ВОЈВОДИНА АД NOVI SAD

Број: 222

Дана: 30.05.2017. године

Нови Сад

 

ЗАПИСНИК

 

Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг sлободе 2, одржане дана 30.05.2017. године у хотелу “ВОЈВОДИНА” са почетком у 12,00 часова.

 

Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 154 акционара присутно 5 са укупно 59.514 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,46 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању редовне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 36243/2017 од 03.05.2017. год. о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином,(која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.123),бр. 46-00-160/12-02 од 30.05.2017.год. за Величковић Божану, коју овлашћује да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.

 

Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директорДруштва и члан Одбора директора и Алемпијевић Снежана, шеф рачуноводствено- финансијских послова.

 

Рајић Стеван, извршни директор, пре седнице укратко је упознао пристне о условима пословања у протеклој години указујући на улагања која су обављена у објекат и на текуће одржавање,на остварене приходе и расходе, обавезе према добављачима за грејање, електричну енергију итд.

 

Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.

 

Д н е в н и р е д

 

I. Предходни поступак:

 

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Именовање председника Скупштине акционара

3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

 

ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

 

Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 154 акционара присутно 5 са укупно 59.514 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,46 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

 

Након тога донела је

ОДЛУКУ

 

Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.

 

 

ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара

 

Присутни акционари једногласно су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели

 

 

ОДЛУКУ

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.

 

 

ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.

 

Након тога предложила је, да се именује записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели

 

ОДЛУКУ

 

 1. .ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ СИМИЋ ЕНЕЗА.

 

 1. .У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР.

   

 

Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи

 

Редовни поступак:

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год.

 2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год.

 3. Одлуке о покрићу губитка

 4. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину

 5. Разматрање и усвајање годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год.

 6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину

 

ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год.

 

Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање.

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

Усваја се записник са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год.

 

 

ТАЧКА 2.Разматрање и усвајање редовних годишњих финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год.

 

Величковић Божана, председник скупштине, предложила је да се са овом тачком дневног реда истовремено разматра и тачка 5. дневног реда јер су уско повезане, а након тога дала је реч Алемпијевић Снежани, шефу рачуноводствено-финансијских послова.

 

Алемпијевић Снежана изнела је пословање Војводина АД за 2016. год. из Годишњег извештаја за 2016. год. указујући на укупне приходе, расходе, улагања, дугорочне обавезе, обавезе према добављачима, потраживања од од купаца обавезе итд.Током године извршена су улагања у основна средствау износу од 5.540.019 динара. Укупни расходи су већи од прихода па је резултат пословања за 2016. год. губитак. Укупни расходи у 2016. год. су у односу на претходну годину већи за 9%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада и накнада који чине 50% од укупних трошкова. Повећан је број коришћења смештајних капацитета.Задржаванје гостију је један до један ипо дан. Учешће прихода од основне делатности повећао се са 45% на 52%.

 

Величковић Божана изјавила је, да је по њеном мишљењу постигнут солидан финансијски резултат и да је са истим задовољна, након чега је прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 2.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “ БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014 И 5/2015 ) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2016. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА:

БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.

 

III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

ТАЧКА 3. Одлука о покрићу губитка

 

Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2016. ГОД. У ИЗНОСУ ОД 1.704.832,63 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ.

 

 

ТАЧКА 4.Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину

 

Величковић Божана замолила је Алемпијевић Снежану, шеф рачуноводствено -финансијских послова да укратко изнесе ревизорско мишљење независног ревизора.

 

Алемпијевић Снежана изнела је, да је ревизор и овог пута дао мишљење са резервом из истих разлога као и прошле године, а то је немогућност ревизорског тима да процени утицај судског спора Дунђерски, који је у току, на будуће пословање ВОЈВОДИНА АД . Ревизор је у свом мишљењу такође констатовао, да финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ВОЈВОДИНА АД на дан 31.12.2016. год. као и резултате пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

 

Величковић Божана сматра да су разлози због којих је ревизор дао мишљење са резервом оправдани, али замера што не дају никакав предлог како неке ствари превазић.

 

Алемпијевић Снежана изнела је, да је ревизор независтан и да не може да утиче нити да даје сугестије за пословање.

 

Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину саставни део овог записника.

 

Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину, није било, председник скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 2. ИЗВЕШТАЈА.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год.

 

Информацијa за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом.

 

Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год. чини саставни део овог записника.

 

Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке и исти дала на гласање.

 

Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета

 

ОДЛУКА

 

I.УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016.ГОД.У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

 

 

ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину

 

Величковић Божана, председник скупштине, изнела је да досадашњи ревизор не може бити поново изабран за ревизора, јер је узастопно пет година радио ревизију финансијских извештаја, па су прибављене понуде од две ревизорске куће од којих је једна понуда повољнија, јер нуди ревизију по истој цени по којој је досадашњи ревизор радио и плаћање је у ратама, а то је ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР I &V AUDIT ИЗ БЕОГРАДА.

 

Величковић Божана, председник скупштине,изнети предлог дала је на гласање.

 

Комисија за гласање је констатовала, да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали,

након чега је председник скупштине констатовао да је једногласно донета

 

 

ОДЛУКА

 

 1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"

  БР. 62/2013)ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР I &V AUDIT ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.

 

 1. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

Седница је закључена у 14,28 часова.

 

 

ЗАПИСНИК ВОДИЛА: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

СИМИЋ ЕНЕЗАВЕЛИЋКОВИЋ БОЖАНА

Комисија за гласање:

 

АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА

 

МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

 

РЕПАЦ ДИЈАНА