У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује 

 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2016. ГОДИНУ

 

I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. годину

 

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају.

Напомена: финансијски извештаји за 2016.годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

 

II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2016. Годину

 

Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2016.годину од стране предузећа за ревизију ХЛБ  ДСТ-Ревизија из Новог Београда је прилог овом извештају.

Напомена:  Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

 

 

III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2016. годину

 

1. Организациона структура друштва

 

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991.године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп, те је то споредна делатност  дуги низ година, којом се остварује знатан приход.

 

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима, и то:

- служба за организацију и рад хотела

- служба за правно-економске и опште послове.

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

-          смештаја

-          кухиње

-          ресторана

-          одржавања хигијене

-          техничког одржавања.

 

2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима

 

 У друштву је запослено 51 запослена од чега су двоје запослених на одређено време, троје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник).

Од укупног броја запослених жена је 32.

 

Квалификациона структура запослених је следећа:

Висока стручна спрема                                 9

Виша стручна спрема                                     2

Висококвалификован                                     1

Средња стручна спрема                             20

Квалификован                                                 13

Неквалификован                                              6

 

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.

 

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада).

22. јануара 2015.године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање) које je важило и за целу 2016. годину.

 

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 2,5%. Просечна бруто зарада у 2016.години износи 52.197 динара, а нето зарада 37.741,10 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одммор.

 

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

 

Током године извршена су улагања у основна средства у износу од  5.540.019  динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, поправке крова, замена подних облога,  адаптација купатила  у хотелским собама, замена дела дотрајалог намештаја такође у хотелским собама. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

Такође улагања је било у пројекте и програме везане за безбедност и заштиту на раду и противпожарну  заштиту, завршетак послова започетих у 2015.години: израда противпожарне пасареле, замена комплетне централе за дојаву пожара на рецепцији и доградња на централи за дојаву пожара која покрива приземље хотела са комплетном заменом свих јављача пожара, уклањање и постављање новог громобрана.

Улагања на грађевинском објекту износе 3.362.787 динара, за противпожарну жаштиту 1.414.409 динара и 762.823 динара за осталу опрему.

 

За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.792.920  динара.

 

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.095.099  динара.

Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 460.074  динара, њихова исправка вредности је 71.758  динара. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442  динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 206.440.143  динара, исправка вредности   113.054.206  динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи  93.774.251  динар.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.036.523 динара, опреме 859.469       динара, нематеријалних улагања 43.286 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 3.939.278  динара.

 

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012.години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

 

Залихе материјала на дан 01.01.2016.године износе  233.006  динара, а на крају године  406.189     динара.

 

Дати аванси добављачима  износе  106.812  динара.

 

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2016.године износе 2.856.662  динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.113.169  динара, потраживања од купаца из иностранства износе 56.624  динара. Исправка вредности ових потраживања износи 2.294.325  динара.

По годишњем попису са потраживања од купаца из земље на спорна и сумњива потраживања пренет је износ од  154.852   динара.

Потраживања за пазар у готовини који се односи на 30. и 31.12.2016.године износи   411.979      динара.

 

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе  212.981  динара.

 

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара, депозит као обезбеђење плаћања од закупаца износи 60.000 динара.

 

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 1.642.082  динара.

 

На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2016.године 3.154.200  динара, прерачунато по курсу еура од  123,4723  динара.

 

Порез на додату вредност у рачунима из 2016.године пренетом  у 2017. годину износи 117.815 динара.

 

Одложена пореска средства износе 5.441.769 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.338.821 динар.

 

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

 

Губитак текућег пословања износи   387.812  динара,  а губитак по основу одложених пореских обавеза износи 2.066.609 динара, тако да је укупни губитак 2.394.421 динар.

Губитак из ранијих година износи 41.077.569  динара и односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013. и 2015.годину. Укупни кумулирани губитак износи 43.471.990 динара.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 1.971.776 динара, а на крају године 2.283.114   динара.

 

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009.и 2010.године, која је те исте године и поништена.

.

Примљени аванси  на 31.12.2016.године износе 231.883   динара.

Примљени депозити  по основу уговора о закупу износе 60.000 динара.

 

Обавезе према добављачима из земље износе 6.227.665  динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2016.године у износу од  48.578   динара.

 

Обавезе према запосленим  износе  3.046.349  динара и односе се на зараду, породиљско боловање и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 207.године. Обавезе по основу уговора за привремене иповремене послове и уговора о раду неизвршних директора износе 324.962  динара.

 

Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец  и обавеза по основу годишњег пописа износи 523.650 динара.  Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.

 

Обавезе по основу осталих јавних прихода: боравишна такса,  порез на имовину накнада за уређење животне средине, комунална такса за истицање фирме  и слично износе 1.325.583           динара.

 

Пословањем у 2016.години остварен је укупан приход од  82.878.464   динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 42.951,730  динара  и већи су за 30% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе  310.389 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 36.943.574 динара и мањи су за 1 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе  2.400.736 динара и мањи су за 9% него претходне године.

Учешће прихода од основне делатности повећало се са 45% на 52% што је значајно повећање.

Остали и финансијски приходи износе 272.035  динара, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза  и позитивне курсне разлике.

 

Укупни расходи у 2016.години износе  83.266.276  динара, и већи су у односу на претходну годину за  9%.

 

Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине  50 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената  повећано је за 2%, а њихов износ је 23.502.718 динара. У односу на претходну годину ови трошкови већи су за 18%.

Учешће осталих производних трошкова на истом је нивоу као и прошле године и износе 5.205.483 динара. У односу на претходну годину повећани су за  11 %.

Трошкови зарада и осталих примања су за 2 % су већи од прошлогодишњих и износе 42.217.474 динара. Њихово учешће у укупним трошковима смањено је за 4%.

 

Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе  224.570   динара.

Трошкови амортизације износе 3.939.278 динара.

 

Нематеријални трошкови имају исто учешће у  укупним трошковима као и претходне године, али су за   10 % већи него претходне године и износе 6.650.024 динара.

 

Финансијски расходи износе 242.069 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе. Остали расходи износе 1.284.660 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања  у износу од 1.103.047 динара.

 

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2016.годину је губитак у износу од   387.812   динара.

 

Редовна скуштина друштва одржана је 10.06.2016.године на којој су усвојени Финансијски извештаји и ревизорски извештај  за 2015.годину, донета Одлука о избору ревизорске куће HLB-DST Revizija за ревизора за 2016.годину.

 

4. Улагања у циљу заштите животне средине

 

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.

 

5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године

 

Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.

 

6. Планирани будући развој

 

Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле две године.

Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2016.години стагнира.

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2016.години исказала је повећање од  28,4% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.  У 2015. години број ноћења је за  19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења.

 

У 2016.години  искоришћеност смештаја је повећана  и на нивоу је од  32,76 %. Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости.

Просечно задржавање гостију  2016. године повећан је на 1,64 дана.

 

7. Активности истраживања и развоја

 

Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:

-          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми

-          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге

-          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге

-          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге

-          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора

-          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора

-          Supratravel, Словенија – за извршене хотелске услуге

 

8. Информације о откупу сопствених акција

 

Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја.

Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2016.години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010.године о привременом одузимању.

 

9. Постојање огранака

 

Друштво не поседује огранке

 

10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности

 

Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја.

Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.

Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.

 

11. Послови са повезаним лицима

 

Друштво нема послова са повезаним лицима

 

12. Кодекс корпоративног понашања

 

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012.године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање,равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

 

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

-              финансијским и пословним резултатима

-              бизнис плановима и постављеним циљевима

-              значајном власништву над акцијама и праву гласа

-              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора

-              предвидивим факторима ризика

-              питањима која се односе на запослене

-              политици управљања.

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.

 

13. Стратегија развоја за наредну годину

 

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:

                А) Старост грађевинског објекта:

1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе,

2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.

                Б) Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.

                В) Старосна структура запослених јако висока и да је услед болести већи број радника смањене радне способности или су на боловању.

               

 

 

Нови Сад, март 2017.године                                                                                 

    

                                                                                                                                     Извршни директор

                                                                                                                                                 Војводина ад

 

 

                                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                 Стеван Рајић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ

 

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ZA 2016. GODINU

 

VOJVODINA AD NOVI SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVI SAD, mart 2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 

1.         OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

 

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu: Društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.

Poreski identifikacioni broj: 100277703

PDV broj: 132705482

Matični broj: 08240540

 

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009 .godine i upisano u registar kod  Agencije za privredne registre 28.04.2009. godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84.464, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma Palić d.o.o. - u stečaju Subotica i Maestral turs d.o.o. Budva -59.123 akcija.

 

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010. godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, zbog neizvršavanja obaveza predviđenih za prvu godinu privatizacije, tj. uložena sredstva nisu bila za osnovnu delatnost.

 

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010. godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

21.02.2013. godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

 

Prema Statutu, organi društva su:

-          Skupština akcionara

-          Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

Jedan od neizvršnih direktora prema odredbama Statuta mora biti iz Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.

 

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

-          ERSTE BANK

-          KOMERCIJALNA  BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

 

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu, Društvo je za 2016. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih je 51,4.  Na kraju godine broj zaposlenih je 51.

 

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2016.godine:

-          visoka stručna sprema                                                     9

-          viša stručna sprrema                                                        2

-          visokokvalifikovani                                                          1

-          srednja stručna sprema                                                                20

-          kvalifikovani radnici                                                       13

-          niža stručna sprema                                                         6

2.         OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2016.-31.12.2016. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakon o reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Vojvodina a.d. Novi Sad nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

 

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

 

Podaci u finansijskim izveštajmai su iskazani u hiljadama dinara (RSD), u tekstu Napomena podaci u tabelarnim prikazima su takodje iskazani u hiljadama dinara, a u komentarima uz te prikaze podaci su iskazani u dinarima.

 

U finansijskim izveštajima i tabelarnim prikazima podaci su iskazani kao uporedni sa 2015. godinom.

 

Sastavljanje finansijskih izveštaja vršeno je korišćenjem najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekte na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda. Procene su zasnovane na prethodnom iskustvu i informacijama kojima se raspolagalo na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Procene i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene su predmet stalnih provera.

 

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 26.01.2017. godine usvojio.

 

U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima  2250 (bolovanja preko 30 dana),  na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja drugog dela zarade za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2016.godine.

 

Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS  nisu bila izvršena do tog trenutka.

 

Takođe postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, dobavljača u zemlji, ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa, takodje i na kontima PDV iz primljenih faktura i obračuna srazmernog dela poreza na dodatu vrednost od rashodovane opreme.

 

Za finansijske izveštaje Vojvodina a.d. Novi Sad odgovorna su sledeća lica:

-          Stevan Rajić, izvršni direktor društva

-          Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija

-          Aleksandra Papić, neizvršni direktor

-          Milan Stamenić, neizvršni direktor.

 

Na sednici Odbora direktora od 13.02.2017.godine odobreni su finansijski izveštaji za statističke svrhe: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj koji su APR predati 27.02.2017.godine i Napomene uz finansijske izveštajeza 2016.godinu.


 

3.         USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

 

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, koji je donet 2011.godine.

 

Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

 

3.1               Nematerijalna imovina

 

Nematerijalna imovina početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Naknadno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec u kojem se nematerijalna imovina aktivira, putem proporcionalne metode i za svako sredstvo pojedinačno.

 

3.2               Nekretnine, postrojenja, oprema

 

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

 

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke.

 

Nakon početnog priznavanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvredjenja.

 

Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

 

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

Sredstvo se isknjižava u momentu otuđenja. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.

 

3.3               Investicione nekretnine

 

Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode.

 

3.4               Zalihe

 

Zalihe se vrednuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja.U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina i potrošnog materijala, utrošak se vode po prosečnoj nabavnoj ceni.  Radna odeća i sitan inventar se jednokratno stavlja u upotrebu.

 

3.5               Gotovina i gotovinski ekvivalenti

 

Pod gotovinom se podrazumeva novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznom računu, kao i kratkoročni depoziti koje je lako moguće konvertovati u gotovinu bez značajnog rizika od promene vrednosti.

 

3.6               Kratkoročna potraživanja i plasmani

 

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

 

3.7               Rezervisanja i potencijalna sredstva i obaveze

 

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza. Ustanovljena su dugoročna rezervisanja za otpremnine koja se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.

 

Rezervisanja za sudske sporove priznaje se u rashodima perioda.

 

Kada nastane odliv sredstava po osnovu izvršenog rezervisanja, stvarni troškovi se sprovode zaduženjem računa rezervisanja. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.

 

Potencijalna sredstva i obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima već se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ili odliv ekonomske koristi verovatan.

 

3.8               Naknade zaposlenima

 

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca evidentiraju se na teret troškova u periodu na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova.

 

U skladu za Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.

 

3.9               Prihodi i rashodi

 

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

 

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

 

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

 

3.10            Porez na dobitak i odloženi porez

 

Konačan iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu iz Poreskog bilansa. Poreski gubici iz tekućeg perioda ne mogu se koristiti kao osnova za povraćam poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se mogu koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

 

3.11            Upravljanje finansijskim rizicima

 

U svom poslovanju Društvo nije izloženo tržišnom, deviznom i kreditnom riziku. Što se tiče rizika likvidnosti društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća.

 

3.12            Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

 

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i neraspoređene dobiti prethodnih godina.

3.13            Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

 

Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka usvajanja Izveštaja o popisu naplaćena su potraživanja u iznosu od 50.000,00 dinara, a  do dana odobravanja finansijskih izveštaja  za objavljivanje 13.02.2016. godine naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 293.740,00 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja. Drugi dogadjaji nisu evidentirani.

 

4.         OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA IMOVINA

 

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Nematerijalna ulaganja

460

72

388

Ukupno:

460

72

388

 

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima

                                                                                                      u hiljadama RSD

Red.

broj

Opis dinamike

promena

Nematerijalna ulaganja

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

1.

Stanje 1.01.2016.

387

387

2.

Nova ulaganja

73

73

3.

Stanje31.12.2016.

460

460

II

Ispravka vrednosti

 

 

1.

Stanje 1.01.2016.

29

29

2.

Amortizacija

43

43

3.

Stanje31.12.2016.

72

72

III

Sadašnja vrednost

388

388

 

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Osnovna sredstva popisana su na kraju godine.

 

Rashodovana je dotrajala oprema: sistem dojave požara u hotelu i dva klima uređaja iz restorana. Manjka osnovnih sredstava nije bilo. Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava teretila je troškove poslovanja u iznosu od 52.755 dinara. Na prevremeno rashodovana osnovna sredstva preračunat je srazmeran iznos iskorišćenog odbitnog PDV u iznosu od 3.176 dinara.

 

Tokom godine izvršena su ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 5.467.497 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na: radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, sanacija krova, zamena podnih obloga, adaptacije kupatila u hotelskim sobama, zamena dela dotrajalog nameštaja u hotelskim sobama, klima uredjaji, kompjuteri i ulaganja u rekonstrukciju kamerno-interfonskog sistema, sistema za dojavu požara, uklanjanje i postavljanje novog gromobrana i rekonstrukcija SOS sisema u hotelskim sobama.

 

Obračunata amortizacije gradjevinskih objekata iznosi 3.036.523 dinara, a opreme iznosi 859.469 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 3.897.992 dinara.

 

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010.godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013.godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u medjuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak)  društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih  razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

 

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme  odnosi se na:

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Zemljište

2.217

0

2.217

Građevinski objekti

142.188

92.188

50.000

Postrojenja i oprema

20.508

12.928

7.580

Ukupno:

164.913

105.116

59.797

 

Vrednost  investicionih nekretnina

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Investicione nekretnine

41.528

7.938

33.590

Ukupno:

41.528

7.938

33.590

 

Vrednost datih avansa za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Avansi za nekretnine, opremu

4.085

4.085

0

Ukupno:

4.085

4.085

0

 

Struktura sadašnje vrednosti osnovnih sredstava

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

Iznos 2016.

Struktura (%)

Iznos 2015.

Struktura (%)

Zemljište

2.217

2,4

2.217

2,4

Građevinski objekti

50.000

53,5

48.774

53,1

Oprema

7.580

8,1

6.373

6,9

Investicione nekretnine

33.590

36,0

34.489

37,6

Avansi

0

0

0

0

Ukupno:

93.386

100,0

91.853

100,0

 

Dinamika promena na nekretninama  i opremi

                                                                                                      u hiljadama RSD

Red.

broj

Opis dinamike

promena

Zemljište

Građevinski

Objekti

Oprema

Oprema u pripremi

Avansi

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

 

 

 

 

1.

Stanje1.01.2016.

2.217

138.825

18.668

 

4.085

163.795

2.

Nova ulaganja

 

3.363

2.119

 

 

5.482

3.

Otuđenja i rashod.

 

 

-279

 

 

-279

 

Stanje31.12.2016.

2.217

142.188

20.508

 

4.085

168.998

II

Ispravka vrednosti

 

 

 

 

 

 

1.

Stanje1.01.2016.

 

90.050

12.295

 

4.085

106.431

2.

Amortizacija

 

2.138

859

 

 

2997

3.

Rashodovanje

 

 

-226

 

 

-226

 

Stanje31.12.2016.

 

92.188

12.928

 

4.085

109.201

III

Sadašnja vrednost

2.217

50.000

7.580

0

0

59.797

Dinamika promena na investicionim nekretninama

                                                                                                      u hiljadama RSD

Red.

broj

Opis dinamike

Promena

Investicione nekretnine

UKUPNO

I.

Nabavna vrednost

 

 

1.

Stanje 1.01.2016.

41.528

41.528

2.

Nova ulaganja

 

 

3.

Stanje31.12.2016.

41.528

41.528

II

Ispravka vrednosti

 

 

1.

Stanje 1.01.2016.

7.039

7.039

2.

Amortizacija

899

899

3.

Stanje31.12.2016.

7938

7938

III

Sadašnja vrednost

33.590

33.590

 

Ukupna stalna imovina na 31.12.2016.godine iznosi  93.774.252  dinara.

 

5.         ZALIHE

 

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj nabavnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu.

Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu 31.12.2016.godine ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana u iznosu od  938,91 dinar.  Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 672,04 dinara. Ukupne zalihe sirovina i pomoćnog materijala na 31.12.2016.godine iznose 406.189 dinara.

 

Struktura zaliha na dan 31.12.2016. godine je sledeća:

                                                                                                      u hiljadama RSD

Opis

2016.

2015.

Zalihe materijala

406

233

Dati avansi

107

76

Ispravke vrednosti

0

0

Ukupno:

513

309

 

 

Dati avansi

 

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 106.812 dinara. U narednim tabelama data je struktura ovih avansa.                                                                   

                                                                                                      u hiljadama RSD

R.b.

Naziv pravnog lica

Mesto

Iznos

Godina uplate

1.

Tiploman SZR

Novi Sad

3

2014.

2.

CHW

Novi Sad

4

2014.

3.

Nis gasprom neft

Beograd

29

2016.

4.

BAGO doo

Novi Sad

35

2016.

5.

Sons CTD

Novi Sad

19

2011.

6.

Infostar

Beograd

13

2016.

7.

Avalon EC

Novi Sad

4

2015.

 

Ukupno

 

107

 

 

 

 

 

Starosna struktura datih avansa

                                                                                                      u hiljadama RSD

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Dati avansi u tekućoj godini

77

72

2.

Dati avansi stari od 1 do 2 godine

4

4

3.

Dati avansi stari od 2 do 3 godine

7

7

4.

