ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 227

Дана: 30.05.2017.

Нови Сад

 

 

 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.год.Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 30.05.2017. год. под тачком 5.дневног реда "Разматрање и усвајање годишњег извештаја за 2016. год. ВОЈВОДИНА АД Нови Сад ", једногласно је донела

 

О Д Л У К У

 

 

  1. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016.ГОД.У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

  1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

     

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић