obaveze koje se refundiraju

91

24

Obaveze prema članovima upravnog odbora

60

346

Obaveze prema zaposlenima

 

 

Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima

25

 

Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave

101

90

Ukupno:

3.151

3.464

 

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na decembar mesec 2015.godine, a što je isplaćeno u januaru 2016.godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora.

 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

 

                                                                             u rsd hiljada

OPIS

     2015.

    2014.

Obaveze za porez na dodatu vrednost

559

599

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja

51

196

Obaveze za ostale poreze i takse

1156

58

Ukupno:

1766

853

 

Obaveza za PDV iznosi 563.062 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove  823 dinara. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku 2014. godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti tražen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa za period 16.-31.12.2015., naknada za unapredjenje životne sredine, taksa za isticanje firme i porez na imovinu.

 

Odložene poreske obaveze

 

Odložene poreske obaveze u iznosu od 3.020.780 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika izmedju računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12)

 

 

BILANS USPEHA

 

Poslovni  prihodi

 

                                                                                                             u rsd hiljada   

OPIS

2015.

   2014.

Prihodi od prodaje proizvoda  i usluga

32.659

30.809

Prihodi od prefak. troškova smeštaja i osiguranja

318

136

Prihodi od sporednih usluga u hotelijerstvu

130

32

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina

42

99

Prihodi od izdavanja u zakup

37.418

40.149

Prihodi od prefaktur. troškovi vezanih za zakup

2.648

2.124

Ostali poslovni prihodi – naknada štete

411

 

Ukupno:

73.626

73.349

 

U 2015.godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu   3,8 %.

 Troškovi materijala

                                                                                  u rsd hiljada        

OPIS

       2015.

2014.

Troškovi osnovnih sirovina

9.714

9.231

Troškovi ostalog materijala

110

32

Troškovi goriva i energije

10.083

8.635

UKUPNO:

19.907

18.168

 

Troškovi materijala su u 2015.godini iskazali povećanje u odnosu na 2014.godinu za  10 %.

 

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi

                                                                                   u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Troškovi bruto zarada I naknade zarada

31.938

30.886

Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac

5.716

5.520

Troškovi na osnovu ugovora

141

120

Troškovi naknada članovima upravnog odbora

1.139

1.134

Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih

2.269

2.399

UKUPNO:

41.205

40.059

 

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2015.godini su povećani  za   3 %.

 

  Troškovi amortizacije i rezervisanja

                                                                                 u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Amortizacija nem.ulaganja, nekretnine i opreme

3.766

4.693

Rezervisanja za otpremnine zaposlenih

0

0

UKUPNO:

3.766

4.693

 

Ostali poslovni rashodi

                                                                                                            u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Troškovi transportnih usluga

722

707

Troškovi održavanja objekata i opreme

933

1.001

Troškovi reklame i propagande

196

158

Troškovi vode

1.505

1.644

Troškovi pregleda i zaštite na radu

749

732

Troškovi komun. usluga

316

514

Troškovi ostalih proizvodnih usluga

157

579

Troškovi neproizvodnih usluga

2.065

1.286

Troškovi reprezentacije

310

174

Troškovi osiguranja

483

587

Troškovi platnog prometa

335

280

Troškovi poreza

2.249

2.228

Troškovi doprinosa,taksi i naknada

692

628

UKUPNO:

10.713

10.518

 

Ova grupa troškova na istom je nivou kao i prethodne godine.

 

 

Finansijski prihodi

 

                                                                                  u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Prihodi od zatezne kamate

 

11

Pozitivne kursne razlike

31

152

UKUPNO:

31

163

 

Finansijski prihodi u 2015.godini su smanjeni za   80 % u odnosu na prethodnu godinu.

 

 

Finansijski rashodi

                                                                                                             u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Rashodi kamata

 

38

Rashodi zateznih kamata

322

138

Negativne kursne razlike

3

3

UKUPNO:

325

179

 

Finansijski rashodi su duplo veći od prethodne godine, što je prouzrokovalo veliko učešće zateznih kamata, (javna preduzeća i porez na imovinu).

 

 

Ostali prihodi

                                                                                    u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Viškovi

 

1

Prihodi od naplaćenih penala

 

45

Prihodi po osnovu otpisanih obaveza

591

9

Ostali nepomenuti prihodi

18

 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja

60

726

UKUPNO:

669

780

 

U ovoj kategodiji prihoda, pojavili su se prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, po osnovu MRS-19 za primanja zaposlenih za otpremnine pri odlasku u penziju, ukidanja obaveza zbog zastarelosti.

 

Ostali rashodi

 

                                                                                    u rsd hiljada

OPIS

2015.

2014.

Manjkovi

2

8

Rashodi sredstava

15

36

Rashodi po osnovu otpisa potraživanja

58

133

Popusti i zaokruženja na računima

 

9

Ostali nepomenuti rashodi

41

13

UKUPNO:

115

229

 

 

 

Rezultat poslovanja - gubitak ili dobitak

 

 

OPIS

2015.

2014.

Dobitak

 

478

Gubitak

1705

 

 

 

Poreski bilans

 

 

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2015.godinu.

 

 

 

Sredstva obezbedjenja plaćanja

 

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbedjenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2015.godine kod Vojvodina ad je:

-       JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga

-       Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji

-       M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-       Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa

-       Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici

-       EPS Snabdevanje – 4 menice po ugovoru o snabdevanju

-       Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava

-       Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe

-       Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji

-       Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti.

 

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, kao sredstvo obezbedjenja plaćanja primljeno je 30 menica od 15 zakupaca, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga zaprimljeno je 40 menice po osnovu 34 ugovora. Postoje još 5 zaprimljenih menica po osnovu 3 ugovora koji su prestali da važe.

 

 

Sudski sporovi

 

Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:

 

1.Vojvodina AD tuženi

 

Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003.godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013.kada je nastavljen.

 

2. Vojvodina AD tužilac

 

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

-  Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi.

 

3. Vojvodina AD tužilac

Pred sudom u Nišu vodi se krivični postupak protiv Dodić Sladjana za neizmirene obaveze kao vlasnik privrednog subjekta Collonia doo Niš.

 

 

 

 

U Novom Sadu, mart 2016.                                                            

  Izvršni direktor

VOJVODINA AD Novi Sad

 

 

_________________

 

 

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

 

АКТИВА

         

00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

 

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

0002

01

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

010 и део 019

1. Улагања у развој

0004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

020, 021 и део 029

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0018

03

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

030, 031 и део 039

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

032 и део 039

2. Основно стадо

0021

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

288

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0045

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

0046

12

3. Готови производи

0047

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051

200 и део 209

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

205 и део

209

6. Купци у иностранству

0057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0068

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

28 осим 288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0070

 

 

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

 

ПАСИВА

         
 

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)

0401

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

047 и 237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

 

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

 

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

40

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

402 и 409

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__.

Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

431

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

49 осим 498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

 

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0

0463

 

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464

89

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

У ____________________________

 

Законски заступник

 

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

 

 

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540 Шифра делатности 5510 ПИБ 100277703
Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD
Седиште Нови Сад , Трг Слободе 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

       

60 до 65, осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

       

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

541 до 549

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

55

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

 

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

1042

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

566 и 569

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

 

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)

1048

 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)

1049

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

57 и 58, осим 583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

 

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054

 

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

 

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)

1058

 

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)

1059

 

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

       

721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

И з н о с

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1064

 

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

 

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

 

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

 

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

 

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

 

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

       
 

1. Основна зарада по акцији

1070

 

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У ____________________________

 

Законски заступник

 

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

 

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540 Шифра делатности 5510 ПИБ 100277703
Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD
Седиште Нови Сад , Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена broj

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

       

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

 

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

       

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

       

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

       

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

       

а) добици

2005

б) губици

2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

       

а) добици

2007

б) губици

2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

       

а) добици

2009

б) губици

2010

 

 

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима

       

334

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

       

а) добици

2011

б) губици

2012

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена broj

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

5

6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање

       

а) добици

2013

б) губици

2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

       

а) добици

2015

б) губици

2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају

       

а) добици

2017

б) губици

2018

 

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

 

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

 

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА

2021

 

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0

2022

 

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0

2023

 

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

       
 

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0

2024

 

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0

2025

 

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0

2026

1. Приписан већинским власницима капитала

2027

2. Приписан власницима који немају контролу

2028

У ____________________________

 

Законски заступник

 

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540 Шифра делатности 5510 ПИБ 100277703
Назив VOJVODINA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD
Седиште Нови Сад , Трг Слободе 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
- у хиљадама динара -

Позиција

АОП

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси

3002

2. Примљене камате из пословних активности

3003

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

3. Плаћене камате

3008

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)

3024

Позиција

АОП

Износ

Текућа година

Претходна година

1

2

3

4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047

У ____________________________

 

Законски заступник

 

дана ______________20_______године

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)