Dati avansi stariji od 3 godine

19

17

 

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

107

100

 

 

6.         KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

 

Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

 

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2016. godine odnose se na:

 

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Kupci u zemlji

3.970

3.807

Ispravka vrednosti kupaca u zemlji

(2.230)

(1.375)

Kupci u inostranstvu

57

64

Ispravka vrednosti kupaca iz inostranstva

(64)

(64)

Potrživanja od zaposlenih za predaju pazara

412

314

Potraživanja od fondova za bolovanja

213

334

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

4.856

4.494

Ostala kratkoročna potraživanja

9

9

Porez na dodatu vrednost

118

-

Aktivna vremenska razgraničenja

5.442

7130

UKUPNO:

12.782

14.713

 

Aktivna vremenska razgraničenja – odložena poreska sredstva, u računovodstvenim dokumentima iskazana su u iznosu od 5.441.769 dinara, a u Bilansu stanja na ovoj stavci iskazan je prebijeni iznos izmedju odloženih poreskih sredstava i obaveza te je iskazan kao iznos od 2.103 hiljada dinara.

 

 

Kupci u zemlji i iz inostranstva

 

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 2.856.662 dinara. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 1.113.169 dinara. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 2.230.268 dinara. Po godišnjem popisu  potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 154.852 dinara preneta su na sumnjiva i sporna potraživanja. Potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 56.624 dinara, ispravka vrednosti ovih potraživanja je 64.057 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je uglavnom sa 30.11.2016.godine.

 

Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka usvajanja Izveštaja o popisu naplaćena su potraživanja u iznosu od 50.000,00 dinara. Takodje do dana odobravanja finansijskih izveštaja naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od   293.740,00 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2016.godine i ono čini saldo koji je naveden u prvom stavu.

 

 

 

 

 

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom       

                                                                                                      u hiljadama RSD

Red. broj

Na­ziv kup­ca i me­sto

Iz­nos

1.

Metrico DOO Beograd

226

2.

Balkanik doo Valjevo

192

3.

Brice Derochette DOO  Novi Sad

220

4.

Šahovski savez Srbije

173

5.

Dance sport Novi Sad

183

6.

Tim kuća DOO Novi Sad

166

7.

Dvor STR – Vorgić Slobodan

367

8.

Pivnica steiger DOO Zrenjanin

145

9.

Hunter – Zlatinka

127

10.

Status STR – Stavnjak Zoran

163

11.

LunaVIP noćni bar Rastik Djordje Novi Sad

122

12.

Omega tours doo Kragujevac

101

13.

Ustanova SKC Novi Sad

215

14.

Društvo National travel

298

 

UKUPNO

2.698

 

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji      

                                                                                                      u hiljadama RSD

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu

1.024

26

2.

Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri mes.

903

23

3.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci

53

1

4.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine

826

21

5.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine

16

0

6.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine

161

4

7.

Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine

987

25

 

UKUPNO

3.970

100

 

Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji (ceo saldo)

 

R.b.

 

Broj kupaca

Vrednost u hiljadama RSD

1.

Usaglašeno 100 %

3

33

2.

Usaglašeno delimično

-

-

3.

Nije usaglašeno

60

3.937

 

UKUPNO

63

3.970

 

Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti  i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.

 

Potraživanja od kupaca iz inostranstva                                           

                                                                                                      u hiljadama RSD

Red. broj

Na­ziv kup­ca i me­sto

Iz­nos

Ne­u­sa­glaše­no

1.

Supra travel –Kranj Slovenija

51

51

2.

SP Loka turist

13

13

 

UKUPNO

64

64

 

Od roka naplate ovih potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu ovih potraživanja.

Ova potraživanja nisu usaglašena.

 

 

Druga potraživanja

 

Potraživanja od zaposlenih

 

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije i Restorana  od 30. i 31.12.2016.godine a koji je predat  u januaru 2017.godine i iznose 411.979 dinara.

 

Ostala potraživanja

 

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 135.463 dinara i porodiljsko bolovanje u iznosu od 77.518 dinara. U ovoj grupi potraživanja je i depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.

 

7.         GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 4.856.282 dinara, a  struktura je prikazana u sledećoj tabeli:

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Prelazni račun

2

33

Sredstva na tekućem računu

1.641

546

Blagajna

60

60

Čekovi gradjana

0

0

Devizni račun

3.154

3.855

Ukupno:

4.856

4.494

 

Stanje na deviznom računu na 31.12.2016.godine iznosi 25.545 eura. Obračun je vršen po srednjem kursu za euro od 123,4723 dinara.

 

8.         POREZ NA DODATU VREDNOST

 

Porez na dodatu vrednost odnosi se na porez u primljenim fakturama po opštoj stopi iz računa koji terete rashode 2016.godine, a odnose se na poreski period januar 2017.godine i iznosi 117.815 dinara.

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Porez na dodatu vrednost

118

-

Ukupno:

118

-

 

 

9.         ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

 

U okviru ove pozicije obuhvaćena su samo odložena poreska sredstva.

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Odložena poreska sredstva

5.442

7.130

Ukupno

5.442

7.130

 

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2020.godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013.godine.

 

Po osnovu otpremnina iznos po početnom stanju je 295.766 dinara, a iz tekuće godine 46.701 dinar, što je ukupno 342.467 dinara.

Po drugom osnovu odložena poreska sredstva smanjena su u odnosu na početno stanje i iznose 5.099.302 dinara. U Bilansu stanja odložena sredstva iskazana su kao prebijeni saldo sa odloženim poreskim obavezama u iznosu od  2.103  hilj.dinara.

 

10.     POTENCIJANA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE

 

U skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, obelodanjujemo potencijalne obaveze.

 

Protiv Vojvodina a.d. Novi Sad, kao tuženog 4. reda, vode se već duži niz godina (od 2003 .godine) tri parnična postupka od strane Lazara Dunđerskog po osnovu:

 

- utvrđivanja prava vlasništva i poništaja ugovora o poklonu,

- tužba radi iseljenja i tužba radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete.

 

U postupku su tuženi AP Vojvodina, Grad Novi Sad, jedinstveni samostalni sindikat i Vojvodina a.d.

 

Spor oko utvrđivanja prava vlasništva vodi se (sa zastojem) od 2003.godine. Od 2014.godine vodi se pod novim brojem i u drugostepenom je postupku, kao prigovor na rešenje o povratu imovine.  Kako ovaj postupak ima veliku političku konotaciju, po proceni advokata koji vodi ovaj postupak, ishod spora je nemoguće izvršiti, te samim tim ni efekte.

 

Kako su druga dva spora u prekidu dok se pravosnažno ne okonča postupak utvrđivanja prava vlasništva takođe je neizvesno proceniti efekte po ovom osnovu na obaveze i sredstva.

     

11.     OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

 

Struktura kapitala na dan 31.12.2016. godine je sledeća:                           

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Akcijski kapital KONZORCIJUM

59.124

59.124

Akcijski kapital MALI AKCIONARI

25.340

25.340

U K U P N O:

84.464

84.464

 

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,7%, a ostali mali akcionari čine 17,3% u ukupnom akcijskom kapitalu.

 

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije u posedu je akcija Konzorcijuma sa pravom glasa u upravljanju, ali bez prava raspolaganja istim.

 

Gubitak

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Gubitak ranijih godina

41.078

39.480

Ispravka

-

371

Pokriće gubitka

-

(478)

Gubitak tekuće godine

2.394

1.705

Ukupno:

43.472

41.078

 

Gubitak iz tekućeg poslovanja iznosi 387.812,00 dinara, a na osnovu razlike odloženih poreskih sredstava i obaveza na teret gubitka knjižen je iznos od 2.006.609 dinara.  Ukupni gubitak kumuliran sa gubitkom iz ranijih godina na kraju 2016.godine iznosi 43.471.990 dinara.

 

U Bilansu stanja ukupni kapital iskazan je kao iznos od 40.905 hiljada dinara.

 

12.     DUGOROČNA REZERVISANJA

 

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po osnovu MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2016. godine 2.283.114 dinara. Početno stanje ove obaveze je uvećano po osnovu troškova kamata u iznosu od 88.376 dinara i troškova tekućeg rada u iznosu od 144.059 dinara i ustanovljen je aktuarski gubitak u iznosu od 86.768 dinara.

 

Iznos odloženih poreskih sredstava po ovom osnovu iznosi 46.701 dinar.

 

Parametri koji su korišćeni za obračun su diskontna stopa od 4 % na nivou eskontne stope Narodne banke. Stopa rasta zarada od 1%, bez fluktuacija zaposlenih. Iznos za isplatu otpremnine po osnovu Kolektivnog ugovora u visini dve bruto zarade, a po podatku objavljenom za novembar mesec 2016.godine.

 

13.     OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

 

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g

18.754

18.754

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g

30.000

30.000

Ukupno:

48.754

48.754

 

Obaveze se odnose na uplate Palić d.o.o. - u stečaju iz Subotice, kao člana Konzorcijuma zajedno sa Maestral tursom d.o.o. iz Budve koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010. godine.

 

Struktura konzorcijuma: Palić AD u stečaju Subotica 51 % i Maestral turs iz Budve 49 %.

 

Raskidom ugovora o privatizaciji poništene su i akcije u iznosu od 30.000.000 dinara za koje je bila doneta Odluka Skupštine Vojvodina a.d. Novi Sad o emisiji akcija.

 

Te iste godine neposredno posle raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju Ministarstvo pravde Republike Srbije donosi rešenje kojim poverava društvo na upravljanje Direkciji za oduzetu imovinu do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Darka Šarića i saradnika jer se terete da su došli u posed imovine sredstvima proisteklih iz krivičnog dela.

 

Dugoročna rezervisanja i obaveze u Bilansu stanja iskazani su kao iznos od 51.037 hiljada RSD.

 

 

14.     KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

 

Na dan 31.12.2016. godine nema iskazanih kratkoročnih finansijskih obaveza.

 

 

15.     OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 

                                                                                                      u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Primljeni avansi i depoziti

292

381

Dobavljači u zemlji

6.228

4.593

Dobavljači iz inostranstva

48

10

Ukupno:

6.568

4.984

 

Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 231.883 dinara, a primljeni depoziti kao obezbeđenje plaćanja zakupca Brice Derochette pr. iz Novog Sada zaprimljeni su u iznosu od 60.000 dinara

 

Pregled primljenih avansa (značajniji iznosi)

                                                                                                      u hiljadama RSD

R.b.

Naziv pravnog lica

Mesto

Iznos

Godina uplate

1.

SP Lasta  ad

Beogarad

27

2015.

2.

Beo-sport

Beograd

74

2016.

3.

Continental turs

Kula

73

2016.

4.

Palma doo

Celje

11

2015.

5.

Mlinotest dd

Ajdovščina

7

2015.

6.

Service plus doo

Novi Sad

11

2016.

7.

Izdavački zavod Forum

Novi Sad

7

2016.

8.

Metaloplast

Klek

7

2016.

9.

Krmpotić

Subotica

15

2016.

 

Ukupno

 

232

 

 

Starosna struktura primljenih avansa

 

R.b.

Naziv starosne grupe

Iznos

% učešća

1.

Primljeni avansi u tekućoj godini

187

81

2.

Primljeni avansi iz prethodne godine

45

19

 

UKUPNO AVANSI PO BILANSU

232

100

 

 

Dobavljači u zemlji

 

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 6.227.665 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema Javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.

                                               

 

Dobavljači sa najvećim saldom

                                                                                                      u hiljadama RSD

R.br.

Naziv dobavljača

Mesto

Iznos

1.

NOVOSADSKA TOPLANA  JKP

Novi Sad

1.733

2.

VODOVOD I KANALIZACIJA JKP

Novi Sad

451

3.

JP SNABDEVANJE

Beograd

1.304

4.

GM SECURITY DOO

Novi Sad

568

5.

ČISTOĆA JKP

Novi Sad

223

6.

Roknić

Novi Sad

101

7.

M-S Hermes

Novi Sad

170

8.

Institut Vatrogas

Novi Sad

179

9.

Big trade

Novi Sad

127

 

UKUPNO

 

4.856

 

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

 

Red. broj

Pozicija starosne strukture dobavljača

Iznos

% učešća

1.

Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele

1.821

30

2.

Neisplaćene obaveze do tri meseca

3.676

59

3.

Neisplaćene obaveze od tri do 6 meseci

608

10

4.

Neisplaćene obaveze od šest meseci do 1 godine

101

1

5.

Obaveze prema dobavljačima preko godinu dana

21

-

 

UKUPNO

6.227

100

 

Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji (ceo saldo)

R.b.

 

Broj dobavljač

Vrednost  hilj.din.

1.

Usaglašeno 100 %

14

4.268

2.

Usaglašeno delimično

 

 

3.

Nije usaglašeno

41

1.959

 

UKUPNO

55

6.227

 

Dobavljači iz inostranstva

 

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 48.558 dinara za proviziju iz decembra meseca 2016.godine.

 

Dobavljači iz inostranstva nisu usaglašeni.

16.     OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Obaveze za neto zarade i naknade

1.761

1.725

Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.

715

698

Doprinosi na zarade na teret poslodavca

463

451

Ostale obaveze koje se refundiraju

0

91

Obaveze prema članovima upravnog odbora

90

60

Obaveze prema zaposlenima

 

 

Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima

109

25

Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave

108

101

Ukupno:

3.246

3.151

 

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na drugi deo zarade za decembar mesec 2016.godine, a što je isplaćeno u januaru 2017. godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana i porodiljsko bolovanje za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

 

17.     OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

 

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Obaveze za porez na dodatu vrednost

524

559

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja

126

51

Obaveze za ostale poreze i takse

1.326

1156

Ukupno:

1.976

1766

 

Obaveza za PDV iznosi 563.062 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove 823 dinara. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku 2014. godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti tražen povraćaj.

 

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa za period 16.12.-31.12.2015., naknada za unapređenje životne sredine, taksa za isticanje firme i porez na imovinu.

 

18.     PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

 

Odložene poreske obaveze u iznosu od 3.338.821 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika izmedju računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12).

 

Ove obaveze imaju stalnu tendenciju rasta iz godine u godinu iz razloga što je osnovica za obračun računovodstve amortizacije veća od one za obračun u poreske svrhe. Stope amortizacije koje se koriste u poreske svrhe su dosta veće od onih koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad.

 

U finansijskom izveštaju Bilans stanja prikazan je prebijen iznos između odloženih poreskih sredstava i obaveza u iznosu od 2.102.948 dinara kao odložena poreska sredstva.

 

U Bilansu stanja ukupna aktiva i pasiva iskazani su kao iznos od 103.731 hiljada dinara.

 

19.     UPRAVLJANJE RIZICIMA

 

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na maksimalno smanjenje negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje.

 

Što se tiče tržišnog rizika preduzimaju se sve mere za održavanje obima poslovanja, animiranje ponude na tržištu hotelijerskih usluga. Tokom godine uočen je porast učešća prihoda od ugostiteljske delatnosti u odnosu na ukupan prihod, što smatramo da je rezultat dodatnih angažovanja na dovođenju novih klijenata.

 

Izloženost deviznom riziku je mala, odnosno zanemarujuća jer pružanje usluga gostima iz inostranstva se vrši po utvrđenim cenama utvrdjenim u dinarima. Najduži rokovi za zaključenje ugovora su na rokove od tri do šest meseci za kupce sa domaćeg tržišta, a za kupce iz inostranstva su rokovi od 5 dana do tri meseca.

 

Izloženost kamatnom riziku je minimalna. Društvo se ne zadužuje ni kratkoročno niti dugoročno kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

 

Izloženost kreditnom riziku u Društvu je u okvirima preduzimanja mera i obezbedjivanja uslova za redovno izmirenje, odnosno naplatu potraživanja od kupaca. Poslednje dve godine preduzimaju se mere sa kojima se minimiziraju pretpostavke za neizmirenje potraživanja: većina ugovora se zaključuje sa avansnim plaćanjem, većinski deo individualnih gostiju iz inostranstva vrši rezervaciju smeštaja putem kreditnih kartica gde je naplativost osigurana, menica je redovan instrument obezbedjenja plaćanja kod zaključenja ugovora sa turističkim agencijama.

Iz strukture salda ukupnih kupaca vidi se da je veliki procenat neizmirenih, spornih i sumnjivih potraživanja iz ranijih perioda (duže od pet godina). Ova potraživanja su utužena, a još uvek nenaplaćena  i njihovo učešće u ukupnim nenaplaćenim spornim potraživanjima je 55,8 %.

 

Nenaplaćena potraživanja do dve godine iznose 73.700 dinara, od dve do tri godine 73.602 dinara i od tri do pet godina 345.288 dinara.

 

Društvo procenjuje rizik likvidnosti stalnim praćenjem promena u izvorima finansiranja rukovodjeni rokovima koje diktiraju ustanovljene obaveze i planiranje budućih obaveza.

 

Društvo je u velikoj meri izloženo ovom riziku jer ukupne obaveze prevazilaze sredstva za njihovo pokriće.

 

Ročnost obaveza sa stanjem na 31.12.2016. godine je od 7 do 30 dana.

 

Obaveze po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 1.242 hiljada RSD su dugoročne do pet godina i nisu uzete u obzir kod prethodnog stava.

                                                                                            u hiljadama RSD

 

Do 1 godine

Preko 5 godina

Ukupno

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

4.856

-

4.856

Potraživanja po osnovu prodaje

1.732

-

1.732

Dugoročni finansijski plasmani

-

-

-

Druga potraživanja

634

-

634

Potraživanja za PDV

118

-

118

Dati avansi za zalihe i usluge

107

-

107

Ukupno

7.447

-

7.447

Obaveze iz poslovanja

6.227

-

6.227

Dugoročne obaveze

-

51.037

51.037

Ostale obaveze

5.220

-

5.220

Ročna neusklađenost na dan 31. decembar 2016.

11.497

51.037

55.087

 

Društvo ima za cilj očuvanje mogućnosti poslovanja po principu stalnosti.

 

Konstantno se ulažu napori da se prevaziđu problemi nastali 2010. godine prekidom postupka privatizacije (raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala) Društva, koji posredno i neposredno utiču na umanjenje vrednosti neto kapitala.

 

Kako Društvo posluje u okruženju koje je nametnula situacija (predaja Društva na upravljanje dok se ne okonča spor protiv kupca Društva) sa ograničenjima raspolaganja imovinom, nemogućnost kreditnih zaduženja, nemogućnost investiranja u nekretninu.

 

Ukupan gubitak poslovanja se uvećava iz godine u godinu tako da utiče na smanjenje vrednosti kapital. Kada se pouzdano reši status sredstava uloženih od strane Konzorcijuma kroz pouzdano i potkrepljeno mišljenje Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije vrednost kapitala, pa samim tim i struktura neto kapitala će imati svoje rešenje. Vrednost dugoročnih obaveza, sredstva od Konzorcijuma u iznosu od 48.753.669 dinara prevazilaze iznos kumuliranog gubitka od 43.471.990 dinara.

 

Društvo je preduzelo sve moguće mere i uložilo napore da se precizno ustanovi status Društva čime bi se olakšalo poslovanje i stvorila stabilnost.

 

Naše je mišljenje da dalji napori u rešavanju položaja i stabilnosti Društva su u nadležnosti republičkih institucija.

 

20.     PODBILANSI BILANSA USPEHA

 

Ukupni prihodi u 2016.godini iznose 82.878.464 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi prihoda: poslovni prihodi 82.606 hilj.dinara, finansijski prihodi 51 hilj.dinara i ostali prihodi 221 hilj.dinara.

Ukupni rashodi u 2016.godini iznose 83.266.276 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi rashoda: poslovni rashodi  81.739 hilj.dinara, finansijski rashodi 242 hilj.dinara i ostali rashodi 1.285 hilj.dinara.

 

21.     POSLOVNI PRIHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Prihodi od prodaje proizvoda  i usluga

42.635

32.659

Prihodi od prefak. troškova smeštaja i osiguranja

269

318

Prihodi od sporednih usluga u hotelijerstvu

47

130

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina

 

42

Prihodi od izdavanja u zakup

36.949

37.418

Prihodi od prefaktur. troškovi vezanih za zakup

2.396

2.648

Ostali poslovni prihodi – naknada štete

310

411

Ukupno:

82.606

73.626

 

U 2016. godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu 12,2 %.

 

22.     TROŠKOVI MATERIJALA

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Troškovi osnovnih sirovina

11.299

9.714

Troškovi ostalog materijala

1.696

110

Troškovi goriva i energije

10.508

10.083

UKUPNO:

23.503

19.907

 

Troškovi materijala su u 2016.godini iskazali povećanje u odnosu na 2015.godinu za 18 %.

 

23.     TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Troškovi bruto zarada I naknade zarada

31.452

31.938

Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac

5.599

5.716

Troškovi na osnovu ugovora

1.355

141

Troškovi naknada članovima upravnog odbora

1.139

1.139

Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih

2.672

2.269

UKUPNO:

42.217

41.205

 

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2016.godini su povećani za 2,5 %.

 

24.       TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Amortizacija nem.ulaganja, nekretnine i opreme

3.939

3.766

Rezervisanja za otpremnine zaposlenih

225

0

UKUPNO:

4.164

3.766

 

25.     OSTALI POSLOVNI RASHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Troškovi transportnih usluga

                  791

722

Troškovi održavanja objekata i opreme

1.192

933

Troškovi reklame i propagande

119

196

Troškovi vode

1.881

1.505

Troškovi pregleda i zaštite na radu

936

749

Troškovi komun. Usluga

647

316

Troškovi ostalih proizvodnih usluga

1.201

157

Troškovi neproizvodnih usluga

1.131

2.065

Troškovi reprezentacije

519

310

Troškovi osiguranja

481

483

Troškovi platnog prometa

364

335

Troškovi poreza

2.332

2.249

Troškovi doprinosa,taksi i naknada

261

692

UKUPNO:

11.855

10.713

 

Ova grupa troškova je povećana za 11% u odnosu na prošlu godinu.

 

Ukupni poslovni rashodi  u Bilansu uspeha iskazani su kao iznos 81.739 hiljada dinara.

 

Rezultat razlike poslovnih prihoda i rashoda je dobitak od 867 hilj.dinara.

 

26.     FINANSIJSKI PRIHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Pozitivne kursne razlike

51

31

UKUPNO:

51

31

 

Finansijski prihodi u 2016. godini su povećani za 64 % u odnosu na prethodnu godinu.

 

27.     FINANSIJSKI RASHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Rashodi zateznih kamata

240

322

Negativne kursne razlike

2

3

UKUPNO:

242

325

 

Finansijski rashodi su od zateznih kamata i to uglavnom javnim preduzećima i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode.

 

Rezultat razlike finansijskih prihoda i rashoda je gubitak od 191 hiljada dinara.

 

28.     OSTALI PRIHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Prihodi po osnovu otpisanih obaveza

220

591

Ostali nepomenuti prihodi

1

18

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja

-

60

UKUPNO:

221

669

 

29.     OSTALI RASHODI

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Manjkovi

                     2

2

Rashodi sredstava

56

15

Rashodi po osnovu otpisa potraživanja

1.103

58

Ostali nepomenuti rashodi

124

41

UKUPNO:

1.285

115

 

Razlika izmedju ostalih prihoda i rashoda je gubitak od 1.064 hiljada dinara.

 

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda u 2016.godini je gubitak u iznosu od 387.812 dinara.

 

30.     REZULTAT POSLOVANJA - GUBITAK

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Gubitak iz poslovanja

388

1.705

Gubitak po osnovu odloženih poreskih obaveza

2.006

-

 

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda i prenosa odloženih poreskih rashoda u 2016.godini je  gubitak koji je u Bilansu uspeha iskazan u iznosu od 2.394 hiljade dinara.

 

31.     POREZ NA DOBITAK

 

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2016.godinu, tako da u Bilansu uspeha nema iskazanog podatka za tekuću obavezu poreza na dobitak.

 

Preneti poreski gubici iz ranijih godina koji se mogu koristiti za umanjenje osnovice za obračun poreza na dobitak su iz perioda od 2006.godine do 2015.godine. U tabeli koja sledi su iznosi i rokovi do kada se mogu iskoristiti:

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Do jedne godine

6.646

14.470

Od jedne do pet godina

27.349

31.667

Ukupno

33.995

46.137

 

Takodje za umanjenje osnovice za obračun obaveze po osnovu poreza na dobitak društvo ima mogućnost umanjenja za neiskorišćeni poreski kredit iz perioda od 2010.godine do 2013.godine, što može iskoristiti u najduže do 2023.godine i to u iznosima od:

                                                                                            u hiljadama RSD

OPIS

2016.

2015.

Od jedne do pet godina

10.881

10.881

Od pet do deset godina

1.180

1.180

Ukupno

12.061

12.061

 

32.     SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA

 

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbedjenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2016. godine kod Vojvodina a.d. je:

-          JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga

-          Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-          Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-          CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-          AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji

-          M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji

-          Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa

-          Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici

-          EPS Snabdevanje – 4 menice po ugovoru o snabdevanju

-          JP EPS Beograd – 4 menice po ugovoru o snabdevanju

-          Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava

-          Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe

-          Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji

-          Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti.

 

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, kao sredstvo obezbeđenja plaćanja primljeno je 30 menica od 15 zakupaca, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga zaprimljeno je 40 menice po osnovu 34 ugovora. Postoje još 5 zaprimljenih menica po osnovu 3 ugovora koji su prestali da važe.

 

33.     HIPOTEKE

 

Društvo nema evidentiranih hipoteka na nekretnini.

 

 

34.     SUDSKI SPOROVI

 

Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:

 

  1. 1.         Vojvodina AD tuženi

 

Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003.godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013.godine kada je nastavljen.

 

U prekidu su (do pravosnažnog rešenja gore navedenog spora) sporovi radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete  i tužba radi iseljenja od strane istog tužioca Lazara Dundjerskog.

