Војводина АД Нови Сад Акционарско друштво затитељство и
Број: 195 туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 |
Дана: 15.05.2017. 021/66-22-122 I Матични број:
08240540 | НОВИ САД ПИБ:
100277703 I Текући рачун: Ерсте
банк: 340-2808-42 | АПР БД:42220/09
ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈА
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и
112/2015) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина
лица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД,
објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег
објављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 11.05.2016. год. до
момента објављивања предметног документа.
Ред.
бр.
Објављена информација Датум
објаве
Место објаве
информације
Интернет страница
1 Годишњи документ о објављеним
информацијама
18/05/16 Интернет
страница
друштва
(мени вести)
www.hotelvojvodina.rs
www.belex.rs
18/05/16 Београдска
берза и
Комисија за
хртије од
вредности
2
Извештај са одржане редовне
Скупштине акционара ВОЈВОДИНА
АД НОВИ САД од 10.06.2016.
13.06.2016
.
Београдска
берза
и
Комисија за
хртије од
вредности
www.belex.rs
3 Записник са одржане редовне
Скупштине акционара ВОЈВОДИНА
АД НОВИ САД од 10.06.2016.
21.06.2016
.
Интернет
страница
друштва
(мени вести)
www.hotelvojvodina.rs
4
Ажурирани информатор
са 29.03.2017.
29.03.2017
.
Београдска
берза
5
Годишњи Извештај за 2016.годину ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
05/05/17
Интернет страница друштва (мени вести)
www.hotelvojvodina.rs
www.belex.rs
25.04.2017.
25.04.2017.
Београдска берза
Комисија за хртије од вредности
6
Сазивање редовне годишње Скупштине акционара
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
за 30.05.2017.
29/04/17
Интернет страница друштва (мени вести)
www.hotelvojvodina.rs
03.05.2017.
АПР
www.apr.gov.rs
27/04/17
28.04.2017.
Београдска берза
Комисија за хртије од вредности
www.belex.rs
Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници (www.hotelvojvodina.rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).
Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.
Извршни директор
Рајић Стеван