ВОЈВОДИНА   АД  НОВИ  САД

Број: 144

Дана: 10.04.2018.године

Нови Сад

 

З А П И С Н И К

 

 

са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Трг слободе 2 која је одржана 10.04.2018. године у хотелу „Војводина“ са почетком у 12 часова.

 

Седници присутни  мањински акционари: Снежана Алемпијевић, Бујишић Милун, Чуковић Млађенија, Репац Дијана, Труда Љирије, пуномоћник за Александра Ђуровића  - Бранко Божовић адвокат, пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином  Божана Величковић.

Поред акционара присутни су: Бојан Светек, Александра Правица, Стеван Рајић и Милан Мрдовић.

 

Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању седнице Скупштине односно потврда АПР БД 21961/2018 од 14.03.2018.године о објављивању позива за седницу акционара , Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином број 46-00-160/12-02 од 05.04.2018.године које овлашћује Божану Величковић  и пуномоћје издато Бранку Божовићу, адвокату од стране Александра Ђуровића  у Новом Саду 04.04.2018. године да учествују  у раду Скупштине и гласају по утврђеним тачкама дневног реда.

 

Одмах по потписивању присутних и провере предатих пуномоћи отворена је седница.

 

Седницу је отворила Божана Величковић тако што је прочитала дневни ред са позива за заказивање седнице и предложила да се дневни ред претходног поступка усвоји, што је једногласно прихваћено.

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

 

  1. Претходни поступак:

 

  1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
  2. Именовање председника Скупштине акционара
  3. Именовање запосничара и три члана Комисије за гласање

 

ТАЧКА 1.  Отварање седнице Скупштине  и утврђивање кворума за одлучивање

 

Божана Величковић је на основу података који су установљени пребројавањем гласова присутних акционара утврдила да постоји кворум односно потребна већина за одлучивање. Скупштини присуствују акционари који располажу са 84,09 % односно 71029 акција од укупних 84464 акција што обезбеђује кворум за вођење седнице и гласање и донела је

 

О Д Л У К У

 

Отвара се ванредна седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за рад и одлучивање.

 

ТАЧКА 2.  Именовање председника Скупштине акционара

 

Присутни акционари су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели

 

О Д Л У К У

 

За председника Скупштине бира се Божана Величковић.

ТАЧКА 3.   Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

 

Божана Величковић предложила је да се за записничара Скупштине изабере Снежана Алемпијевић, што су присутни гласањем једногласно прихватили.

За избор Комисије за гласање предложила је Дијану Репац, Бујишић Милуна и Чуковић Млађенију. Сви присутни су прихватили овај предлог.

Председник Скупштине прогласио је да је једногласно донета

 

О Д Л У К А

 

За записничара бира се Алемпијевић Снежана.

У Комисију за гласање бирају се: Репац Дијана, Бујишић Милун и Чуковић Млађенија.

 

Председник Скупштине је прогласио да су обезбеђени услови да се може приступити дневном реду редовног поступка седнице. Прочитала је  предлог дневног реда и једногласно је усвојен следећи

 

 

  1. Д Н Е В Н И    Р Е Д   -  Р едовни поступак

 

  1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.године
  2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора
  3. Доношење одлуке о именовању директора друштва који чине Одбор директора

 

 

ТАЧКА 1.  Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.године

 

Божана Величковић  је у кратким цртама изнела садржину записника са редовне седнице Скупштине акционара Војводина ад од 30.05.2017. године. Позвала је присутне да се гласањем изјасне за усвајање записника.

За усвајање је гласало присутних акционара који чине 83,77 % односно 59494 гласова. Уздржан је био један акционара са 16,23 % односно 11535 гласова. Пошто је за усвајање записника гласала већина констатовала је да је донета

 

О Д Л У К А

 

Усваја се записник са редовне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад  бр. 222 од 30.05.2017. године.

 

 

ТАЧКА 2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора

 

Божана Величковић је изнела да је ово редовна процедура разрешења директора по истеку мандата од 4 године из претходног сазива и то за Стевана Рајића извршног директора, Папић Александру  и Стаменић Милана неизвршне и независне директоре.  Прочитала је предлог одлуке и позвала присутне да гласају.

За одлуку је гласало  акционара који поседују 59494 гласова односно 83,77 % гласова присутних акционара, уздржани је био један акционар са 11535 гласова односно 13,66 % гласова.  Усваја се са већином гласова следећа

 

О Д Л У К А

 

1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 394.СТАВ 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА(“ СЛ. ГЛ.РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, БР.36/11, 99/11, 83/14 И 5/15) И ЧЛАНОМ 53. СТАВ 4.СТАТУТА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  БР.409 ОД 27.06.2014.ГОД. ДИРЕКТОРИМА КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО:

1.РАЈИЋ СТЕВАНУ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,

2.ПАПИЋ АЛЕКСАНДРИ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,

3.СТАМЕНИЋ МИЛАНУ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,

 

ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ СА 14.03.2018.ГОДИНЕ, С ТИМ ДА НАСТАВЉАЈУ СА ОБАВЉАЊЕМ  СВОЈЕ ДУЖНОСТИ ДО ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА НА  ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  ОДНОСНО ДО 10.04.2018.ГОД.

 

2. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ ВОЈВОДИНА АД  НОВИ САД КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА И ТО:

 

1.РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,

 

2. ПАПИЋ АЛЕКСАНДРА, ЈМБГ: 1412989715216, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР, 

 

3.СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР

 

3.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

ТАЧКА 3. Доношење одлуке о именовању директора друштва који чине Одбор директора

 

Божана Величковић изнела је предлог  за именовање  директора новог сазива са мандатом од 4 године и то: Стеван Рајић за извршног директора, Стаменић Милан и Мрдовић Милан за неизвршног и независног директора. У предлог у одлуке изнела је да се предлаже увећање зараде извршном директору и накнаде неизвршним директорима за 20 % у односу на претходне износе, односнео да зарада извршном директору буде 96.000,00 динара нето, а накнада неизвршним директорима 36.000,00 динра нето.

 

Снежана Алемпијевић је додала да је предлог за избор директора дошао од стране Дирекције за управљаде одузетом имовином и да других предлога није било.

 

Божана Величковић је допунила излагање са објашњењем улоге Дирекције у управљању Друштвом и објаснила како сви директори и сви запослени у Дирекцији ускачу у сваком тренутку и интервенишу кад год је то потребно и у свим ситуацијама.

После прочитаног предлога одлуке позвала је присутне на гласање.

За одлуку су гласали акционари који чине 83,6 %  односно 59378 гласова, уздржана су 2 акционара са 11651 гласова односно 16,4 % укупно присутних гласова. Већином гласова донета је следећа

 

О Д Л У К А

 

1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 383.ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 36/2011  99/2011, 83/2014 и 5/2015   ) И  ЧЛ. 48. СТАТУТА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  ИМЕНУЈУ СЕ ТРИ ДИРЕКТОРА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ИЗВРШНИ А ДВА НЕИЗВРШНА И НЕЗАВИСНА И ТО:

 

1. РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052 , ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

2. СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ и НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР

3. МИЛАН МРДОВИЋ, ЈМБГ: 1807988793927, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР

 

2. ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.

 

3. МАНДАТ ДИРЕКТОРИМА ИЗ ТАЧКЕ 1.ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА  ИМЕНОВАЊА.

 

4. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС УГОВОРОМ О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  СА ДАНОМ  11.04.2018.ГОД.СА ТРАЈАЊЕМ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА СА УТВРЂЕНОМ ЗАРАДОМ У НЕТО ИЗНОСУ ОД   96.000,00 ДИНАРА.

 

5.МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕИЗВРШНИХ И НЕЗАВИСНИХ ДИРЕКТОРА  И ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД УРЕДИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА СА УТВРЂЕНОМ НАКНАДОМ У НЕТО ИЗНОСУ ОД  36.000,00 ДИНАРА.

6. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,  ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД СА ИЗВРШНИМ, НЕИЗВРШНИМ И НЕЗАВИСНИМ ДИРЕКТОРИМА  ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ ИЗ ТАЧКЕ 4. И 5. ОВЕ ОДЛУКЕ.   

 

7. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

После исцрпљеног дневног реда Божана Величковић је изнела да Дирекција за одузету имовину и Одбор директора улаже све напоре да се положај Друштва стабилизује обзиром да су губици из ранијих периода велики баласт.

 

Труда Љирије је поставила питање о продаји акција као мањински акционар.

 

Божана Величковић је одговорила да до окончања поступака неће бити продаје.

 

Снежана Алемпијевић је изнела да трговање са хартијама од вредности на Београдској берзи није могуће  све док је Друштво у овом статусу и да га скоро неће бити, односто докле год се не заврше судски поступци који одређују тренутни статус Друштва. Књиговодствена вредност акције, али не и тржишна је отприлике 437 динара по акцији.

 

 

Седника је закључена у 12,35 часова.

 

 

Записник водила                                                                                         Председник Скупштине акционара

                                                                                                                                      Војводина ад Нови Сад

 

___________________                                                                                                   ____________________

Снежана Алемпијевић                                                                                                         Божана Величковић

 

 

 

                                       

Комисија за гласање:

 

Дијана Репац                 ____________________

 

Милун Бујишић             ____________________

 

Чуковић Млађенија     ____________________