У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује 

 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2017. ГОДИНУ

 

I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. годину

 

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају.

Напомена: финансијски извештаји за 2017. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад.

 

II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2017. годину

 

Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2017. годину од стране предузећа за ревизију  I&V AUDIT  из Београда  прилог је овом извештају.

Напомена: Извештај о ревизији није усвојен  од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

 

 

III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2017. годину

 

1. Организациона структура друштва

 

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп  дужи низ година, којом се остварује знатан приход.

 

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и дељењима:

- служба за организацију и рад хотела

- служба за правно-економске и опште послове.

 

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

-          смештаја

-          кухиње

-          ресторана

-          одржавања хигијене

-          техничког одржавања.

 

2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима

 

У друштву је запослено 53 запослена од чега су шесторо запослених на одређено време, двоје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник).  Од укупног броја запослених жена је 32.

 

Квалификациона структура запослених је следећа:

Висока стручна спрема                               7

Виша стручна спрема                                   2

Висококвалификован                                   1

Средња стручна спрема                           24

Квалификован                                                13

Неквалификован                                            6

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.

 

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада).

22. јануара 2015.године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање). Усаглашавања су вршена у 2017. години у  складу са променом минималне цене рада, али само за радна места собарица-хигијеничарка и портир.

 

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 5,6%. Просечна бруто зарада у 2017. години износи 52.264 динара, а нето зарада 37.727 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одмор.

 

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

 

Током године извршена су улагања у основна средства у износу од  3.669.460  динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција магацинског простора, канцеларија за издавање у закуп, замена дела дотрајалог намештаја у хотелским собама, куповина телевизора, ледомата, клима уређаја, фрижидер, усисивач, реконструкција камерно-интерфонског система и система за дојаву пожара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

 

За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.062.047  динара.

 

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.174.717  динара.

Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 460.074  динара, њихова исправка вредности је 118.751  динар. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442  динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 210.679.485  динара, исправка вредности   117.778.350  динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи  93.242.447  динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.101.266 динара, опреме 1.028.883 динара, нематеријалних улагања 46.993 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.177.142  динара.

 

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

 

Залихе материјала на дан 01.01.2017. године износе  406.189  динара, а на крају године  341.613     динара.

Дати аванси добављачима  износе  468.489  динара.

 

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2017. године износе 4.508.118 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.167.182  динара, потраживања од купаца из иностранства су 5.520 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.842.767  динара.

 

Потраживања за пазар у готовини који на 31.12.2017.године износи   214.782 динара.

 

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 142.524  динара.

 

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара.

 

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 241.573  динара.

 

На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2017. године 2.502.743  динара, прерачунато по курсу еура од  118,4727  динара. Разлика у курсу за прерачунавање у односу на 2016. годину је нижи курс за 4,2 %.

 

Порез на додату вредност у рачунима из 2017. године пренетом  у 2018. годину износи 105.660 динара.

 

Одложена пореска средства износе 4.436.543 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.610.344 динара.

 

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

 

Резултат пословања је добит  у износу од  301.472  динара,  актуарски губитак износи 48.039 динара.

Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину. Укупни кумулирани губитак износи 44.468.970 динара.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.283.114 динара, а на крају године 2.228.139   динара.

 

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена.

Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 992.400 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године.

Примљени аванси  на 31.12.2017. године износе 148.176   динара.

 

Обавезе према добављачима из земље износе 4.746.006  динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2017. године у износу од  53.822   динара.

 

Обавезе према запосленим  износе  3.440.073  динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2018. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора износе 189.873  динара.

 

Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец  и обавеза по основу годишњег пописа износи 686.724 динара.  Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.

Обавезе по основу осталих јавних прихода, боравишна такса износе 87.275 динара.

 

Пословањем у 2017.години остварен је укупан приход од  85.854.306   динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 46.936,979  динара  и већи су за 9% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе  1740.398 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.587.579 динара и мањи су за 3,7 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе  2.061.655 динара и мањи су за 14 % него претходне године.

Учешће прихода од основне делатности повећало се са 52% на 54,7%.

Остали и финансијски приходи износе 1.093.695 динара, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза.

 

Укупни расходи у 2017. години износе  85.273.065  динара. Већи су у односу на прошлу годину за  2%.

 

Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине  52,3 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената  је исто као и претходне године и износи 24.281.952 динара. У односу на претходну годину ови трошкови већи су за 3,3 %.

Учешће осталих производних трошкова је на сличном нивоу као и прошле године и износе 5.047.887 динара. У односу на претходну годину смањени су за  9 %.

Трошкови зарада и осталих примања су за 5,6 %  већи од прошле године и износе 44.596.477 динара.

 

Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе  222  динара.

Трошкови амортизације износе 4.177.142 динара.

 

Нематеријални трошкови имају слично учешће у  укупним трошковима као и претходне године, али су за  5 %  мањи него претходне године и износе 5.950.635 динара.

 

Финансијски расходи износе 494.640 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 724.108 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања  у износу од 657.279 динара.

 

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2017. годину је добит у  износу од   581.242   динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 279.769 динара. Тако да је крајњи резултат пословања за 2017. годину добит  301.472 динара.

Редовна скуштина друштва одржана је  30.05.2017. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2016. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће I&V AUDIT  за ревизора за 2017. годину.

 

4. Улагања у циљу заштите животне средине

 

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.

 

5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године

 

Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.

 

6. Планирани будући развој

 

Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле две године.

Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2017. години стагнира.

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2017.години исказала је повећање од  11,7% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.  У 2015. години број ноћења је за  19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %. Број ноћења у 2017. години износи 16815.

 

У 2017.години  искоришћеност смештаја је повећана  у односу на претходну годину и на нивоу је од  48 %. С обзиром да повећање искоришћености смештаја од прошле године (кад је искоришћеност била 41 %) наставља тренд раста очекивања су да ће се тај тренд задржати, али не истог интензитета.

Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости.

Просечно задржавање гостију  2017. године је  1,54 дана.

 

7. Активности истраживања и развоја

 

Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:

-          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми

-          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге

-          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге

-          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге

-          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора

-          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора

 

8. Информације о откупу сопствених акција

 

Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја.

Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2017. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању.

 

У 2017. години ангажована је кућа Бојан Бранковић ПР судски вештак за област економско-финансијску из Београда за израду анализе дужничко-поверилачких односа „Војводина“ ад са „Палић“ ДОО и „Маестралтоурс“ доо Будва.

 

9. Постојање огранака

 

Друштво не поседује огранке

 

10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности

 

Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја.

Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.

Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.

 

11. Послови са повезаним лицима

 

Друштво нема послова са повезаним лицима

 

12. Кодекс корпоративног понашања

 

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

 

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

-              финансијским и пословним резултатима

-              бизнис плановима и постављеним циљевима

-              значајном власништву над акцијама и праву гласа

-              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора

-              предвидивим факторима ризика

-              питањима која се односе на запослене

-              политици управљања.

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.

 

13. Стратегија развоја за наредну годину

 

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:

                А) Старост грађевинског објекта:

1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе,

2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.

                Б) Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.

               

 

Нови Сад, фебруар 2018.године                                                                                

                                                                                                                                           Извршни директор

                                                                                                                                                 Војводина ад

 

 

                                                                                                                                    _________________

                                                                                                                                                   Стеван Рајић

 

 

 

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540

 

IV   ИЗЈАВА  ЛИЦА  ОДГОВОРНИХ ЗА  САСТАВЉАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА

 

Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2017. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

 

 

Лице одговорно за састављање                                                         Законски заступник

Годишњег  извештаја

 

Шеф   рачуноводства                                                                             Извршни   директор

 

___________________                                                                            _________________

Снежана Алемпијевић                                                                                  Стеван Рајић

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540

 

V   ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

(напомена)

 

 

Годишњи извештај друштва за 2017.годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.

                                                                                                                           

                                                                                                                                          Извршни директор

                                                                                                                                                 Војводина ад

 

                                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                 Стеван Рајић

 

 

 

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540

 

VI   ОДЛУКА  О  РАСПОДЕЛИ  ДОБИТИ  ИЛИ  ПОКРИЋУ  ГУБИТКА

(напомена)

 

 

Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2017.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад.  Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.

 

 

Нови Сад,

април 2018.године                                                                                                  

                                                                                     

                                                                                                                                           Извршни директор

                                                                                                                                                 Војводина ад

                                                                                                                                                         ________________                                                                                                                                                          Стеван Рајић