ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 320/18

 

 

Дана: 06.06.2018.

Нови Сад

 

 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014. године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године, под тачком 4. дневног реда разматрала је Извештај и мишљењe независног ревизора   IV&AUDIT  из Београда  о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину  и једногласно   донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014  И 5/2015 ) УСВАЈА СЕ  ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  IV&AUDIT  ИЗ БЕОГРАДА  О РЕВИЗИЈИ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ.

 

II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

 

 

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић