ВОЈВОДИНА АД NOVI SAD

Број: 289

Дана: 10.06.2016. године

Нови Сад

 

ЗАПИСНИК

 

Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг sлободе 2, одржане дана 10.06.2016. године у хотелу “ВОЈВОДИНА” са почетком у 13,00 часова.

 

Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 154 акционара присутно 6 са укупно 59.459 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,4 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању ванредне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 37463/2016 од 12.05.2016. год. о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде , Дирекције за управљање одузетом имовином,(која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.123), од 10.06.2016.год. за Величковић Божану, коју овлашћује да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.

 

Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директорДруштва и члан Одбора директора, Александра Папић, председник Одбора директора и Алемпијевић Снежана, шеф рачуноводствено финансијских послова.

 

Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.

 

Д н е в н и р е д

 

I. Предходни поступак:

 

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Именовање председника Скупштине акционара

3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

 

ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

 

Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 154 акционара присутно 6 са укупно 59.459 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,4 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Након тога донела је

ОДЛУКУ

 

Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.

 

 

ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара

 

Величковић Божана изнела је, да је Одбор директора у предлогу одлука за ову скупштину, предложио да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана. Присутни акционари једногласно су прихватили предлог и једногласно донели

 

ОДЛУКУ

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.

ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.

 

Након тога предложила је, да се именује записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда, коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели

 

ОДЛУКУ

 

  1. .ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ СИМИЋ ЕНЕЗА.

 

  1. .У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР И ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА.

     

 

Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи

 

Редовни поступак:

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

  1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 320 od 28.05.2015.год.

  2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015. год.

  3. Одлуке о покрићу губитка

  4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015. годину

  5. Разматрање и усвајање годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015.год.

  6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016.годину

 

ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br.320 od 28.05.2015.год.

 

Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

Усваја се записник са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 320 od 28.05.2015.год.

 

 

ТАЧКА 2.Разматрање и усвајање редовних годишњих финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015. год.

 

Величковић Божана, председник скупштине,са овом тачком дневног реда повезала је тачку 5. дневног реда и укратко изнела пословање Војводина АД за 2015. год. из Годишњег извештаја за 2015. год. указујући на укупне приходе, расходе, улагања, дугорочне обавезе, обавезе према добављачима, потраживањаод од купаца обавезе по основу краткорочне позајмице од Дирекције итд. Укупни расходи су већи од прихода па је резултат пословања за 2015. год. губитак исказан у износу од 1.704.832,63 динара. Након тога дала је реч извршном директору Рајић Стевану.

 

Рајић Стеван, извршни директор, изнео је да исказани губитак из текућег пословања не би био толики да је ВОЈВОДИНА прошле године добила тендер за Културни центар.У 2015. год. ВОЈВОДИНА је имала велике трошкове у спровођењу законских обавеза из области заштите од пожара, као што су мост за протипожарни излаз, нерешени радиоактивни громобран , велики издатци према Институту ВАТРОГАС. Извршена су улагања у оправке крова, замена подних облога, реновирање купатила у собама итд. Велике ставке код трошкова су и даље трошкови грејање и електричне енергије. Приходи од ресторана су се мало повећали, али то није довољно, јер само за зараде запосленима треба обезбедити сваки месец 3.500.000,00 динара. Дуг према Дирекцији, још мало, па ће се у целости измирити.

 

Величковић Божана изнела је, да је свесна да нови Закон о заштити од пожара намеће многе обавезе у спровођенју противпожарних мера и да све то пуно кошта, те обећава ако треба помоћ од Дирекције да ће се потрудити у томе како не би правили прекршаје и да се избегну казне.

 

Рајић Стеван изнео је, да имамо проблем код закупа.Наиме, два велика закупца Беоспорт и Мона траже да се уговори продуже на 5 година, што сматра да је то дуг период, а исход и крај судског поступка о привременом одузимању имовине се још незна.

 

Величковић Божана предложила је, да се тим закупцима предложи да уговор важи до решења судског поступка о привременом одузимању имовине.

