ВОЈВОДИНААД НОВИ САД

Број: 225

Дана: 30.05.2017.

Нови Сад

 

 

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана

30.05.2017. год. по тачки 3.дневног реда "Одлука о покрићу губитка", једногласно је донела

 

О Д Л У К У

 

 

ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2016. ГОД. У ИЗНОСУ ОД 1.704.832,63 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ.

 

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић