ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 322/18

Дана: 06.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Нови Сад

 

 

 

 

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС број 31/2011)

 

ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

ТРГ СЛОБОДЕ 2, МБ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510

 

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је у среду, 06.06.2018. године у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће

 

О Д Л У К Е

 

 

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

 

  1. Одлука о отварању седнице Скуштине и утврђивање кворума за одлучивање
  2. Одлука о именовању председника Скушштине акционара
  3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање

 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

 

  1. Одлука о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 143/18 од 10.04.2018. године
  2. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину
  3. Одлука о расподели добити
  4. Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ИВ&АУДИТ из Београд о ревизији финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину
  5. Одлука о усвајању годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. годину
  6. Одлука о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину.

 

 

       Председник

Скупштине акционара

Војводина ад Нови Сад

   Божана Величковић