 

U ovom sporu Vojvodina ad Novi Sad je tuženi 4. stepena posle AP Vojvodina, Grada Novi Sad.

 

  1. 2.         Vojvodina AD tužilac

 

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

-  Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi.

  1. 3.         Vojvodina AD tužilac

 

Pred sudom u Nišu vodi se krivični postupak protiv Dodić Slađana za neizmirene obaveze kao vlasnik privrednog subjekta Collonia doo Niš.

 

    Izvršni direktor

      VOJVODINA AD Novi Sad

                                               

_________________

U Novom Sadu, mart 2017.godine                                                                                                 Stevan Rajić

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

 

 

Skupštini akcionara i odboru direktora

 

Iz­vr­ši­li smo re­vi­zi­ju pri­lo­že­nih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja pri­vred­nog dru­štva Vojvodina a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Društvo“), ko­ji obuhvata­ju bi­lans sta­nja na dan 31. de­cem­bra 2016. go­di­ne i od­go­va­ra­ju­ći bi­lans uspe­ha, izveštaj o ostalom rezultatu, iz­ve­štaj o promena­ma na ka­pi­ta­lu i iz­ve­štaj o to­ko­vi­ma go­to­vi­ne za go­di­nu ko­ja se za­vr­ša­va na taj dan, kao i pre­gled zna­čaj­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i na­po­me­ne uz fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je.

 

Od­go­vor­nost ru­ko­vod­stva za fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je

 

Ru­ko­vod­stvo Dru­štva je od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje ovih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja u skla­du sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one in­ter­ne kon­tro­le ko­je ru­ko­vod­stvo od­re­di kao neop­hod­ne u pri­pre­mi fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ko­ji ne sa­dr­že ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze, na­sta­le usled kriminal­ne rad­nje ili gre­ške.

 

Od­go­vor­nost re­vi­zo­ra

 

Na­ša od­go­vor­nost je da iz­ra­zi­mo mi­šlje­nje o fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma na osno­vu re­vi­zi­je koju smo izvršili. Re­vi­zi­ju smo iz­vr­ši­li u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma re­vi­zi­je. Ovi stan­dar­di na­la­žu da se pri­dr­ža­va­mo etič­kih zah­te­va i da re­vi­zi­ju pla­ni­ra­mo i iz­vr­ši­mo na na­čin ko­ji omo­gu­ća­va da se, u ra­zum­noj me­ri, uve­ri­mo da fi­nan­sij­ski iz­ve­šta­ji ne sadrže ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze.

 

Re­vi­zi­ja uklju­ču­je spro­vo­đe­nje po­stu­pa­ka ra­di pri­ba­vlja­nja re­vi­zij­skih do­ka­za o iz­no­si­ma i obe­lo­da­nji­va­nji­ma da­tim u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma. Oda­bra­ni po­stup­ci su za­sno­va­ni na re­vi­zor­skom pro­su­đi­va­nju, uklju­ču­ju­ći pro­ce­nu ri­zi­ka po­sto­ja­nja ma­te­ri­jal­no zna­čaj­nih po­gre­šnih is­ka­za u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma, na­sta­lih usled kri­mi­nal­ne rad­nje ili gre­ške. Pri­li­kom pro­ce­ne ri­zi­ka, re­vi­zor sa­gle­da­va in­ter­ne kon­tro­le re­le­vant­ne za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ra­di osmi­šlja­va­nja re­vi­zij­skih po­stu­pa­ka ko­ji su od­go­va­ra­ju­ći u da­tim okol­no­sti­ma. Re­vi­zi­ja ta­ko­đe uklju­ču­je oce­nu ade­kvat­no­sti pri­me­nje­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i oprav­da­no­sti ra­ču­no­vod­stve­nih pro­ce­na iz­vr­še­nih od stra­ne ru­ko­vod­stva, kao i oce­nu op­šte pre­zen­ta­ci­je fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja.

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje mišljenja sa rezervom.

Skupštini akcionara i odboru direktora (nastavak)

 

Osnova za mišljenje sa rezervom

 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2016. godine, Društvo je u svojim poslovnim knjigama iskazalo kapital u ukupnom iznosu od 84.464 hiljade RSD, odnosno kapital konzorcijuma Palić – u stečaju d.o.o. Subotica i Maestralturs d.o.o. Budva u iznosu od 59.124 hiljade RSD, kapital malih akcionara u iznosu od 25.334 hiljade RSD i kapital Akcionarskog fonda u iznosu od 6 hiljada RSD. Dana 20. juna 2010. godine Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor o prodaji društvenog kapitala Društva. Akcije konzorcijuma su prenete Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije. U Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i poslovnim knjigama Društva nije izvršena promena u vlasničkoj strukturi nastala odlukom Agencije za privatizaciju, niti druge korekcije koje mogu nastati kao posledica raskida ovog ugovora. Prema nezavisnoj potvrdi salda, Palić – u stečaju d.o.o. Subotica odnosno Maestralturs d.o.o. Budva u svojim poslovnim knjigama imaju iskazano učešće u kapitalu Društva u iznosu od 66.640 hiljada RSD odnosno 69.360 hiljada RSD. Efekti usaglašavanja kapitala mogu imati značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva za 2016. godinu.

 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 34 uz finansijske izveštaje, pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor protiv Društva o utvrđivanju prava vlasništva i poništaju Ugovora o poklonu zaključenog 16. decembra 1947. godine kojim je Lazar Dunđerski poklonio svoju nepokretnu imovinu na lokaciji Trg Slobode broj 2 gradu Novom Sadu. Iznosi konačnih gubitaka po osnovu sudskih sporova mogu biti uvećani po osnovu sporova radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete koji su u prekidu do pravosnažnog rešenja prvobitnog spora. Nismo u mogućnosti da predvidimo moguće negativne efekte koje na finansijske izveštaje Društva mogu imati ovi sudski sporovi.

 

Mišljenje sa rezervom

 

Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja iznetih u Osnovi za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

 

Skretanje pažnje

 

Kao što je obelodanjeno u napomeni 30 uz finansijske izveštaje, Društvo je u 2016. godini iskazalo gubitak u iznosu od 2.394 hiljade RSD. Na dan 31. decembra 2016. godine kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine za 3.936 hiljada RSD. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja.

Skupštini akcionara i odboru direktora (nastavak)

 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

 

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih infomracija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koja nisu bile predmet revizije.

 

Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2016. godine.

 

 

Beograd,

 

Ovlašćeni revizor

24. mart 2017. godine

 

Marija Bjelopavlić