ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

БРОЈ:70/1

Нови Сад, 14.03.2018. год.

 

 

Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој 22.седници одржаној дана 14.03.2018.год. утврдио је

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА КОЈА СЕ ОДРЖАВА 10.04.2018.ГОД.

 

 

I. ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

 

 

1. ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ _____________

2. ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ __________________

3. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И БУЈИШИЋ МИЛУН

 

  1. РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

 

ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 222 od 30.05.2017.год.

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

 

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД BR. 222 OD 30.05.2017.ГОД.

 

 

 

ТАЧКА 2.Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

 

1.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 394.СТАВ 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА(“ СЛ. ГЛ.РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, БР.36/11, 99/11, 83/14 И 5/15) И ЧЛАНОМ 53. СТАВ 4.СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД БР.409 ОД 27.06.2014.ГОД. ДИРЕКТОРИМА КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО:

1.РАЈИЋ СТЕВАНУ,ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,

2.ПАПИЋ АЛЕКСАНДРИ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,

3.СТАМЕНИЋ МИЛАНУ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,

 

ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ СА 14.03.2018.ГОД. , С ТИМ ДА НАСТАВЉАЈУ СА ОБАВЉАЊЕМ СВОЈЕ ДУЖНОСТИ ДО ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА НА ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДНОСНО ДО 10.04.2018.ГОД.

 

2.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА И ТО:

 

1.РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,

 

2. ПАПИЋ АЛЕЊКСАНДРА, ЈМБГ: 1412989715216, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,

 

3.СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР.

 

 

2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 3.Доношење одлуке о именовању директора Друштва који чине Одбор директор

 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

 

1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 383.ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 36/2011 и 99/2011) И ЧЛ. 48. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ИМЕНУЈУ СЕ ТРИ ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ИЗВРШНИ А ДВА НЕИЗВРШНА И НЕЗАВИСНА И ТО:

 

1. РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052 , ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

2. СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ и НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР

3. МИЛАН МРДОЈЕВИЋ, ЈМБГ:____________, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДРЕКТОР

 

2. ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.

 

3. МАНДАТ ДИРЕКТОРИМА ИЗ ТАЧКЕ 1.ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА

ИМЕНОВАЊА.

 

4.ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС УГОВОРОМ О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА.

 

5.МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕИЗВРШНИХ И НЕЗАВИСНИХ ДИРЕКТОРА И ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД УРЕДИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА.

 

6. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД СА ИЗВРШНИМ, НЕИЗВРШНИМ И НЕЗАВИСНИМ ДИРЕКТОРИМА ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ ИЗ ТАЧКЕ 4. И 5. ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

7. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

Председник Одбора директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Папић Александра,с.р.