ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 318/18

Дана: 06.06.2018.

Нови Сад

 

 

 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 409 од 27.06.2014. године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  под тачком 5. дневног реда  - Разматрање и усвајање годишњег извештаја за 2017. године ВОЈВОДИНА АД  Нови Сад, једногласно  је  донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

  1. УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  ЗА 2017. ГОДИНУ У ТЕКСТУ  У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.

 

  1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

 

 

 

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић