ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број:204

Нови Сад, 09.05.2016. год.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

На основу члана 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 и 5/15 и члана 35. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној дана 09.05.2016. године, донео је

 

О Д Л У К У

 

о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад

за 10.06.2016.год.( петак) која ће се одржати у хотелу ″Војводина″, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 13 часова, са следећим

 

 

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

 

I. Предходни поступак:

 

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Именовање председника Скупштине акционара

3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

II. Редовни поступак:

  1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 320 od 28.05.2015.год.

  2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015. год.

  3. Одлуке о покрићу губитка

  4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015. годину

  5. Разматрање и усвајање годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015.год.

  6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016.годину

     

Датум за одређивање листе акционара је 31.05.2016. год.

 

Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1.

 

Акционар Конзорцијум ЈМБГ: К08106070 на основу Решења Вишег суда у београду, Пои-По1 бр. 24/10 од 12.04.2010. године на 59.123 акције има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.

 

Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду Пои-По1бр.24/10од 21.02.2010. год. управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, која се воде на акционара „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде -Дирекцији за управљање одузетом имовином.

 

ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:

 

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

 

Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.

 

Пуномоћје за гласање

 

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да је последњи дан за доставу 31.05.2016. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.

 

Материјал за седницу Скупштине

 

Материјал за седницу Скупштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове

ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, Нови Сад, Трг Слободе бр. 2. сваког радног дана од 09,00 часова до 13,00 часова у периоду од 23.05.2016. год. до 03.06.2016. год.

 

Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.

 

Позив за редовну скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs , почев од09.05.2016.год. без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs и на интернет страни АПР www.apr.gov.rs

 

 

Председник Одбора директора

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Папић Александра