 

Рајић Стеван изнео је, да је тај предлог закупцима предочио, али да они нису прихватили. Било би прихватљиво да се закуп продужи на три године или на 2 године плус једна.

 

Величковић Божана изнела је, да се судски поступак против Шарића сигурно неће брзо завршити, па је мишљења да се уговори са наведеним закупцима могу продужити на три године или две године плус једна уз дужи отказни рок три или шест месеци.

 

Рајић Стеван изнео је, што се тиче пореза на имовину, Алемпијевић Снежана му је предлагала, у складу са новим прописима да се поднесе захтев за одлагање пореског дуга и плаћање на рате, под условом да редовно у роковима измирујемо порез за текућу годину, али се плаши да то не би могли испоштовати.

 

Величковић Божана сматра, да би ту могућност свакако требали искористити из разлога што би се на тај начин избегао прекршај и високе прекршајне казне.

 

Рајић Стеван изнео је, да има сукоба између сектора и да је разочаран, јер од почетка није прихваћен од колектива. Чак има изјава да је било боље за време Шарића.Има запослених који су неплански запослени и којима ово запослење није једино већ раде још нешто поред тога па долазе на посао уморни.

 

Величковић Божана изјавила је, да није коректно што поједини запослени садашње руководство пореде са Шарићем и износе да је било боље, а не схватају да је новац којим је редовно делио плате зарадио на нелегалан начин и да је то “прљав” новац. Такође је додала, да би била пресрећна када би и друге фирме имали овакво руководство као што је Стеван и Милош из ПУТНИКА. Оваквог директора је за пожелити, који се брине о кући и домаћински води колектив. Дирекција даје пуну подршку директору Стевану и у томе има помоћ Александре.

На крају је додала, да је по њеном мишљењу постигнут солидан финансијски резултат и да је са истим задовољна, након чега је прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 2.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “ БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014 И 5/2015 ) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2015. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА:

БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

 

III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

ТАЧКА 3. Одлука о покрићу губитка

 

Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАНЈА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2015. ГОД. У ИЗНОСУ ОД 1.704.832,63 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ.

 

ТАЧКА 4.Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015. годину

 

Величковић Божана замолила је Алемпијевић Снежану, шеф рачуноводствено финансијских послова да укратко изнесе ревизорско мишљење независног ревизора.

 

Алемпијевић Снежана изнела је, да је ревизор и овог пута дао мишљење са резервом из истих разлога као и прошле године, а то је немогућност ревизорског тима да процени утицај судског спора Дунђерски, који је у току, на будуће пословање ВОЈВОДИНА АД и што је у оквиру дугорочне обавезе, исказана обавеза и класификована као обавеза која се може конвертовати у капитал, у укупном износу од 48.754 хиљада динара. Ревизор је у свом мишљењу такође констатовао, да финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ВОЈВОДИНА АД на дан 31.12.2015. год. као и резултате пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и прописима Републике Србије.

 

Величковић Божана сматра да су разлози због којих је ревизор дао мишљење са резервом оправдани.

Поставља се питање: Да ли је било основа за тај судски поступак?

 

Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015. годину саставни део овог записника.

 

Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2015. годину, није било, председник скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 2. ИЗВЕШТАЈА.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015.год.

 

Информацијa за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом.

 

Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2015.год. чини саставни део овог записника.

 

Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I.УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2015.ГОД.У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

 

 

ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016.годину

 

Величковић Божана , председник скупштине, изнела је да је Одбор директора предложио Скупштини, да се за ревизора за ревизију Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016.годину изабере досадашњи ревизор ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда под истим условима као до сада, након чега је изнети предлог дала на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала, да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали,

након чега је председник скупштине констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013)ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА

 

 

Седница је закључена у 14,28 часова.

 

 

ЗАПИСНИК ВОДИЛА: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

СИМИЋ ЕНЕЗА ВЕЛИЋКОВИЋ БОЖАНА

Комисија за гласање:

 

АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА

 

МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

 

ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА