ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 284

Дана: 10.06.2016.

Нови Сад

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 10.06.2016. год. по тачки 3.дневног реда "Одлука о покрићу губитка", једногласно је донела

 

О Д Л У К У

 ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАНЈА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2015. ГОД.

 У ИЗНОСУ ОД 1.704.832,63 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ.

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић