ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 231

Нови Сад, 30.05.2017. год.

 

 

 

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011 )

 

 

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД,

ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

 

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

 

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ

РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 30.05.2017.год.у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно , донете следеће

 

 

О Д Л У К Е

 

I. Предходни поступак:

 

1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање

2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара

3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање

 

II. Редовни поступак:

  1. Одлука о Усвајању записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год.

  2. Одлука о усвајању финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год.

  3. Одлука о покрићу губитка

  4. Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину

  5. Одлука о усвајању годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год.

  6. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину

     

 

 

 

 

Председник

Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић