ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 317/18

Дана: 06.06.2018.

Нови Сад

 

 

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана

06.06.2018. године  по тачки 3. дневног реда - Одлука о расподели добити и покрићу губитка, једногласно  је  донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 301.472,57 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

 

 

 

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић