Војводина ад Нови Сад
Број: 130/18
Нови Сад. 10.04.2018. год
 
На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр 31/2011, 122/2015 и 108/2016)
 
ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД
ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510
 
ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
 
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ
ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
 
Ванредна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, одржана је дана 10.04.2018.год. у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12,00 часова, накојој су у складу са дневним редом донете следеће:
 
О Д Л У К Е
 
I  Претходни поступак:
 
1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине
2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање 
 
II  Редовни поступак:
 
1. Одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара бропј: 222 од 30.05.2017.год.
2. Одлука о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора
3. Одлука о именовању директора Друштва који чине Одбор директора
 
Одлуке су донете већином гласова присутних акционара са правом гласа.
 
 
                                                                                                                     Председник
                                                                                                               Скупштине акционара
                                                                                                            ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД
                                                                                                                    Божана Величковић